Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Beques i ajuts postdoctorals

Beques i ajuts postdoctorals: Beques i contractes postdoctorals

ResoltaBeques i ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2011). Modalitat A: Beques per a estades de recerca postdoctorals fora de l'Estat espanyol i de retorn a Catalunya.

  • Inici termini: 01/02/2012
  • Fi termini: 01/03/2012
  • Més informació:

    Bernat Xancó i Ribot
    bxanco@gencat.cat

El període d'incorporació al centre d'acollida s'ha ampliat fins al 31 de març de 2013.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 01/03/2012

Objecte:
Atorgar 50 beques per fer estades de recerca postdoctoral en universitats i centres de recerca de l'estranger amb un ajut per retornar al sistema de ciència i tecnologia català.

Tipus d'ajuts:
Dues fases d'aquesta modalitat:
La primera fase, en forma de beca, subvenciona estades postdoctorals de dos anys de durada a qualsevol universitat o centre de cerca de fora de l'Estat espanyol. Queden exclosos d'aquesta fase els estudis de postgrau i màsters universitaris.
La segona fase, en forma d'ajut, subvenciona contractes postdoctorals d'un any de durada per facilitar el retorn al sistema de ciència i tecnologia de Catalunya a les persones que han completat la primera fase de beca.

Sol·licitants:
La sol·licitud de la primera fase, d'acord amb el model normalitzat que es podrà trobar a l'apartat Recursos d'aquesta pàgina web, l'ha de presentar el personal investigador candidat a la beca.
La persona sol·licitant únicament pot constar com a sol·licitant o com a candidata en una sol·licitud d'aquesta convocatòria, independentment de la modalitat.
Queden excloses les persones que s'hagin beneficiat d'aquesta modalitat en anteriors convocatòries d'aquest programa.

Destinataris:
Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat el personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.
El títol de doctor/a s'haurà d'haver obtingut en el moment d'acceptar la beca i després de l'1 de gener de 2007 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l'1 de gener de 2005 si es justifica, durant aquest període, qualsevol d'aquests supòsits:
- que s'ha gaudit d'un període de maternitat o paternitat.
- que s'ha tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
- que s'ha patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior als 6 mesos.
El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau, o equivalent fora del sistema universitari català no pot fer l'estada postdoctoral al mateix país on ha obtingut qualsevol d'aquests títols.
El personal investigador no pot fer l'estada a la mateixa institució on s'ha fet i/o obtingut el títol de doctorat.

Durada:
Les beques per a les estades de recerca postdoctorals fora de l'estat espanyol són de dos anys. Les persones beneficiàries de les beques han d'incorporar-se al centre d'acollida dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis de l'AGAUR i el 31 de març de 2013.
L'ajut per al retorn al sistema de ciència i tecnologia de Catalunya adreçat a les persones que han completat la seva beca de recerca postdoctoral és d'un any. Les entitats beneficiàries dels ajuts han de formalitzar el contracte corresponent en el termini de sis mesos des de la finalització de l'estada postdoctoral fora de l'estat espanyol.

Import:
Els imports bruts mensuals de les beques i l'ajut en concepte de despeses de desplaçament es determinen a l'apartat IV d'aquesta convocatòria.
Per a totes les persones beneficiàries d'una beca de recerca, l'AGAUR vetllarà perquè tinguin accés a una pòlissa d'assegurança d'assistència de viatge, si així ho sol·liciten i no disposen d'una cobertura pròpia.
L'ajut per al retorn del personal investigador, l'AGAUR finança el 100% del cost total dels contractes. Cadascun dels contractes és de 40.604,62 euros. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha de percebre el personal investigador, que és de 30.972,25 euros bruts anuals, i la quota patronal de la Seguretat Social.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds de les beques de recerca postdoctorals fora de l'estat espanyol serà de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.
La sol·licitud per al retorn al sistema de ciència i tecnologia de Catalunya l'haurà de presentar la persona beneficiària de la beca un cop transcorreguts els primers 20 mesos de gaudi de la beca i abans de la finalització de l'estada postdoctoral fora de l'estat espanyol, amb els vistiplaus del personal investigador responsable del grup de recerca receptor i del vicerectorat de recerca o òrgan equivalent de les universitats o del representant legal en el cas de les entitats no universitàries.

Lloc de presentació:
La sol·licitud de la beca de recerca postdoctoral l'ha de presentar el personal investigador candidat a la beca seguint el model i les instruccions dels formularis normalitzats.
Un cop enviat telemàticament, el formulari i l'annex corresponent es presentarà en format paper al registre de l'AGAUR (Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o a qualsevol registre oficial d'acord amb el que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els impresos normalitzats de sol·licitud i les bases es podran obtenir a les dependències de l'AGAUR i a l'apartat Recursos d'aquesta pàgina web.

Resolució:
La resolució es publicarà al tauler d'anuncis de l'AGAUR i, amb efectes informatius, es podrà consultar en aquesta pàgina web.

Documentació:
Per formalitzar la sol·licitud únicament s'ha de presentar l'imprès normalitzat i l'annex, seguint les instruccions del propi model. La sol·licitud es pot emplenar en català, castellà o anglès.

Altres:
Aquesta convocatòria està cofinançada per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Curie del 7è Programa marc d'R+D.