Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Filologia alemanya
 
Nom:  Llicenciat/ada en filologia alemanya
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Humanitats Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

És una llicenciatura de primer i segon cicle que forma experts en llengua alemanya i la seva cultura. L'alemany és la llengua parlada pel col·lectiu lingüístic més gran d'Europa, prop de 100 milions de persones. Per tradició acadèmica, la titulació fa, a més, de pont cap als estudis escandinaus i als estudis neerlandesos i, gràcies al paper que l'alemany té a l'Europa Oriental, els llicenciats en filologia alemanya tenen també un accés privilegiat a l'activitat social i cultural d'aquesta gran regió.

El terme "filologia", de reminiscències erudites, serveix en realitat per a designar una carrera on el domini de destreses pràctiques s'insereix en un marc general i integrador. La introducció d'habilitats com les diferents modalitats de traducció o d'ensenyament de llengües estrangeres es fa des d'un conjunt de referències més ampli de reflexió sobre els fonaments dels instruments que es fan servir. Aquest marc de referències és alhora un bagatge útil per a possibles alternatives del futur professional.

Els estudis de filologia alemanya es reparteixen entre la formació comuna amb la d'altres carreres de llengües i cultures (modernes o clàssiques, fins al 40% dels 300 crèdits) i la pròpiament específica dels estudis alemanys (60% com a mínim).

Els estudis alemanys comprenen al seu torn un ventall ampli d'interessos. Un dels eixos n'és el domini i la descripció de l'alemany, llengua més accesible des que s'ha generalitzat l'anglès. L'altre és l'estudi de la creació literària i, per extensió, la història de la cultura alemanya. La literatura ha d'emocionar, però per valorar-la cal recórrer també a la història, que il·lumina les seves arrels. L'estudi de les aportacions més notables de la història de la literatura ens endinsa, a més, de manera insubstituïble, en l'univers cultural de parla alemanya.

Entorn d'aquests eixos, la filologia alemanya planteja qüestions que concreten encara més les referències inicials i, donat el cas, introdueixen destreses pràctiques, com ara:

Ensenyament de llengües estrangeres, aplicacions de les noves tecnologies, documentació, comunicació corporativa, traducció de les diverses modalitats de textos, literatura i altres arts, relacions culturals amb Alemanya, etc.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

La filologia alemanya és una llicenciatura de 300 crèdits programats -a l'únic centre de Catalunya on s'imparteix- en dos cicles de 150 crèdits, de forma que es pot realitzar en quatre anys. La distribució parteix d'allò més bàsic i mena cap als àmbits específics dels estudis alemanys pròpiament dits, donant ocasió alhora a què l'estudiant articuli els seus interessos formatius:

 • 20 % dels crèdits en assignatures de lingüística i literatura comunes a les diverses especialitats de filologia, concentrats en el primer cicle.
 • 40 % en assignatures obligatòries d'estudis alemanys.
 • 20 % en assignatures optatives d'estudis alemanys.
 • 20 % en cursos optatius, preferentment de tipus transversal amb altres especialitats de filologia, així com en activitats de lliure configuració.

  La formació comuna comprèn matèries obligatòries (lingüística general, teoria de la literatura) i opcionals (llengua castellana o catalana, un curs a escollir de segona llengua i la seva literatura i un altre de tercera llengua i la seva literatura). El currículum específic, al seu torn, s'organitza al voltant de les assignatures de llengua, gramàtica i lingüística alemanyes, d'una banda, i les de literatura i cultura alemanyes, de l'altra. Les matèries obligatòries acostumen a tenir una perllongació més concreta en les assignatures optatives específiques, que canvien periòdicament. Un capítol especial dins les assignatures optatives específiques són les introduccions als estudis neerlandesos i als escandinaus.
 • Matèries troncals

  1r cicle

  Matèries Crèdits
  Lingüística 8
  Literatura alemanya 12
  Llengua 8
  Llengua alemanya 14
  Segona llengua i la seva literatura 12
  Teoria de la literatura 8
   

  2n cicle

  Matèries Crèdits
  Gramàtica alemanya 10
  Història de la llengua alemanya 10
  Història i cultura alemanyes 8
  Literatura alemanya 15
  Activitats complementàries durant els estudis

  La relació amb el món cultural de parla alemanya s'ha de cultivar de manera incessant, però sense perdre de vista l'entorn més probable de desenvolupament de la futura activitat professional.

  Per tant, al llarg de la carrera cal que l'estudiant no descuidi les següents activitats:

 • Reforç del domini instrumental de l'alemany realitzant els cursos paral·lels que pertoqui.
 • Cultiu intensiu de la lectura i l'escriptura com a eines d'interacció social.
 • Estades en règim d'intercanvi en centres universitaris de parla alemanya.
 • Col·laboració amb institucions i empreses relacionades amb països de llengua alemanya, preferentment a través de convenis de pràctiques i cooperació educativa.
 •   CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACCÉS

  Vies d'accés al segon cicle


  Estudi Complements de formació    
  Filologia àrab 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia catalana 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia clàssica 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia eslava 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia francesa 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia gallega 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia hebrea 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia hispànica 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia anglesa 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia italiana 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia portuguesa 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia romànica 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
  Filologia basca 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  ACCÉS A UN SEGON CICLE

  Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


  Estudi Complements de formació     
  Antropologia social i cultural No
  Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
  Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
  Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
  Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia àrab 26 crèdits en llengua i literatura àrab
  Filologia catalana 26 crèdits en llengua i literatura catalana
  Filologia clàssica 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
  Filologia eslava 3 crèdits en llengua rusa; 12 crèdits en segona llengua eslava
  Filologia francesa 26 crèdits en llengua i literatura francesa
  Filologia gallega 26 crèdits en llengua i literatura gallega
  Filologia hebrea 26 crèdits en llengua i literatura hebrea
  Filologia hispànica 26 crèdits en llengua i literatura espanyola
  Filologia anglesa 26 crèdits en llengua i literatura anglesa
  Filologia italiana 26 crèdits en llengua i literatura italiana
  Filologia portuguesa 26 crèdits en llengua i literatura portuguesa
  Filologia romànica llengua i literatura romànica (matèries troncals)
  Filologia basca 16 crèdits en llengua basca
  Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
  Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
  Lingüística No
  Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
  Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
  Teoria de la literatura i literatura comparada No
  Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  MÓN LABORAL
  Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  Competències que es desenvolupen amb l'estudi

  Per tal de cursar la titulació de filologia alemanya cal que concorrin determinades disposicions:

 • En el moment de començar amb les assignatures específiques d'estudis alemanys cal trobar-se en possessió d'un nivell mínim d'alemany instrumental. Malauradament la presència d'aquest idioma al sistema escolar català, especialment al públic, ha estat molt deficient fins els últims anys 90. Per això, si no es té el nivell demanat, cal aprofitar els primers quadrimestres de la carrera per a assolir-lo; aquestes activitats poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.
 • Afició a la lectura i a la relectura del màxim possible de manifestacions literàries.
 • Curiositat per endinsar-se en àmbits culturals aliens i descobrir modalitats d'entesa i d'interpretació.  Al llarg de la carrera, el llicenciat haurà assolit les següents competències:

 • Panoràmica sobre les prioritats dels estudis lingüístics i literaris generats al voltant d'altres llengües, clàssiques o modernes.
 • Solvència instrumental en llengua alemanya.
 • Suficiència en la descripció del sistema, les varietats i l'evolució de la llengua alemanya.
 • Solvència en l'avaluació del valor cultural dels fenòmens literaris i de les manifestacions artístiques associades.
 • Acreditació per a executar tasques de mediació cultural i comunicació (traducció, assessorament editorial, tasques de documentació i redacció als mitjans de comunicació, relacions comercials i corporatives).

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  Els llicenciats en filologia alemanya han constituït tradicionalment un col·lectiu de persones inconformistes i encuriosides, que des de molt abans de la fundació de la Unió Europea, en els moments de més gran insensibilitat envers la necessitat de relacionar-se amb Centreeuropa, van fer valer aquesta convicció, malgrat les baixes perspectives professionals de llavors. En la pràctica han estat professionals que han sabut desenvolupar la seva activitat amb gran flexibilitat en sectors força diferents, a banda de l'ensenyament, que ha progressat sensiblement durant els últims anys.

  Les tasques desenvolupades més habitualment han estat:

 • traducció i interpretació a les antigues Comunitats Europees
 • món editorial
 • mitjans de comunicació
 • companyies aèries
 • organització de fires i congressos, turisme i hosteleria

 • Sortides professionals

  Les perspectives professionals que s'obren als llicenciats en filologia alemanya són:

 • Professor d'alemany en Escoles Oficials d'Idiomes.
 • Professor d'alemany a l'ESO i al batxillerat tant a l'ensenyament públic com, especialment, al concertat.
 • Professor d'alemany en escoles professionals.
 • Traductor / intèrpret en institucions europees (amb una altra llengua oficial, com el neerlandès o el suec) i en empreses i institucions del país.
 • Editor (responsable d'edicions, productor editorial, especialista en lectorat).
 • Expert en comunicació corporativa i internacional en institucions i empreses.
 • Traductor de textos científico-tècnics. Traductor de creació literària.
 • Localitzador de programes informàtics i traductor de producció en xarxa.
 • Gestor i assessor de recursos culturals institucionals (ajuntaments, etc.).
 • Documentalista en empreses de comunicació i institucions diverses.
 • Tècnic d'empreses turístiques (hosteleria, transports, operadors).
 • En funció de la formació transversal assolida, les mateixes que els llicenciats d'altres ensenyaments de filologia: edició electrònica, normalització lingüística, llibres d'estil, museística, desenvolupament de materials didàctics.

 • Àmbits de treball

  L'àmbit genèric d'activitat professional del llicenciat en filologia alemanya és la comunicació en el seu espectre més ample: des de la formació de nous parlants per a una altra comunitat lingüística fins a les tasques més diversificades de mediació cultural a empreses de serveis. Això és possible a partir de diversos models teòrics d'especialització; per exemple en llengua alemanya, en cultura i literatura alemanyes i en combinacions diverses amb altres estudis lingüístics i literaris. Certament, però, són models indestriables. El grau d'especialitat que es pugui assolir depèn de les expectatives de l'entorn on s'ha de desenvolupar l'activitat professional.

  Per adaptar-s'hi o, altrament, per accentuar qualsevol d'aquestes vessants, el llicenciat en filologia alemanya té una bona base en la panoràmica de continguts que ha rebut i en la varietat de metodologies en què s'ha exercitat durant la carrera. Uns i altres li permeten descriure els objectius a assolir, avaluar els elements que té a l'abast i dissenyar les estratègies comunicatives o didàctiques més adients.


  Perspectives

  El mapa de titulacions universitàries relacionades amb les llengües i la comunicació presenta un grau notable de rigidesa, solapament i, alhora, aïllament mutu. Probablement és un reflex de la varietat de perfils professionals existent i de la difuminació dels límits que s'hi produeix. La situació no ha millorat en consagrar-se, dins el repertori de titulacions, una divisió artificiosa entre ensenyaments aparentment aplicats i d'altres aparentment erudits. En realitat, uns i altres tendeixen a confluir. Per molt especialitzades que siguin, les destreses no poden renunciar ni a la reflexió ni a la història. Per la seva banda, el conreu de la interpretació, la investigació, la història i la teoria de la comunicació no deixa de generar respostes als reptes de l'entorn social, en forma de destreses tècniques i pragmàtiques.

  Malgrat les divisions entre titulacions, no es perd de vista, doncs, la continuïtat existent entre les diverses manifestacions de la interacció comunicativa entre les persones. En aquest panorama, les solucions modulars donen la garantia de posseir una primera formació completa i alhora polivalent, que pot ser desenvolupada cap a una nova llicenciatura homologada.


  Observacions

  La solució aportada per filologia alemanya, com d'altres titulacions de filologia, al dilema entre formació universitària general i instrucció en destreses particulars ha estat una "banda ampla" modular. Per "banda ampla" s'entén l'opció per combinar uns fonaments comuns respecte d'altres disciplines, amb una formació sòlida i específica en un àmbit lingüístic i cultural.

  Aquesta titulació permet exercir amb completa solvència els perfils professionals corresponents. Però alhora serveix de base per a ulteriors mòduls de nous estudis de filologia. Variant en funció de l'organització de cada centre, els mòduls de segona titulació, homologada com la primera, poden arribar a reduir-se fins a 114 crèdits.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  http://www.cdl.cat
   
  Departament d'Ensenyament
  http://www.gencat.cat/educacio
   
  Institut Goethe
  http://www.goethe.de/ins/es/bar/caindex.htm
   
  ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
  http://www.acec-web.org/
   
  AGC - Associació de Germanistes de Catalunya
  http://www.tinet.org/~asgc/
   
  DAAD - Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic
  http://www.daad.de
   
  Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya
  http://www.ahk.es
   
  Escola Oficial d'Idiomes Drassanes
  Cursos d'idiomes i enllaços a altres escoles oficials de Catalunya
  http://www.eoibd.cat
   
  Escoles Oficials d'Idiomes a la xarxa
  http://www.eeooiinet.com
   
  Patronat Català Pro Europa
  http://www.infoeuropa.org/
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya