Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Administració i direcció d'empreses
 
Nom:  Llicenciat/ada en administració i direcció d'empreses
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

El món de la llicenciatura en administració i direcció d'empreses és apassionant. En tota societat moderna, la feina -qualsevol mena de feina- es desenvolupa per mitjà d'organitzacions, ja siguin empreses de propietat privada o pública, organitzacions amb ànim de lucre o purament socials. Entendre com funcionen aquestes empreses i organitzacions, saber com cal actuar des de dins i des de fora és un repte exigent, però alhora extremadament atractiu: ens dóna l'oportunitat de canviar les coses i d'exercir una influència positiva sobre el nostre entorn.

La carrera d'administració i direcció d'empreses proporciona a l'alumnat els coneixements i les habilitats necessàries per treballar en diferents llocs de diferents empreses i entendre el seu funcionament.

Normalment, aquests estudis tenen una durada de 4 o 5 cursos i, a través de diferents itineraris formatius, condueixen a una titulació de llicenciatura amb diferents especialitats, segons la universitat que l'expedeix.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis d'administració i direcció d'empreses s'estructuren en diferents blocs de matèries:

1.- Les que estudien l'entorn de l'empresa i permeten situar-la en el context adequat:
economia, dret, sociologia, història de l'economia, institucions laborals...

2.- Les que estudien el llenguatge de l'empresa i faciliten el coneixement de les eines necessàries per a poder analitzar la problemàtica de l'empresa i fer-ne un diagnòstic:
comptabilitat, estadística, informàtica, finances, matemàtiques...

3.- Les que analitzen les diferents àrees de l'empresa i proporcionen una visió integrada de la realitat de les organitzacions i de la seva relació interna:
gestió, finances, operacions, organització, sistemes d'informació...

4.- Les que ofereixen elements per poder formular polítiques i estratègies a les diferents àrees funcionals, alhora que estudien les diferents tècniques que s'hi utilitzen a fi de poder prendre decisions posteriorment:
finances, màrqueting, operacions, recursos humans, sistemes d'informació, política d'empresa...

5.- Les que emmarquen el desenvolupament personal pel que fa a habilitats directives i de lideratge:
direcció de reunions, anàlisi de presa de decisions, comunicació...

6.- I les que faciliten la incorporació al món professional i que comporten una especialització concreta.

En programar aquests blocs amb aquests continguts, es pretén que l'alumnat s'acosti a la realitat empresarial de la manera més natural i progressiva possible.

Al començament, els estudiants es concentren, sobretot, en assignatures dels blocs sobre l'entorn i el llenguatge de l'empresa. Amb aquestes assignatures, volem que adquireixin un coneixement fonamentat del context en què es mouen les organitzacions, del tipus de llenguatge i de les eines que aquestes fan servir. Aquest coneixement s'aconsegueix, d'una banda, mitjançant una reflexió crítica i una anàlisi profunda dels entorns econòmic, jurídic i sòcio-polític que defineixen el marc de referència de l'empresa i, d'una altra, mitjançant l'estudi de les diferents àrees instrumentals que proporcionen les eines bàsiques per a la direcció empresarial. Alhora, s'introdueixen en els elements bàsics per a començar a configurar una visió global i integrada del món de les organitzacions.

A mesura que avancen, el centre d'estudi és, cada cop més, l'empresa. L'objectiu és entendre la naturalesa i el funcionament de les organitzacions. Per això, es fa una anàlisi detallada de les diferents àrees funcionals i de la seva integració en el conjunt empresarial.

Més endavant, adquireix protagonisme l'anàlisi dels instruments i les tècniques que utilitzen les diferents àrees funcionals de l'empresa. L'objectiu és dotar l'alumnat de la formació específica necessària en cadascuna d'aquestes àrees i, alhora, mantenir una visió global de la interrelació entre les àrees funcionals. Els alumnes afronten l'empresa i les seves àrees funcionals des de la perspectiva de formulació de polítiques i d'estratègies. La qual cosa exigeix exercitar de manera continuada la presa de decisions, pràctica fonamental que els durà a adquirir els coneixements i l'experiència necessaris per moure's amb naturalitat en el seu futur professional.

En finalitzar els estudis de la llicenciatura, es constitueix el pont cap al món professional, la plataforma que durà l'alumne al món de l'empresa. Amb aquesta finalitat, els alumnes continuen aprofundint en la pràctica d'habilitats interpersonals alhora que trien una intensificació, la qual té per objecte ampliar els coneixements específics d'una àrea en concret.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Comptabilitat financera i analítica 12
Dret de l'empresa 6
Economia de l'empresa 12
Economia espanyola i mundial 12
Estadística i introducció a l'econometria 12
Macroeconomia 12
Matemàtiques 12
Microeconomia 12
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Comptabilitat general i analítica 9
Direcció comercial 9
Direcció estratègica i política d'empresa 9
Direcció financera 9
Econometria 9
Activitats complementàries durant els estudis

La realització de pràctiques professionals en empreses durant els estudis constitueix un complement a la formació pròpia de la carrera i, alhora, és una oportunitat excepcional per aplicar els coneixements adquirits i prendre contacte amb la realitat del món empresarial.

Les pràctiques professionals ofereixen als alumnes la possibilitat de conèixer de prop les organitzacions i el seu entorn. Constitueixen una manera directa d'entrar en contacte amb les empreses que, en un futur proper, seran demandants d'ocupació i, en molts casos, són una via per aconseguir un lloc de treball en acabar el programa.

També és molt important estimular l'alumnat a dirigir la seva atenció cap a la lectura de diaris i revistes d'actualitat econòmica i política.

La participació en concursos de simulacions de situacions empresarials i la resolució de casos que, a vegades, organitzen les empreses poden ser un factor positiu per a la seva vinculació futura.

Finalment, la participació en programes internacionals d'intercanvi d'estudiants els poden ajudar a comprendre millor l'entorn global en el qual es mouran.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al primer cicle


Fletxa dreta PAU LOGSE +i
         Ciències de la salut
         Ciències socials
         Cientificotècnica
Fletxa dreta Cicles formatius de grau superior +i
  Administració +i
         Administració i finances +i
         Secretariat +i
  Comerç i màrqueting +i
         Comerç internacional +i
         Gestió comercial i màrqueting +i
         Gestió del transport +i
         Serveis al consumidor +i

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Ciències empresarials 4 crèdits en macroeconomia; 4 crèdits en microeconomia
Economia (1) 9 crèdits en economia de l'empresa

(1) El primer cicle d'economia de la Universitat de Girona incorpora els complements de formació requerits per a l'accés al segon cicle d'administració i direcció d'empreses.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències actuarials i financeres No
Ciències del treball 9 crèdits en història políticosocial; 9 crèdits en sociologia; 9 crèdits en psicologia
Ciències i tècniques estadístiques 12 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en estadística
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Economia (1) 9 crèdits en història econòmica i d'Espanya i mundial
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c

(1) El primer cicle d'administració i direcció d'empreses de la Universitat de Girona incorpora els complements de formació requerits en l'accés al segon cicle d'economia.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
CENTRES ON S'IMPARTEIX

Administració i direcció d'empreses
            Nota d'accés al final del procés 2011-2012  
  Centre  Població  Durada   Crèdits   Places
2012-2013
PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
 
UOC Universitat Oberta de Catalunya  (2) (NP) 2 150 750 -- -- No
 
(2) Aquest centre imparteix, només, el segon cicle
Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
 
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Per entendre el funcionament i l'organització de les empreses, integrar-s'hi i, a més, fer-ho amb garanties d'èxit, cal desenvolupar una forta capacitat d'anàlisi i una predisposició per a la reflexió crítica. És necessari aprendre a formular les preguntes adequades i tenir la capacitat per trobar respostes a les qüestions que ens planteja la realitat de les empreses i de la societat en general. I, encara més, cal aprendre a moure's en l'ambigüitat sovint inevitable de moltes d'aquestes respostes.

Les competències bàsiques que es desenvolupen en aquesta llicenciatura són les que es refereixen al desenvolupament d'habilitats interpersonals i directives, tant des del punt de vista de tècniques com d'habilitats personals. Potenciarà les habilitats de comunicació, negociació i lideratge, per mitjà de les diferents matèries que es van cursant al llarg del programa.

Alhora, és molt important que l'alumne participi en l'aprenentatge d'idiomes. D'aquesta manera, estarà preparat per afrontar les necessitats d'internacionalització de les empreses i per relacionar-se amb persones amb esquemes culturals diferents.

Avui dia, també és imprescindible conèixer i dominar les noves tecnologies de la informació. Per això, i des del primer moment, els estudiants es familiaritzen amb les tecnologies de la informació més actuals, aprenen a entendre-les, a conviure-hi i a aprofitar les oportunitats que ofereixen. Però no n'hi ha prou de dominar les eines informàtiques del moment, sinó que cal saber predir els canvis futurs i adaptar-s'hi. En aquest sentit, és molt important que l'alumnat aprengui a sortir-se'n en un entorn de canvi tecnològic continu.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

La llicenciatura en administració i direcció d'empreses ofereix una àmplia formació intel·lectual, tècnica i humanística que obre tot un món de possibilitats professionals.

Les empreses necessiten persones creatives, emprenedores i amb capacitat per aconseguir que també els seus col·laboradors siguin capaços de donar el millor de si mateixos.

Els/les llicenciats/ades en administració i direcció d'empreses han de ser gestors de situacions i persones. Per això, han de relacionar les seves habilitats innates amb aquelles que han adquirit al llarg dels seus estudis, així com els coneixements que els ha proporcionat la intensificació en una àrea concreta, amb la finalitat de començar la seva trajectòria professional en una àrea de responsabilitat on puguin aplicar alhora habilitats i coneixements.

Així doncs, gestionaran i dirigiran projectes. En principi, tractaran la direcció de projectes des d'un punt de vista molt ampli i generalista i, en alguna ocasió, amb una visió molt especialitzada. A mesura que avancin en la seva trajectòria professional, hauran d'interrelacionar coneixements de diferents àrees funcionals.

Les trajectòries professionals i les funcions que es duen a terme són diferents en cada àrea i sector. Evolucionen d'acord amb el desenvolupament de les responsabilitats i amb l'aplicació d'uns coneixements cada vegada més especialitzats.


Sortides professionals

Es sol iniciar la trajectòria professional en una àrea funcional concreta i es van assumint responsabilitats sobre projectes cada vegada més complets i cap a la direcció d'equips. Generalment, la primera activitat professional acostuma a estar relacionada amb la intensificació en què l'alumne s'ha especialitzat.

En alguns sectors determinats, la carrera professional s'inicia amb tasques d'anàlisi i d'estudi de dades de problemes i situacions molt concretes i, poc a poc, es van desenvolupant solucions i recomanacions. Més endavant, els llicenciats apliquen les solucions, dirigeixen els projectes i resolen els problemes personalment.

Així doncs, les funcions i activitats que es realitzen són molt variades. Els llicenciats s'integren tant en llocs de responsabilitat en gestió empresarial com en qualsevol àrea especialitzada d'empresa -màrqueting, comercial, consultoria, administració, finances, sistemes d'informació, operacions i logística o recursos humans.

Les primeres sortides professionals habitualment se centren en les àrees funcionals d'empreses de diferents sectors. Els càrrecs corresponents impliquen la gestió de projectes o persones. A continuació figuren algunes d'aquestes àrees:

 • Auditoria
 • Consultoria
 • Control de gestió
 • Màrqueting/Comercial
 • Vendes
 • Finances/Administració general
 • Exportació
 • Gerència/Direcció General
 • Operacions
 • Logística/Logística comercial
 • Organització
 • Sistemes d'informació
 • Recursos humans
 • Publicitat i comunicació en general.


Àmbits de treball

El titulat de la llicenciatura en administració i direcció d'empreses es col·loca en un ampli ventall de sectors que inclou les diferents branques de l'economia i també en organitzacions ben diverses i en diferents tipus d'empresa.

Sectors:

 • Empreses del sector primari: agricultura, mineria i energia
 • Empreses manufactureres de qualsevol sector
 • Consultores estratègiques, especialitzades sectorialment o funcionalment
 • Empreses industrials
 • Serveis a empreses (p. ex.: banca d'inversió)
 • Serveis, en general
 • Empreses d'altres sectors: sanitat, gran consum, fabricació, distribució, noves tecnologies, organitzacions no lucratives, turisme i lleure, etc.


Tipus d'empresa:

 • Empreses multinacionals, nacionals, familiars, del sector públic o "start-ups"
 • Grans empreses, mitjanes i petites, fins i tot microempreses
 • Cooperatives o despatxos professionals

Així mateix, cada vegada és més elevat el percentatge d'alumnes emprenedors que, en acabar els estudis, creen la seva pròpia empresa.


Perspectives

Tota societat moderna es desenvolupa per mitjà d'organitzacions, ja siguin empreses de propietat privada o pública, organitzacions amb ànim de lucre o purament socials. Les institucions, per poder sobreviure, necessiten tenir ben clars els criteris econòmics, de bona gestió i d'organització.

Per aquest motiu, el ventall de possibilitats que ofereix el món de l'administració i direcció d'empreses és cada vegada més gran i els alumnes d'aquesta carrera es col·loquen en un àmbit més divers.

A més, està creixent el nombre d'empreses i institucions, de tota mena i volum, que recluten aquests llicenciats; perquè cada vegada troben més necessària la professionalització dels seus equips amb vista a incrementar la seva competitivitat.


Observacions

El ventall de possibilitats que ofereix el món de l'administració i direcció d'empreses és cada vegada més gran i els alumnes d'aquesta carrera es col·loquen en un àmbit més divers.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi d'Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com
 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
 
Cambra de Comerç de Barcelona
http://www.cambrabcn.es
 
Consell General de Cambres de Catalunya
http://www.cambrescat.es
 
AECA. Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses
http://www.aeca.es
 
CEDE. Confederació Espanyola de Directius i Executius
http://www.directivoscede.com/
 
IPYME. Direcció General de Política de la PIME
http://www.ipyme.org
 
Economyweb. Portal sobre Economia
http://www.economyweb.com
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya