Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69

Simulador pel Préstec Fraccionat de la Matrícula

Càlcul aproximat dels imports dels rebuts (curs 2011-2012)

El càlcul del préstec es fa sobre la totalitat de l'import de la teva matrícula universitària. Has de tenir present que en el primer rebut es cobrarà la totalitat dels serveis i despeses no acadèmics*: assegurança, taxes de secretaria, possible contractació de serveis si els has demanat (esports, cooperativa, etc). Per aquesta raó, el primer càrrec serà superior a la resta (serà l'import que t'apareixerà en aquest simulador + la totalitat de preus no acadèmics, que consten a la teva matrícula). No obstant, pels alumnes de la UOC, el primer rebut només inclourà l'import no acadèmic, quedant l'import acadèmic distribuït entre la resta de rebuts.

* En el cas de la UOC, el primer rebut només incorpora les despeses no acadèmiques.

És molt important que tinguis present que, un cop hagis assenyalat aquest préstec com a modalitat de pagament al moment de matricular-te, no has de fer cap altre gestió ni has d'esperar cap trucada ni cap document ens els dies immediats. El primer càrrec et serà efectuat en el compte bancari que hagis indicat al matricular-te te a partir del dia 5 del mes següent al que t’has matriculat (sempre i quan la universitat ens ho comuniqui el mateix mes de matriculació). És important vetllar perquè el compte disposi de l'import suficient, perquè l'impagament del primer rebut representa la no concessió del préstec. Si això passa, hauries d'abonar la totalitat de la matrícula directament a la universitat.

Un cop rebuda la informació de la matrícula de part de la universitat, l'AGAUR enviarà a l'alumne el contracte de préstec, detallant els imports exactes, les condicions i un quadre d'amortització de l'ajut. Pots consultar un model d'aquest document.

La durada dependrà del tipus de matrícula (anual o semestral) i de la data en què et matriculis. En qualsevol cas, el darrer rebut s'emetrà el mes de maig per matrícules anuals i de segon semestre. El segon i posteriors càrrecs s'efectuaran a partir del 5 de cada mes.Pots consultar la informació en el document durada del préstec

Dades de la teva matrícula