Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria química
 
Nom:  Enginyer/a químic/a
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

La paraula enginyeria prové d'enginy, que és "la facultat que l'home té de pensar, inventar amb rapidesa i facilitat". Així, la principal funció d'un enginyer és donar solucions viables als problemes que sorgeixen dels diferents camps relacionats amb les ciències pràctiques. D'altra banda, la química prové d'alquímia i es podria dir que és la ciència que estudia la composició, estructura i propietat de les diferents substàncies i de les seves transformacions. Per tant, l'enginyeria química és l'art de dur a terme a escala industrial una transformació química de les substàncies.

L'enginyeria química és una àrea del coneixement bàsicament aplicada i que tracta els processos químics industrials des de la seva concepció fins a la seva correcta operació. Inclou tasques tan variades com el càlcul d'instal·lacions, l'estimació de costos i l'avaluació dels impactes ambientals. El caràcter interdisciplinari de l'enginyeria química fa que els professionals d'aquesta àrea del coneixement requereixin una formació bàsica i una disposició oberta a totes les àrees afins.

La titulació en enginyeria química és el perfil professional òptim del tècnic que vol treballar a la indústria química o a la indústria de transformació en general, ja sigui a nivell de la gran multinacional o de la petita i mitjana empresa. La química és un dels sectors econòmics més importants, tant a Catalunya com a la Unió Europea i a tot el món desenvolupat. A més, altres àmbits industrials com l'alimentació, la farmàcia, el metall, l'energia, els serveis, l'administració i l'educació, necessiten constantment professionals de l'enginyeria química.

Des d'aquesta professió es pot actuar positivament en tots els processos industrials i econòmics per tal de preservar l'ecologia i el medi ambient.

Es pot considerar que l'enginyeria química comença quan l'home aprèn a utilitzar el foc, ja que comença a fer les primeres reaccions químiques produint bronze i ferro, o en la producció de vins i cerveses a l'antic Egipte. No obstant, podríem considerar que l'enginyeria química s'inicia a la Revolució Industrial al segle XVIII quan es necessiten grans quantitats de productes elaborats de forma ràpida i econòmica. Els primers processos que es poden considerar d'enginyeria química són el procés d'obtenció d'àlcali, sosa i àcid sulfúric.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

La primera utilització coneguda de l'expressió "enginyeria química" apareix el 1839 al Regne Unit en el "Dictionary of Arts, Manufactures and Mines" però el primer programa docent, clarament estructurat i reconegut fou impartit el 1888 al Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 1888 i estava format per aportacions de química i d'enginyeria mecànica. La primera gran associació d'enginyers químics, la "American Institute of Chemical Engineers" AICHE fou fundada el 1908 a Philadelphia (USA) i encara avui constitueix l'associació de professionals de la Indústria Química més important del món.

Es pot dir doncs que l'enginyeria química té un origen anglosaxó, de fet nord-americà, que posa més èmfasi en els aspectes enginyerils, per comparació amb l'aproximació europea a la tecnologia química, encapçalada per Alemanya que dóna més importància a la Química Industrial. Les dues escoles han coexistit harmònicament durant el segle XX i han experimentat influències mútues, avui molt evidents.

Des del punt de vista metodològic, es distingeixen dues fites clàssiques en l'evolució dels currículs d'enginyeria química, la primera que s'acostuma a anomenar el primer paradigma de la disciplina fou la definició d'operació unitària establerta per Davis el 1901 i desenvolupada més tard per Little l'any 1915. Amb el desig d'unificar i simplificar les eines d'anàlisi de les operacions i processos químics, durant els anys que van del 1955 al 1965 es generalitza l'ús de l'aproximació basada en els fenòmens de transport, l'anomenat segon paradigma de l'enginyeria química, habitualment identificat amb la publicació de la monografia "Transport Phenomena" per part de R. B. Bird, W. E. Stuart i E. N. Lighfoot el 1960.

A partir d'aquest moment la característica més important que s'afegeix a aquests estudis és el seu caire multidisciplinar, al afegir-hi continguts termodinàmics, càlcul, informàtica, simulació, polímers i economia, entre d'altres. A l'actualitat s'està definint el que s'anomena el tercer paradigma al estudiar els processos químics des de les seves micro, meso i macroescala.

Els estudis d'enginyeria química a l'estat espanyol cal que segueixin les directrius aprovades pel "Consejo de Universidades" el 1992 i que defineixen els continguts comuns i obligatoris. Les diferents universitats defineixen als seus plans d'estudis quins són els trets característics que volen donar als seus estudis, definint-ne les assignatures obligatòries i optatives. La majoria d'universitats proposen, per als estudis d'enginyeria química, una durada de 5 anys, exigint un nombre de crèdits que oscil·la entre 320 i 380 crèdits, observant-se un màxim de 405 crèdits.

Al primer cicle d'aquests estudis s'imparteixen els principis de l'enginyeria i les eines matemàtiques, físiques i químiques necessàries per establir una base de coneixements. Al segon cicle s'imparteixen els coneixements particulars d'aquesta disciplina, aprofundint en els coneixements de l'enginyeria química a les diferents assignatures troncals, obligatòries i optatives. Alguns plans d'estudi d'enginyeria química preveuen estades en pràctiques en indústries per als alumnes de darrer curs i la realització d'un projecte final de carrera de més o menys extensió.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Experimentació en enginyeria química 12
Experimentació en química 9
Expressió gràfica 6
Fonaments físics de l'enginyeria 9
Fonaments matemàtics de l'enginyeria 15
Mecànica de fluids i transmissió de calor 9
Operacions bàsiques de l'enginyeria 6
Química analítica 6
Química física 6
Química inorgànica 6
Química orgànica 6
Termodinàmica i cinètica química aplicades 9
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Control i instrumentació de processos químics 6
Disseny d'equips i instal·lacions 6
Economia i organització industrial 6
Experimentació en enginyeria química 12
Operacions de separació 6
Projectes 6
Química industrial 9
Reactors químics 6
Simulació i optimització de processos 6
Tecnologia del medi ambient 6
Activitats complementàries durant els estudis

Un dels objectius de l'ensenyament d'enginyeria química és propiciar l'assoliment d'un conjunt de coneixements i de metodologies de treball. Per això, i des de ja fa cinc cursos, es treballa en la incorporació de projectes integradors a cadascun dels cursos.

Es tracta de realitzar projectes, de complexitat creixent al llarg de l'ensenyament, que permetin la cooperació de totes les assignatures i que enfrontin els alumnes, treballant en grup, a problemes oberts que facin entrenar-los, entre altres, en les seves capacitats d'aprenentatge en cooperació, de liderat d'organització, de comunicació i d'enfortiment de les relacions personals. Seguint el procés d'estendre aquesta iniciativa, al curs 1999/2000 participaran en projectes integradors tots els cursos de l'ensenyament d'enginyeria química.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al primer cicle


Fletxa dreta PAU LOGSE +i
         Ciències de la salut
         Cientificotècnica
Fletxa dreta Cicles formatius de grau superior +i
  Química +i
         Fabricació de productes farmacèutics i afins +i
         Indústries de procés de pasta i paper +i
         Indústries de procés químic +i
         Plàstics i cautxú +i

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Biotecnologia 6 crèdits en física; 12 crèdits en química; 18 crèdits en operacions bàsiques de l'enginyeria química, experimentació en enginyeria química
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial No
Química 29-37 crèdits en experimentació en enginyeria química, expresió gràfica, mecànica de fluids i transmisió del calor, operacions bàsiques de l'enginyeria química
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Biotecnologia 6 crèdits en informàtica; 24 crèdits entre bioquímica, biologia cel·lular, fisiologia, microbiologia i genètica
Ciència i tecnologia dels aliments 6 crèdits en anàlisi química; 6 crèdits en bioquímica; 6 crèdits en físico-química; 4 crèdits en fisiologia; 6 crèdits en enginyeria química; 6 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en microbiologia; 4 crèdits en química inorgànica; 6 crèdits en química orgànica
Ciències ambientals màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Ciències i tècniques estadístiques 12 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en estadística
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Disseny (UPC)  (Propi) No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de materials 18 crèdits en fonaments de ciències dels materials, elasticitat i resistència de materials
Enginyeria en organització industrial 18 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, fonaments d'informàtica i mètodes estadístics en enginyeria; 36 crèdits en elèctrica i electrònica, química, energètica, mecànica, materials i medi ambient
Enologia No segons la universitat poden demanar 12 crèdits en formació bàsica en química, biologia i edafologia
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Química 7 crèdits en bioquímica; 3 crèdits en enllaç químic i estructura de la matèria
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
CENTRES ON S'IMPARTEIX

Enginyeria química
            Nota d'accés al final del procés 2011-2012 (*)  
  Centre  Població  Durada   Crèdits   Places
2012-2013
PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
 
UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona  (2) (P) Barcelona 2 150 15 -- -- No
 
(*) Aquesta nota és una nota de tall
(2) Aquest centre imparteix, només, el segon cicle
Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
 
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

La titulació en enginyeria química és el perfil professional òptim del tècnic que vol treballar a la indústria química o a la indústria de transformació en general, ja sigui a nivell de la gran multinacional o de la petita i mitjana empresa. La química és un dels sectors econòmics més importants, tant a Catalunya com a la Unió Europea i a tot el món desenvolupat. A més, altres àmbits industrials, com l'alimentació, el metall, l'energia, els serveis, l'administració i l'educació, necessiten constantment professionals de l'enginyeria química.

Des d'aquesta professió es pot actuar positivament en tots els processos industrials i econòmics per tal de preservar l'ecologia i el medi ambient.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Els enginyers químics treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els seus coneixements de ciència i tecnologia a solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica. L'enginyer químic treballa en indústries farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, de polímers, biotecnologia, medi ambient, seguretat, etc. També aplica les seves habilitats de comunicació, treball en grup, coneixements, mètodes i eines de gestió de projectes per treballar eficaçment en tots els seus àmbits professionals.

Com a exemples de tasques realitzades per un enginyer químic, cal esmentar que aquests elaboren les fibres sintètiques que permeten que la roba siguin més còmoda i resistent. També col·laboren en la millora de les tècniques de processament dels aliments i de la producció de fertilitzants, incrementant, per tant, la quantitat i qualitat dels aliments disponibles al món. Per últim, els enginyers químics proporcionen solucions a problemes ambientals, com són la contaminació de l'aire, el terra, els rius, el mar i oceans, permetent un desenvolupament econòmic i tecnològic més net i sostenible.

Hom només pot pensar erròniament que els enginyers químics només saben elaborar productes, també treballen en àrees com la legislació, educació, publicitat, finances, medicina, sanitat, administració, etc.


Sortides professionals

L'enginyeria química és una titulació completament nova, amb plans d'estudis actualitzats i adequats a les necessitats del sector industrial. Per tant, el mercat laboral de professionals ben preparats no està pas saturat en aquesta nova professió.

Quant a les sortides professionals, l'àmbit tradicional de l'enginyer químic és l'empresa en els diferents nivells d'enginyeria, producció, R+D o gestió. Per enumerar les sortides més importants:

 • Indústries petroquímiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.

 • Laboratoris i instituts d'R+D.

 • Administració.

 • Recerca. Investigar ja sigui al sector privat o públic.

 • Empreses d'enginyeria.

 • Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer independent, que fa projectes per encàrrec.

 • Docència, tant en educació secundària com superior.

 • Sector serveis i comercial.

 • Auditoria (energètica, ambiental, etc.).

 • Assessorament en nous projectes, inversions, etc.

 • Generació d'una empresa pròpia. El dinamisme dels enginyers químics els permet tenir prou idees i empenta per tirar endavant un negoci propi.

 • Estacions depuradores d'aigües residuals.

 • Àmbits de treball

  Bàsicament, els enginyers químics utilitzen els coneixements en química i enginyeria per aplicar-los a la indústria i als processos del món que ens envolta. "L'expert en la concepció, càlcul, disseny, construcció i operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia o de composició.

  Aquests titulats poden treballar en àmbits com la indústria, l'administració, la recerca, en empreses d'enginyeria, docència (secundària i superior), empreses de serveis, auditories energètiques, auditories ambientals, assessorament, creació d'empreses pròpies, tecnologia dels aliments, estacions depuradores d'aigües, professional liberal.


  Perspectives

  La raó de ser de l'ensenyament d'enginyeria química és la de formar professionals innovadors, versàtils i competitius, capaços de treballar en equip, liderar grups i participar en activitats d'R+D, i la de contribuir al desenvolupament del coneixement i de la tecnologia en l'àmbit de l'enginyeria química.

  Per tal de generar professionals amb una personalitat pròpia que els permeti ser identificats fàcilment, cal que les actuacions estiguin dirigides a potenciar els següents valors:

 • Valors personals i treball en equip. Formar equips on el més important són les persones. S'actuarà amb honradesa, es respectarà la diversitat, el sentit de llibertat individual i la independència.

 • Vocació de servei. Organització amb voluntat de servei a la societat, en docència, recerca i desenvolupament, i implementació de les noves tecnologies.

 • Eficàcia/fiabilitat/responsabilitat. Som propietaris dels resultats de l'organització, som capaços de prendre decisions, actuem amb eficàcia i de manera responsable.

 • Excel·lència/desenvolupament i difusió del coneixement. Es vol generar, desenvolupar i difondre el coneixement mitjançant una permanent posada al dia, rigor intel·lectual, foment del pensament crític i d'una formació interdisciplinaria i humanista.

 • Esperit emprenedor (iniciativa, dinamisme, versatilitat i adaptabilitat). Tenim creativitat, dinamisme, caràcter innovador, capacitat d'adaptació i mentalitat oberta en un món canviant, ple de matisos.

 • Observacions

  Algunes bones raons per estudiar Enginyeria Química:

 • El pla d'estudis és nou de trinca; les empreses que contracten enginyers químics han contribuït a elaborar-lo.

 • Pràctiques a la indústria incloses dins el pla d'estudis.

 • Beques per a fer pràctiques en indústries estrangeres (programa Leonardo).

 • Possibilitat d'intercanvis amb universitats europees i de la resta del món.

 •   CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Químics
  http://www.cetib.net
   
  American Institute of Chemical Enginyeers AlChEWeb
  http://www.aiche.org/
   
  ABET's - International Activities and Engineering Credentials Evaluation International
  http://www.ecei.org/
   
  Associació Nacional de Químics d'Espanya
  http://www.anque.es/
   
  CEFIC The European Chemical Industry Council
  És una organització de totes les indústries químiques d'Europa. En la seva pàgina web hi ha diverses informacions sobre temes de interés i actualitat.
  http://www.cefic.be/
   
  Dechema (Chemical engineering, biotechnology, enviromental protection)
  http://www.dechema.de
   
  Det Norske Veritas(DNV)NO
  http://www.dnv.no/
   
  Societat Química Europea
  http://www.chim.ucl.ac.be/CHIM/ECS/
   
  Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
  http://www.feique.org
   
  Federació de les Societats Químiques Asiàtiques
  http://www.facs-as.org
   
  Societat Química Alemanya
  http://www.gdch.de/
   
  Global CAPE-OPEN
  http://www.colan.org
   
  IchemE (Institució d'Enginyers Químics UK)
  http://www.icheme.org/
   
  Engineers Australia
  http://www.engineersaustralia.org.au
   
  Institut Mexicà d'Enginyers Químics A.C.MX.
  http://www.imiq.org
  http://www.imiq.org
   
  IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, UK
  http://www.iupac.org/dhtml_home.html
   
  Royal Australian Chemical Institute
  http://www.raci.org.au/
   
  Royal Society of Chemistry
  http://www.rsc.org/
   
  Russian Academy of Sciences
  http://www.ras.ru
   
  Society of Chemical Industry UK
  http://www.soci.org/SCI/index.jsp
   
  Federació de les Indústries Químiques Belgues
  http://www.fedichem.be/
   
  The Royal Swedish Academy of Sciences
  http://www.kva.se
   
  UNECE Committee for Trade, Industry and Enterprise Development
  http://www.unece.org
   
  Society of Chemical Engineers, Japan
  http://www.scej.org
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya