Expressions

Bon dia – Bona tarda
Hola – Adéu – A reveure – Fins demà
Matí – Migdia - Tarda – Nit
Abans-d'ahir – Ahir – Avui – Demà – Demà passat
Dilluns – Dimarts – Dimecres – Dijous – Divendres
La setmana passada – Aquesta setmana – La setmana vinent
El mes passat – Aquest mes – El mes vinent
Si us plau – Gràcies – Moltes gràcies - De res
Sí – D'acord – Em va bé
No – No puc – No em va bé
Ho sento. No ho entenc – M'ho pot repetir?
M'ho pot lletrejar?
M'ho pot apuntar?
Més aviat – Més tard

Vocabulari bàsic dels serveis bancaris

Assegurances
Aval
Càlcul d'interessos
Carència
Comissió
Compte corrent

  • Informació sobre la numeració de tots els comptes bancaris:

InformacióEntitatSucursal

 Dígit de control 

Número del compte
 Núm. de dígits (números)4 dígits4 dígits 2 dígits 10 dígits

 

Compte habitatge
Contracte d'obertura
Contracte de renovació
Descobert
Descompte
Despeses de cancel·lació
Despeses de formalització
Divisa
Emissió
Extracte del compte corrent
Interès fix
Interès variable
Límit de crèdit
Liquidació
Lletra
Llibreta d'estalvi

  • Informació sobre les parts d'una llibreta
DataConcepteCàrrec/abonament en €Càrrec/abonament
en PTA
Saldo
en €
Saldo
en PTA
Control
1
2
3
4

 

Pèrdua
Pla de pensions
Pòlissa de crèdit
Préstec hipotecari
Préstec personal
Provisió de fons
Quota
Rebut bancari
Rendibilitat
Saldo
Subtracció
Talonari de pagarés
Talonari de xecs
Talonari de xecs de carburant
Targeta de crèdit
Targeta de dèbit
Taxa anual equivalent (TAE)
Termini
Tipus d'amortització
Tipus d'interès
Tipus de canvi
Titular
Transferència bancària
Xec al portador
Xec confirmat
Xec nominal
Xec per abonar al compte

Vocabulari bàsic dels contractes de treball


A temps complet
A temps parcial
Acomiadament disciplinari
Activitat cíclica intermitent
Bonificable
Bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social
Centre de treball
Certificat
Clàusules
Comunicació de crida a l'activitat dels treballadors fixos discontinus
Comunicació de pròrroga de contracte de treball
Conceptes salarials (salari base, complements salarials, plus)
Contracte de treball d'interinitat
Contracte de treball de durada determinada
Contracte de treball de durada determinada d'interès social o de foment de l'ocupació agrària
Contracte de treball de formació
Contracte de treball de pràctiques
Contracte de treball indefinit a temps complet
Contracte de treball indefinit a temps parcial
Contracte de treball per a treballadors desocupats
Contracte de treball per temps indefinit
Conveni col·lectiu
Dades del centre de formació
Dies computats
Dies treballats de l'últim mes
Document de liquidació i quitança
Durada del contracte
Eventual per circumstàncies de producció
Exclusió social
Fixos discontinus
Formació
Formació a distància
Formació teòrica presencial
Grup professional/categoria/nivell professional
Hores complementàries
Hores setmanals
Import líquid
Indemnització
Interinitat
Jornada a temps complet
Jornada a temps parcial
Modalitat de contracte de relleu
No bonificable
Obra o servei determinat
Part proporcional d'altres pagues extres
Part proporcional de beneficis
Part proporcional de la paga extra de juny
Part proporcional de la paga extra de Nadal
Part proporcional de vacances
Període de prova
Pràctiques
Prorrateig
Retribució bruta (diària, setmanal o mensual)
Sistema de classificació professional vigent a l'empresa
Suspensió del contracte
Treballs periòdics de caràcter discontinu
Vacances anuals

 


Model de curriculum vitae

 

FOTO

Dades personals

Nom i cognoms
Adreça
Localitat
Telèfons
Data i lloc de naixement
NIF/NIE
Adreça electrònica


Formació

Formació acadèmica
Explicar de l'any més recent a l'any més antic els estudis reglats duts a terme.

Exemple 1:
Anys 2004-2000: Llicenciat en ... especialitat de ... per la Universitat de ...
Anys 2000-1996: Batxillerat a l'institut ...

Exemple 2:
Any 2004:  Curs de formació ocupacional de ... a l'escola ... de (localitat)
Any 2002:  Estudis de primària a l'escola ... de ... (localitat)

Formació complementària
Explicar si hem fet algun curs fora dels estudis reglats.

Exemples:
Carnet de manipulació d'aliments
Cursos d'informàtica
Cursos d'idiomes

Coneixement d'idiomes
Posar l'idioma que dominem (encara que no hàgim fet cap curs). Exemple:

           Correctament Bastant Només parlat
Català...........x
Castellà.......................x
Francès..................................x
Anglès....................................x
Àrab.............x

 

Experiència professional
Explicar de l'any més recent a l'any més antic els diferents llocs on hem treballat, especificant el nom de l'empresa i la localitat on és, l'activitat professional que hi dúiem a terme i l'any.

Coneixements informàtics
Explicar els coneixements d'informàtica que tenim, encara que no hàgim fet cap curset:
Programes de text o d'ofimàtica (Word, Excel, Access, PowerPoint...)
Programes de correu i utilització de navegadors d'Internet
Programes d'imatge...

Altres dades
Aquí podem afegir coses com si tenim el carnet de conduir o aspectes d'un mateix com si hem treballat en ONG o entitats socials, si ens agrada treballar en equip, si som persones receptives que aprenem ràpidament, etc.