Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69

FAQ CARHUS Plus + 2010

1. Quines revistes hi ha a Carhus Plus+ 2010 i quin és l’origen?

Carhus Plus+ agrupa revistes científiques de nivell local, nacional i internacional en els àmbits de les Ciències Socials i Humanitats.

Les revistes incloses provenen de:

 • ERIH Lists. European Reference Index for the Humanities 2007: classificació de revistes europees dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats elaborada per l’European Science Foundation. D’aquesta font d’informació s’ha inclòs una selecció de totes les revistes que tenen un ICDS superior a 3. Per a una explicació més detallada sobre l’ICDS, vegeu l’apartat “Què és l'ICDS?”.
 • Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya l’any 2005 dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats: D’aquesta font d’informació s’ha inclòs una selecció de les revistes on havien publicat aquests grups entre 2001 i 2005. S’han exclòs només aquelles que clarament són d’àrees de coneixement externes a les Ciències Socials i Humanitats.
 • IN-RECS. Índice de impacto, revistas españolas en ciencias sociales: llistats de revistes elaborats pel grup de recerca Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica de la Universidad de Granada. D’aquesta font documental s’han inclòs totes les revistes de l’índex, tant les font com les citades en el període 2001-2005.
 • RESH, Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humana: classificació de revistes elaborada pel CINDOC. D’aquesta font documental s’han inclòs totes les revistes font emprades fins al 2003 i les citades en el període 2000-2003.
 • National Citation Report for Spain 1981-2006: llistat de revistes on han publicat els investigadors catalans en el període 1997-2006 a partir de l’explotació de la base de dades de Thomson Reuters Scientific que conté la producció científica present en les seves diverses bases de dades bibliomètriques –en particular, el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social Science Citation Index (SSCI), i l’Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
 • Journal Citation Reports (JCR ) de les edicions del 2007 i el 2009 Social Sciences Edition : base de dades elaborada per l’empresa Thomson Reuters Scientific. Les revistes de les subject category de Nursing (edició 2007 i 2009) i Psychiatry (edició 2007) s’han exclòs per no ser d’aquestes àrees de coneixement. Les revistes restants s’han ordenat de manera decreixent segons el seu factor d’impacte i segons aquest ordre s’han seleccionat les revistes situades en el primer i el segon quartil. En els àmbits de l’Economia i el Dret s’apliquen algunes excepcions per fer el llistat més adequat a la realitat de la recerca en aquests àmbits a Catalunya. Concretament, en l’àmbit de l’Economia s’han exclòs les revistes del tercer i del quart quartil, segons els JCR del 2010. En l’àmbit del Dret s’han eliminat totes les revistes on, segons la base de dades SSCI, el 70% o més dels autors que hi publiquen són dels EUA.
 • Propostes col·lectives adreçades a l’AGAUR des de les universitats i centres de recerca, principalment.
 • Revistes catalanes dels àmbits de llengua, literatura i història segons algunes fonts específiques: els Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002 de l’Institut d’Estudis Catalans o a la tesi del Jordi Ardanuy Baró.
S’exclouen d’aquest conjunt totes les revistes cessades abans de l’any 2005, perquè se les considera inactives.

2. Si un títol que apareixia a Carhus Plus+ 2008 no es pot trobar a Carhus Plus+ 2010, vol dir que s’ha eliminat d’aquesta edició?

Si no es pot trobar un títol de la versió Cahus Plus+ anterior a Carhus Plus+ 2010 cal comprobar el fitxer «Revistes que han canviat de títol» per comprovar que no s’hagi donat aquest cas. En cas que la revista no es trobi en aquest fitxer, llavors es pot considerar que la revista ha desaparegut.

3. Quantes revistes hi ha a Carhus Plus+ 2010?

En total hi ha 4953 revistes. Hi ha, però un conjunt de 820 revistes susceptibles de ser introduïdes que encara no s’han classificat degut a que, en principi, es troben a biblioteques de fora de Catalunya.

La següent taula mostra el nombre de revistes per àmbit i per grup:

ÀMBIT
Nombre total de revistes classificades
A
B
C
D
ANTROPOLOGIA
149
57
54
33
5
ARTS
270
109
44
97
20
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
119
48
33
30
8
DRET
375
102
56
193
24
ECONOMIA
289
115
89
74
13
EDUCACIÓ
423
166
139
104
14
ESTUDIS RELIGIOSOS
173
82
38
51
2
FILOLOGIA
815
399
176
227
13
FILOSOFIA
247
132
59
53
3
MULTIDISCIPLINAR
378
151
104
109
14
GEOGRAFIA
116
46
43
20
7
HISTÒRIA
612
250
131
210
21
PSICOLOGIA
568
226
298
40
4
SOCIOLOGIA
419
167
174
62
16
TOTAL
4953
2049
1437
1303
164

4. Una mateixa revista pot estar repetida a diferents categories científiques o tenir diferents classificacions?

Cada revista està classificada en un àmbit científic i en un sol nivell. El grup A correspon a les revistes més ben valorades. Quan una revista no ha pogut ser ubicada en un àmbit concret degut al seu caràcter interdisciplinar s’ha inclòs en l’àmbit General o Multidisciplinar.

5. Com s’han classificat les revistes del grup A?

Aquest grup inclou les revistes que compleixen com a mínim un dels següents criteris:

 1. Les revistes que siguin presents a Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index segons la Master Journal List del 2009 o als Journal Citation Reports en l’edició 2009.
 2. Les revistes que tinguin un ICDS (vegeu l’apartat “Què és l’ICDS?”) igual o superior a 9.5.
 3. Reconeixement de la dificultat afegida que tenen les revistes de les àrees d’història, llengua i literatura en llengua catalana per accedir a les grans bases de dades internacionals, amb criteris addicionals.

I addicionalment han d’estar dins del 40% de revistes més ben classificades per factor d’impacte o en el seu defecte per ICDS.

Excepcionalment les revistes de catalanística, entesa aquesta com historia, llengua i literatura catalanes que han obtingut millor puntuació a la classificació també resten incloses dins el grup A, encara que no compleixin les condicions necessàries abans esmentades.

Aquestes revistes són:

 • Ausa . Publicació del patronat d'estudis osonencs
 • Caplletra. Revista internacional de filología
 • Catalan Historical Review
 • Catalan journal in linguistics
 • Catalan review. International journal of catalan culture
 • Estudios de fonética experimental
 • Estudis romànics
 • Estudis. Revista de historia moderna
 • Faventia. Revista de filologia clàssica
 • Manuscrits. Revista d’historia moderna
 • Pyrenae
 • Revista de llengua i dret

Algunes revistes de les àrees de Catalanística que en la versió anterior de Carhus + (2008) havien estat classificades com a A, s’han mantingut excepcionalment en aquest mateix nivell malgrat no correspondre’ls-hi, en la nova versió, per evitar distorsions transitòries. En la propera actualització aquesta situació serà esmenada.

Aquestes revistes són:

 • Afers. Fulls de recerca i pensament
 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura
 • Els marges. Revista de llengua i literatura catalana
 • Quaderns de filologia. Estudis lingüístics
 • Quaderns. Revista de traducció

 

6. Com es classifiquen les revistes dels nivells B, C i D?

Aquestes revistes s’han avaluat individualment per revisar quins dels següents paràmetres complien:

 1. ICDS: L’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS).
 2. FORMAT: el compliment d’un conjunt d’estàndards relatius a les normes formals de publicació científica. En concret són:
  • Compliment de la periodicitat declarada o l’edició del nombre de fascicles declarats per any.
  • Instruccions als autors: la revista hauria de donar unes normes als autors per a l’enviament d’originals i resums.
  • L’afiliació dels autors: l’aparició de la institució per a la qual treballen l’autor o autors de la revista.
  • Paraules clau: la inclusió de paraules clau per a cada article.
  • Resum en anglès
 3. SISTEMA DE REVISIÓ dels articles.
 4. TIPUS DE COMITÈ EDITORIAL que dirigeix la revista

De tots aquestes variables s’ha fet una mitjana ponderada d’acord als següents percentatges:

ICDS
FORMAT
SISTEMA DE REVISIÓ
COMITÈ EDITORIAL
50%
25%
12.5%
12.5%

Excepcionalment algunes revistes de catalanística, entesa aquesta com historia, llengua i literatura catalanes que han obtingut millor puntuació a la classificació han estat incloses al grup B, encara que no compleixin les condicions necessàries abans esmentades.

Aquestes revistes són:

 • Anuari Verdaguer
 • Recerques del Museu d’Alcoi
 • Quaderns de filologia. Estudis literaris
 • Recerques

7. Què és l’ICDS?

L’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d’un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L’ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.

8. Com puc saber l’ICDS d’una revista?

L’ICDS és publicat mitjançant la base de dades Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR). Aquesta pretén acollir informació clau per a la identificació i l’avaluació de revistes.

9. Com es calcula l’ICDS?

MIAR vincula mitjançant el número ISSN conjunts seleccionats de revistes establerts segons grans àmbits científics –subdividits alhora en camps acadèmics més específics– amb una sèrie de bases de dades d’indexació i resum, repertoris de revistes i catàlegs de biblioteques.

L’ICDS és el resultat d’un càlcul numèric que valora la major o menor difusió de la revista a les bases consultades en base als següents barems:

 • 3 punts: Títols presents a set bases de dades internacionals d’índex i resum de caràcter multidisciplinari sobre ciències socials i humanitats: Academic Search Premier (ASP), Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), International Bibliography of Social Sciences (IBSS), Francis/Pascal, Fuente Académica y Periodical Content Index (PCI).
 • 3 punts: Títols presents en alguna de les següents bases de dades de caràcter especialitzat: Art Index/Abstracts/Full Text, Educational Research Abstracts (ERA), Education Resources Information Center (ERIC), Geobase, Population Index, Historical Abstracts, Psicodoc, Psycinfo, ATLA Religion Database, Social Services Abstracts i Sociological Abstracts.
 • No obstant, si una revista és present alhora en una o vàries de les bases de dades multidisciplinàries i en una o vàries especialitzades obté un total de 5 punts.
 • 3,5 punts: Títols presents en una de les següents bases de dades d’ISI: AHCI, SCI, SSCI.
 • 2,5 punts: Títols presents a Latíndex i que no són presents en cap de les bases de dades internacionals.

Finalment, el càlcul s’ha completat incorporant les dades de pervivència de la revista per als títols presents al repertori Ulrich’s periodicals directory, amb la condició de que sigui una publicació viva i amb la data d’inici ben definida. Concretament, es va assignar a cada títol un total de punts segons el valor de l’”Índex de pervivència”, calculat com el Log10 dels anys de vida de la revista (tanmateix sempre comptarà un màxim de 30 anys de vida).

Nota:en el cas del Dret s’ha estipulat una excepció perquè es considera que tot l’àmbit en general pateix d’un dèficit de visibilitat.

10. Cada quan s’actualitza Carhus Plus+?

Cada dos anys apareixerà una nova versió de CARHUS PLUS+ incloent noves actualitzacions.

11. Com es pot proposar la inclusió d’una nova revista?

Els responsables d’una revista poden enviar a l’AGAUR peticions per a incloure una revista. La proposta haurà d’anar acompanyada d’un informe actualitzat explicant els paràmetres de publicació científica acomplerts per la revista. L’informe haurà explicar com es compleixen els paràmetres explicats en l’apartat “Com es classifiquen les revistes B, C i D?” fent menció del sistema de revisió dels articles per part de la revista i del percentatge d’articles rebutjats.

La proposta haurà d’anar avalada per tres professors de diferents universitats.

Les propostes poden ser enviades al correu electrònic carhus@agaur.gencat.cat o bé per correu ordinari a l’adreça següent:

AGAUR
CARHUS PLUS
Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

12. Com es poden enviar comentaris valoratius sobre l’actual classificació de revistes?

Els vostres comentaris poden ser molt útils per millorar CARHUS PLUS+ en properes edicions o detectar errors en l’actual. Les valoracions haurien d’anar sempre argumentades i justificades, identificant la persona o el col·lectiu que l’adreça per poder-hi interaccionar. Qualsevol comentari valoratiu o demanda d’informació s’ha d’adreçar a carhus@agaur.gencat.cat

13. Qui ha elaborat Carhus Plus+ 2010?

CARHUS PLUS+ és un projecte encarregat per la Direcció General de Recerca a l’AGAUR. Els responsables de l’elaboració han estat principalment l’equip format per el Dr. Lluís Rovira, director de la institució CERCA (I-CERCA), Laura Serrate i Neus Malagarriga.