Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Suport a la recerca

Ajuts de suport a la recerca: Projectes de recerca

ResoltaConvocatòria d'ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014)

  • Inici termini: 09/01/2014
  • Fi termini: 28/02/2014
  • Més informació:

    Bernat Xancó i Ribot
    bxanco@gencat.cat

Aquesta convocatòria consta de dues modalitats:
ARMIF1: Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de la doble titulació universitària en educació infantil i educació primària
ARMIF2: Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de les titulacions universitàries d'educació infantil i d'educació primària.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 28/02/2014

Objecte:
Concedir ajuts per finançar projectes de recerca que tinguin com a finalitat la millora i la innovació en el model formatiu de la doble titulació universitària en educació infantil i educació primària (ARMIF1) i de les titulacions universitàries d'educació infantil i d'educació primària (ARMIF2) per a les universitats que formin part del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Destinataris:
Poden sol·licitar aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya on s'imparteixi la doble titulació universitària en educació infantil i educació primària (ARMIF1) i de les titulacions universitàries d'educació infantil i d'educació primària (ARMIF2) i que formin part del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya. El responsable de la sol·licitud haurà de ser personal acadèmic amb dedicació a temps complet a la institució d'adscripció que imparteix docència a aquesta titulació.

Durada:
El període d'implementació dels projectes i d'execució de la despesa començarà a comptar en la data d'acceptació de l'ajut concedit i acabarà:
ARMIF1: el 31 de juliol de 2016.
ARMIF2: el 30 de desembre de 2015.

Import:
L'import de l'ajut per projecte és d'un màxim de:
ARMIF1: 25.000,00 euros.
ARMIF2: 15.000,00 euros.
Aquest import s'ha de destinar als conceptes establerts a la base 4 d'aquesta convocatòria corresponent a cada una de les modalitats.

Termini de presentació:
Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 28 de febrer de 2014.

Lloc de presentació:
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, s'ha de presentar en suport electrònic i en format paper. L'ha de formalitzar la persona responsable del projecte i la persona representat legal de l'entitat, i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixin.
L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb el model normalitzat convertit en format PDF. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.

Notificació de la resolució:
La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR i es podrà consultar a la nostra pàgina web.

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos des de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.