Generalitat de Catalunya

Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior
 

Reconeixement CFGS

 

Informació general sobre el reconeixement de crèdits entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional i estudis universitaris

El Departament d'Educació i les universitats catalanes han signat un conveni de col·laboració, l'objecte del qual és el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris.

Aquest acord té per objectiu facilitar dos itineraris:

1. L'itinerari dels cicles formatius de grau superior a la universitat, per al reconeixement dels crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i alguns estudis universitaris.

En aplicació d'aquest conveni, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s'hagin determinat en els diferents acords de reconeixement, entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris. Aquests crèdits constaran com a reconeguts en l'expedient acadèmic dels estudis universitaris.

L'experiència s'aplicarà als titulats tècnics superiors dels esmentats cicles formatius que accedeixin als estudis universitaris especificats als acords de reconeixement.

Els estudiants titulats d'un cicle formatiu de grau superior que vulgui accedir als estudis universitaris en què hi ha establert el reconeixement de crèdits, haurà de presentar el certificat acreditatiu d'haver superat el cicle formatiu a la secretaria del centre universitari corresponent, si desitja que se li apliqui la disminució de la càrrega lectiva que li pertoqui.

2. L'itinerari de la universitat als cicles formatius de grau superior, per a la convalidació de determinats crèdits dels CFGS als estudiants titulats de determinats estudis universitaris que així ho sol·liciti.

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del Departament d'Educació atorgarà convalidacions en aquells crèdits dels cicles formatius que es considerin ja cursats pels estudiants amb determinades titulacions universitàries, i que així ho sol·licitin a la secretaria del centre d'ensenyament secundari corresponent.

3. Informació sobre el reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de les universitats

En virtut d'un acord de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, les universitats catalanes individualment poden reconèixer d'ofici, com a superats, tots els crèdits de lliure elecció (o una part) d'una titulació de primer i/o de primer i segon cicle a qualsevol estudiant que hagi superat un cicle formatiu de grau superior.

Aquest reconeixement es farà en virtut de la normativa acadèmica aprovada per cada universitat en relació amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció i no caldrà la valoració i propostes prèvies de les comissions específiques d'anàlisi. Les universitats que han informat del reconeixement d'ofici de crèdits de lliure elecció són les següents:

- Universitat de Lleida

A partir del curs 2008-09 la Universitat de Lleida (UdL) reconeix per crèdits de lliure elecció, en les titulacions de primer i segon cicle objecte d'aquesta normativa, els Cicles formatius de grau superior que no tenen definida prèviament una correspondència amb els estudis de la UdL. Aquest reconeixement es fa als estudiants de primer curs, nou ingrés, automàticament, en el moment de matricular-se en la secretaria del centre (matrícula presencial) i hauran de presentar la còpia autenticada del títol o resguard del títol del Cicle formatius de grau superior. Aquests estudis es reconeixeran, pel total de crèdits de lliure elecció de l'ensenyament universitari corresponent.

- Universitat Rovira i Virgili

A partir del curs 2008-09 la Universitat Rovira i Virgili (URV) reconeix per crèdits de lliure elecció, en les titulacions de primer i segon cicle objecte d'aquesta normativa, els Cicles formatius de grau superior.

Aquest acord és d'aplicació a tots els alumnes matriculats en aquest o en cursos anteriors. En el cas dels alumnes que ja tinguin superats una part dels crèdits lliures, se'ls podrà fer el reconeixement per la diferència.

Per a més informació podeu consultar les següents pàgines web de les universitats catalanes:

Universitat de Barcelona (UB): http://www.ub.edu/acad/acces/cfgs/

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): http://www.uab.es/servlet/Satellite/Acces-als-estudis/CFGS-1099409749486.html

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) : http://www.upc.edu/estudis/cfgs

Universitat Pompeu Fabra (UPF): http://www.upf.edu/estudiants

Universitat de Girona (UdG): http://www.udg.edu/reconeixementCFGS

Universitat de Lleida (UdL): http://www.udl.es

Universitat Rovira i Virgili (URV): http://www.urv.es/perfils/2_alumnes/marcos.htm

Universitat Ramon Llull (URL): http://www.url.es/intranet/tanCFGS.htm

Universitat Internacional de Catalunya (UIC): http://www.unica.edu

Universitat de Vic (UVIC): http://www.uvic.es/secretaria/ca/acces/accfgs.html

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): http://www.uoc.edu/web/cat/launiversitat/estudis/estudis_b35.htm