Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Beques i ajuts per a estudiants universitaris: Ajuts pregrau

ResoltaAcreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2012-2013

Important: Termini extraordinari de presentació de sol·licituds del 5 d'abril de 2013 al 29 d'abril del 2013.
Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 29/04/2013

Objecte:
Obtenir una acreditació del tram de renda familiar i/o d'una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per estudiants matriculats per al curs 2012-2013 a les universitats següents:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Oberta de Catalunya
I per als centres adscrits següents:
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUTIB)
Escola Universitària d'Enginyeria Industrial d'Igualada (EUETII)

Sol·licitants:
Estudiants matriculats amb posterioritat al 15 d'octubre de 2012 al curs acadèmic 2012-2013.

Cal complir els següents requisits:
- Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de grau o de primer i/o segon cicle.

- També poden sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i/o beca Equitat les persones que tinguin un títol universitari oficial de primer cicle i vulguin cursar estudis d'un segon cicle universitari.

- No poden sol·licitar la beca Equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixen els requisits per a la seva obtenció. Poden sol·licitar la beca els estudiants amb títols universitaris oficials obtinguts únicament en universitats privades o centres adscrits.

Característiques:
Per sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i/o la beca Equitat cal complir els següents requisits:
Requisits generals
- Tenir la nacionalitat espanyola
- En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any 2011. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència.

Requisits econòmics
Caldrà no superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la convocatòria.

Per a les persones que sol·licitin la beca Equitat el percentatge de minoració es calcularà d'acord amb el que s'estableix a la convocatòria.

Aquesta minoració quedarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries.

Resolució:
- El termini per emetre l'acreditació del tram de renda familiar és d'un màxim de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar la sol·licitud.

- El termini màxim per emetre resolució sobre aquest procediment és de tres mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

Informació:
El formulari permet sol·licitar:
- l'acreditació del tram de renda familiar (amb caràcter només informatiu). Per a les persones que únicament sol·licitin el seu tram de renda familiar, l'AGAUR emetrà l'acreditació corresponent.
- la beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris. Per sol·licitar la beca Equitat, caldrà marcar la casella corresponent del formulari.
Per a les persones que sol·licitin el tram de renda familiar i la beca Equitat, l'AGAUR emetrà l'acreditació del tram de la seva renda familiar, i posteriorment, un cop comprovats els requisits s'emetrà un document on constarà, si escau, el percentatge de minoració dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada. Aquest percentatge estarà subjecte en tot cas a les disponibilitats pressupostàries.
En tots els casos les acreditacions s'haurán de descarregar a través de l'OVT.

Només es podrà presentar una sol·licitud.