EL RECONEIXEMENT DEL DRET AL TREBALL

La Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reglament que la desenvolupa (Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre), estableixen les condicions que autoritzen les persones estrangeres a residir i a treballar al territori espanyol.

L'article 10 de la Llei Orgànica 4/2000 reconeix a les persones estrangeres el dret a exercir una activitat remunerada per compte propi o per compte d'altri (sempre que reuneixin els requisits previstos en la mateixa Llei), així com el dret d'accés al sistema de la Seguretat Social.

D'altra banda, l'article 11 de la mateixa Llei reconeix el dret a sindicar-se lliurement o afiliar-se a una organització professional en les mateixes condicions que les persones treballadores espanyoles.

La normativa d'estrangeria estableix, doncs, els requisits, els procediments i les condicions per fer realment efectiu el dret al treball, en cada cas, a través de les autoritzacions corresponents.

Si volem informar-nos sobre la nostra situació administrativa, renovació d'autoritzacions, accés a l'autorització de treball per compte propi o d'altri o altres qüestions podem adreçar-nos a:

  • Oficines d'Estrangers o Subdelegació del Govern de la província on residim;

  • Serveis específics per a persones treballadores estrangeres dels sindicats;

  • Serveis gratuïts de la xarxa d'organitzacions no governamentals (ONG) o entitats socials properes al nostre domicili (que podem conèixer informant-nos-en al nostre Ajuntament);

  • Consultar qualsevol web especialitzada en el tema

  • Consultor privat (advocats, assessors jurídics).

Les persones estrangeres que disposem de les autoritzacions de residència i treball corresponents gaudirem dels drets en l'àmbit laboral reconeguts per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 25, del qual cal destacar:

  • El dret a formar-se i promoure's professionalment;

  • El dret a accedir als serveis públics d'ocupació (Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC);

  • El dret a acomplir les tasques laborals en condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de les persones;

  • El dret a la informació, la consulta i la participació en les empreses.