Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Altres ajuts i premis

Altres ajuts i premis: Premis

ResoltaPremis Recerca Jove, nous premis CIRIT, per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2011)

Data màxima de presentació de sol·licituds: 28/06/2011

Objecte:
Atorgar premis amb l'objectiu de premiar l'esforç d'alumnes d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca realitzat en llengua catalana que els permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres d'ensenyament secundari en el foment de la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria.
Amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat, el premi Reginó reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit i el centre d'ensenyament secundari que hagi destacat per haver impulsat l'interès en aquesta temàtica.

Àmbit:
Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l'esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement.

Les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i s'hi tenen en compte els criteris següents:
a) L'originalitat i l'interès del tema (20/100).
b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).
c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).
d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).
e) Es valoren els treballs d'aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per alumnes d'aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies (15/100).
f) Es valoren més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les àrees del seu curs acadèmic (10/100).
g) La utilització de noves tecnologies, si escau (5/100).

Destinataris:
Poden beneficiar-se d'aquests premis les persones que siguin autores dels millors treballs de recerca realitzats preferentment per un equip reduït (en cap cas superior a cinc persones) d'alumnes d'ensenyaments secundaris de 14 a 23 anys d'edat i que facin estudis a partir del segon cicle d'ensenyament secundari obligatori. També poden beneficiar-se d'aquests premis els centres, d'acord amb el que determinen les bases de la convocatòria.

Durada:
Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2010-2011.

Característiques:
El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de deu per a tots els nivells d'ensenyament secundari.
Pel que fa als treballs duts a terme dins el crèdit obligatori de segon de batxillerat, cada centre pot presentar als premis un màxim de:

a) Dos treballs en el cas de centres amb un nombre total màxim de cent alumnes matriculats per al curs 2010-2011 en aquest nivell educatiu.
b) Tres treballs en el cas de centres amb un nombre total de més de cent alumnes matriculats per al curs 2010-2011 en aquest nivell educatiu.

En el cas de treballs que formin part d'un mateix treball de recerca però que s'hagin presentat de manera separada, el jurat valorarà, quan el total d'autors o autores sigui superior a cinc, si aquest fet implica un incompliment d'aquesta base.

Import:
Es concedeix un màxim de setanta-un premis, de 750 euros cadascun, als millors treballs. D'entre els treballs premiats es podrà acordar l'edició d'una de les obres.
A més, es concedeix un màxim d'onze premis entre els centres participants, que consisteixen en:
a) Una dotació de 2.500 euros per a cada centre guardonat, que s'ha de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l'equipament cientificodocent del centre.
b) També es podrà concedir, depenent de les disponibilitats pressupostàries, una plaça per a un estudiant o una estudianta de cada centre guardonat per dur a terme tasques de suport formatiu en el desenvolupament de les colònies tecnològiques de l'estiu de 2012 que organitza la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) (www.xanascat.cat) del Departament de Benestar Social i Família.

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds per a tots els cursos restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 28/06/2011 inclòs.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament i posteriorment en paper al registre de l'AGAUR o en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La presentació de la sol·licitud en suport de paper s'ha de fer una vegada se n'hagi enviat la versió electrònica mitjançant el formulari que es pot trobar a aquesta mateixa pàgina.

AGAUR: Registre
Passeig Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Horari Registre:
Dilluns a Dijous 9h a 17:30
Divendres de 9h a 14h

IMPORTANT:
-El sistema pot trigar uns segons en generar el pdf amb el codi de barres. Us demanem paciència. Rebreu un correu de confirmació avisant que s'ha tramitat la sol·licitud telemàtica i que per completar el procés heu d'entregar-la en paper.
-Només es validaran aquelles sol·licituds telemàtiques que feu arribar al registre de l'AGAUR en format paper. Si pel que sigui, envieu telemàticament més d'una sol·licitud, només comptarem amb la del codi de barres que entregueu en paper.

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci.

Documentació:
Només caldrà presentar la sol·licitud en paper al registre de l'AGAUR degudament signada i segellada pel centre. Com us diem, el Treball de Recerca no cal presentar-ho en paper, ja l'envieu annexat amb la sol·licitud telemàtica.
Si escau podeu presentar un CD/DVD amb el material complementari.