Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Altres ajuts i premis

Altres ajuts i premis: Premis

ResoltaPremis Recerca Jove, nous premis CIRIT, per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2010)

La sol·licitud es presentarà telemàticament juntament amb una còpia del treball de recerca. Posteriorment, també s'haurà de presentar la sol·licitud, el treball en paper i una còpia del treball en cd-rom al registre de l'AGAUR.

Recordeu: El termini de presentació de sol·licituds és del 5 de maig fins el 1 de juny de 2010.
Per a l'alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior el termini és del 5 de maig fins el 18 de juny del 2010.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 01/06/2010

Objecte:
L'objecte de la convocatòria és premiar l'esforç dels alumnes d'ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca que els permeti l'aplicació dels coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres d'ensenyament secundari en el foment de la participació dels seus tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria.

Enguany, i amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en relació a les dones i les seves aportacions a la societat, s'introdueix el Premi Reginó, que reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit i el centre d'ensenyament secundari que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica.

Àmbit:
Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l'esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement.

Les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i s'hi tenen en compte els criteris següents:
a) L'originalitat i l'interès del tema (20/100).
b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).
c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).
d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).
e) Es valoren els treballs d'aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per alumnes d'aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies (15/100).
f) Es valoren més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les àrees del seu curs acadèmic (10/100).
g) La utilització de noves tecnologies, si escau (5/100).

Destinataris:
Poden beneficiar-se d'aquests premis les persones que siguin autores dels millors treballs de recerca realitzats preferentment per un equip reduït (en cap cas superior a cinc persones) d'alumnes d'ensenyaments secundaris de 14 a 23 anys d'edat i que facin estudis a partir del segon cicle d'ensenyament secundari obligatori. També poden beneficiar-se d'aquests premis els centres, d'acord amb el que determinen aquestes bases.

Durada:
Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2009-2010.

Característiques:
El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de deu per a tots els nivells d'ensenyament secundari.
Pel que fa als treballs duts a terme dins el crèdit obligatori de segon de batxillerat, cada centre pot presentar als premis un màxim de:

a) Dos treballs en el cas de centres amb un nombre total màxim de cent alumnes matriculats per al curs 2009-2010 en aquest nivell educatiu.
b) Tres treballs en el cas de centres amb un nombre total de més de cent alumnes matriculats per al curs 2009-2010 en aquest nivell educatiu.

En el cas de treballs que formin part d'un mateix treball de recerca però que s'hagin presentat de manera separada, el jurat valorarà, quan el total d'autors o autores sigui superior a cinc, si aquest fet implica un incompliment d'aquesta base.

Import:
Es concedeixen un màxim de setanta premis, de 750 euros cadascun, als millors treballs presentats. A més aquells treballs que tractin temes relacionats amb les aportacions de les dones a la societat podran optar al Premi Reginó.

Per promoure i valorar especialment la recerca feta en els nivells d'ensenyament secundari en què no és obligatòria, s'estableixen dues categories de premis:
a) Premis a treballs realitzats per alumnes que cursin segon de batxillerat.
b) Premis a treballs realitzats per alumnes d'altres cursos.

A més, es concedeixen un màxim d'onze premis entre els centres participants, consistents en:
a) Una dotació de 2.500 euros per a cada centre guardonat, que s'ha de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l'equipament cientificodocent del centre.
b) Una plaça per a un estudiant o una estudiant de cada centre guardonat per realitzar tasques de suport formatiu en el desenvolupament de les colònies tecnològiques de l'estiu de 2011 que organitza la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT).

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del l'endemà de la publicació al DOGC fins l'1 de juny de 2010, per a totes les sol·licituds. L'alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior pot presentar la sol·licitud des del l'endemà de la publicació al DOGC fins al 18 de juny de 2010.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s'han de presentar en suport de paper i en format electrònic al registre de l'AGAUR o en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La presentació de la sol·licitud en suport de paper al registre s'ha de fer una vegada se n'hagi enviat la versió electrònica mitjançant el formulari que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR.
L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases corresponents es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR i a la seva pàgina web.

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci.

Documentació:
L'imprès de sol·licitud en paper que s'ha d'emplenar telemàticament, tal com indica el model normalitzat, consta de les parts següents: dades de l'alumnat participant o responsable del grup; dades dels altres participants en el treball, si escau; dades del centre on estudia; dades del treball; àrea de coneixement en què s'avalua el treball; professorat que ha guiat el treball; material complementari del treball, si escau; resum del treball en català i anglès; objectius, metodologia i conclusions, a càrrec del tutor o la tutora i una còpia annexada en format PDF del treball de recerca.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, validada i enviada, apareixerà un codi de barres i això voldrà dir que l'ha sol·licitud ha estat enviada correctament.

Posteriorment, i ja amb el codi de barres en pantalla, s'ha d'imprimir la sol·licitud i presentar al registre de l'AGAUR :
- Una còpia de la sol·licitud degudament signada i segellada en paper.
- Una còpia del treball en suport paper i cd-rom.