Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Belles arts
 
Nom:  Llicenciat/ada en belles arts
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Humanitats Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis de belles arts s'imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; facultat centrada en el món de la pràctica i el pensament de l'art que contempla, també, l'apropament a l'actual configuració del context social.

La Facultat de Belles Arts es centra per una part en la creació i per l'altra en la tècnica, configurant així una mirada àmplia sobre el fet artístic i la seva relació amb l'entorn quotidià. L'ensenyament es fonamenta en l'experimentació i la documentació per tal de materialitzar les idees, ja sigui a través de treballs de camp o de l'encadenament de fites personals com a suma de diferents troballes en el llenguatge plàstic.

La Facultat de Belles Arts té com a finalitat bàsica ocupar-se de la creació artística. Parteix d'uns coneixements heretats de les antigues acadèmies, i al mateix temps hi incorpora aquella experiència més recent pel llegat de les avantguardes i les noves tecnologies. És una Facultat, que per damunt de tot, promou la sensibilitat i l'expressió artística alhora que contempla un apropament vers la realitat més immediata. L'ensenyament de belles arts integra estudis referents a la creació, abarcant tècniques i mètodes, procediments i sistemes, continguts teòrics i històrics, que abasten un ampli ventall de coneixements i relacions dins l'àmbit cultural educatiu i artístic de la societat.

La Facultat de Belles Arts, creada l'any 1978, recull una llarga tradició i renom internacional. Des de 1775 la nostra història ininterrompuda de 225 anys ha contribuït amb importants personatges del panorama artístic. Al llarg d'aquest temps la nostra institució ha vist desfilar alumnes i professors d'una trajectòria rellevant en el camp de la creació artística, i han esdevingut artistes d'un reconegut prestigi internacional: Damià Campeny, Marià Fortuny, Pau Gargallo, Josep Llimona, Isidre Nonell, Modest Urgell, Martí Alzina, Joan Miró, Pablo Ruiz Picasso, Julio González, Frederic Marés, Àngel Ferrant, Antoni Clavé, Joan H. Pijuan, Arranz Bravo, Bartolozzi, Xavier Grau, Robert Llimós, Pep Agut, Susana Solano, Miquel Barcelo, Jaume Plensa, José Maria Broto, Marcelí Antúnez, etc.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Segons el Reial decret 1432/1990, de 26 d'octubre, pel que s'estableix el títol universitari oficial de llicenciat/ada en belles arts i les directrius generals pròpies dels plans d'estudis que condueixen a l'obtenció d'aquest.

Els ensenyaments que condueixen al títol oficial de llicenciat en belles arts, a més d'orientar-se a la formació d'artistes plàstics, deuran proporcionar una formació teòrica, pràctica i metodològica en les diferents especificacions formals que actualment pot optar la pràctica artística i les seves aplicacions. Els ensenyaments hauran de promoure una actitud crítica i creadora a partir d'un ampli coneixement de les corrents del pensament estètic.

En l'actual pla d'estudis la tipologia de les assignatures és la següent:

- Troncals i obligatòries de primer cicle, que són comunes a nivell estatal, marcades pel Consejo de Universidades i fixades en el BOE.
- Obligatòries de la Universitat, estipulades i aprovades per la Universitat de Barcelona. Aquestes assignatures es consideren obligatòries d'especialitat i s'hauran de cursar obligatòriament si l'alumnat té intencions de seguir un determinat itinerari curricular.
- Optatives, que marca el departament. Assignatures que actuen com a nexe de relació entre tots els itineraris.
- Lliure elecció, donen la possibilitat a l'alumnat d'introduir-se en camps que d'alguna manera són complementaris del procés personal: antropologia, filosofia... Són com a mínim el 10%, la meitat de les quals han de cursar-se en el centre.

Per a aquest estudis caldrà, si més no, conèixer l'existència de les tècniques artístiques i les seves possibilitats expressives. El dibuix és el que considerem l'eina bàsica que caldria introduir en tres aspectes bàsics i preferents: el dibuix com a representació de la realitat; el dibuix com a eina projectual, i el dibuix com a representació d'una idea, imatge mental o configuració de l'espai.

La preponderància en el domini de les eines informàtiques (molts alumnes han treballat en CAD, disseny gràfic, 3d, i tractament de la imatge), ens fa considerar l'aplicació d'aquestes tècniques a tots els àmbits de la facultat, cadascun dels departaments té al seu abast una aula d'informàtica amb capacitat de materialitzar els projectes personals dels alumnes, aspecte que podem incloure com a millora de dotació dels tallers perquè serà dins d'aquests àmbits on s'esdevindrà qualsevol proposta, sigui tècnica, cultural o bé artística. També es contempla la futura connexió d'aquests estudis amb l'escenografia i el cinema.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Anàlisi gràfica 6
Dibuix I 9
Dibuix II 6
Estructura I 9
Estructura II 6
Història de l'art I 6
Introducció a l'escultura 9
Introducció al color 9
Introducció al dibuix 9
Introducció al disseny I 6
Introducció al disseny II 3
Pintura I 9
Pintura II 6
Teoria de l'art 6
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Introducció al projecte 3
Llenguatges de l'art I 6
Llenguatges de l'art II 6
Processos en la creació artística I 6
Processos en la creació artística II 6
Projectes I 6
Projectes II 6
Tècniques i tecnologia de les arts I 6
Tècniques i tecnologia de les arts II 6
Activitats complementàries durant els estudis

Es recomana, sobretot, el contacte amb la societat cultural, no només amb la nostra. Una actitud de recerca i selecció d'informació tant artística com cultural així com un contacte viu amb la mateixa: assistència a exposicions, conferències i mostres d'altres realitats culturals.

Les pràctiques amb empreses i la participació en associacions formen, d'una banda, l'interés pel món competitiu i, d'una altra, l'assolir objectius des d'un posicionament més compromès, dualitat que es manifesta en el desenvolupament d'aquests estudis i que s'ha d'entendre com una constant dins del món de la creació artística que cal mantenir en equilibri.

Estar al corrent de les publicacions tant dels àmbits artístics com dels àmbits del pensament. I, també, el coneixement de dues llengües de la UE en previsió dels futurs plans d'estudis europeus i intercanvis entre universitats d'art de la Unió Europea.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Disseny (UPC)  (Propi) No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Antropologia social i cultural No
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Pels estudis es necessita un nivell creatiu, alhora que, una curiositat perceptiva i educació en el llenguatge visual, es recomana especialment un coneixement dels llenguatges bàsics de dibuix, escultura, imatge, disseny i informàtica.

Es necessita incentivar el criteri propi, i una formació humanística i cultural amb capacitat d'interrelació de coneixements a fi de potenciar la capacitat d'interpretar la realitat i poder-ho derivar vers les vessants tècniques, culturals i artístiques.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Els llicenciats/ades en belles arts tenen feines relacionades amb els seus estudis. Cal dir que, tot i que, un percentatge no gaire nombrós viu de la pràctica artística en galeries d'art, aquesta possibilitat sempre dependrà de la dedicació i capacitat d'entrega al projecte personal i als propis processos de configuració i creixement com a individu o com artista. En principi, cursar uns estudis artístics no capacita per ser artista, l'art es la dedicació de tota una vida a quelcom ben definit dins d'un mateix.

La majoria dels nostres estudiants opten per crear-se el seu propi perfil i el seu propi lloc de treball. De fet, és el que els analistes diuen que haurà de fer la majoria dels estudiants universitaris en el futur. Però encara n'hi ha molts que troben la seva sortida professional en l'ensenyament a través de la pràctica de la docència.

També, un bon camí de sortida professional ho seran aquells perfils curriculars més processuals de la nostra titulació: restauració, disseny o imatge. Cal dir, que en la nostra professió més que el títol en sí, el que compta realment és el coneixement i la preparació, En el nostre àmbit, pot més l'experiència, el currículum o un bon book del treball que el diploma que, a part per a les oposicions a l'ensenyament, no és imprescindible per trobar feina encara que hi ajuda.


Sortides professionals

Els llicenciats en belles arts tenen la possibilitat de cubrir un ampli ventall dins l'espectre laboral.

Les vessants tècniques i artístiques conduïdes per la capacitat d'organitzar i projectar obren un ampli camp en:
- ensenyament
- promoció cultural
- aplicació de tècniques i oficis artístics
- creatiu i col·laboració en entitats públiques i privades d'acció cultural

Abastant des de l'àmbit de l'empresa privada fins l'àmbit de les institucions:
- fundacions
- patrimonis
- museus
- entitats dins la xarxa d'informació
- empreses de disseny en tots el seus àmbits


Àmbits de treball

En la llicenciatura de belles Arts es poden desprendre les ocupacions següents:

 • administració i gestió
 • arxius i gestió de patrimoni
 • assesssorament cultural
 • cinema d'animació i còmic
 • dibuix
 • dinamització cultural
 • disseny gràfic i industrial
 • docència
 • escultura
 • fotografia
 • galeries d'art
 • gravat
 • impressió obra original
 • museística
 • publicitat
 • restauració


Perspectives

Atesa l'actual configuració de la societat de la informació queda palesa la importància dels missatges visuals, per tant, els estudis de belles arts possibiliten l'especialització en crear àrees del llenguatge visual. La formació humanística ha de complementar l'ús ètic del mateix.


Observacions

Dins d'aquests àmbits de treball serà sempre necessari observar els punts següents:

 • capacitat de treballar en equip
 • capacitat de conduir un procés de treball
 • capacitat de desenvolupar el projecte de treball
 • coordinació de les tasques que s'esdevinguin del mateix projecte


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
Col.laboració en entitats públiques i privades d'acció cultural; fundacions, patrimonis, museus, entitats dins la xarxa d'informació, empreses de disseny en tots els seus àmbits.
http://www.colbacat.cat
 
Artenet
Portal sobre art (exposicions, crítiques, experts, entitats...)
http://www.artenetcata.es/
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya