Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Beques i ajuts per a estudiants universitaris: Ajuts pregrau

ResoltaAjuts per a l'alumnat de les universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per al finançament de la matrícula universitària (EQUITAT 2011)

Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 31/03/2012

Objecte:
Concedir ajuts per al finançament del 50% dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada a estudiants que cursin estudis adreçats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnic.

Sol·licitants:
Estudiants matriculats durant el curs acadèmic 2011-2012 en una de les universitats següents:
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Oberta de Catalunya.

També poden optar a aquestes beques els alumnes que estiguin matriculats als següents centres adscrits:
- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), adscrit a la Universitat de Barcelona
- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), adscrit a la Universitat de Lleida
- Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
- Escola Universitària d'Enginyeria Industrial d'Igualada (EUETI), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Característiques:
Per poder presentar la sol·licitud de beca cal complir els següents requisits:
Requisits generals
- Tenir la nacionalitat espanyola
- En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any 2010. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència.

Requisits acadèmics
Caldrà matricular-se d'un mínim de crèdits per a tots els cursos.
A partir del segon curs també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior.

Requisits econòmics
Caldrà no superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la convocatòria.

Import:
L'import de l'ajut és del 50% del preu dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada. Amb aquesta finalitat, per tal d'establir els imports dels ajuts, es tindran en compte els preus fixats pel Decret 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i de la UOC per al curs 2011-2012.

Resolució:
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Informació:
Aquests ajuts són incompatibles amb les beques i els ajuts a l'estudi que atorga el Ministeri d'Educació i amb les exempcions previstes per Llei a les quals es pugui acollir l'alumnat per al pagament de la matrícula universitària.

Documentació:
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
a) Document d'autorització per obtenir les dades tributàries degudament signat per tots els membres de la unitat familiar de més de 18 anys.
b) Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar per adjuntar a la sol·licitud en cas de no tenir certificat digital.

Així mateix, l'AGAUR podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria.