Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Treball social
 
Nom:  Diplomat/ada en treball social
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

De les recomanacions que els ministres del Consell d'Europa van adoptar per als estats membres sobre el treball social, el 17 de gener del 2000, traiem la definició següent:

"El treball social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb el usuaris, institucions i professionals. Per algunes persones les situacions de conflicte o canvi afectaran la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessitaran ajut i orientació. D'altres necessitaran assistència, suport i protecció. Els treballadors i treballadores socials donen resposta a aquestes necessitats: realitzen una contribució essencial a la promoció de la cohesió social, tant a través d'un treball preventiu, com donant resposta als problemes socials. El treball social és, per tant, una inversió per al futur benestar d'Europa".

El treball social neix a finals del segle XIX a Europa i als EEUU com una pràctica social que intentava donar resposta als greus problemes que el procés d'industrialització va provocar. Mantenia una doble vessant: a) la intervenció dirigida a oferir ajut a persones, famílies, grups o col·lectius que es trobaven en situació de conflicte o necessitat, a causa de la immigració, malaltia, abandonament, manca d'habitatge, alcoholisme o altres dificultats i b) l'acció social per a millorar les condicions de vida dels grups més vulnerables de la població: la promoció de lleis, la creació de serveis i ajuts socials i la participació activa de la població en la resolució dels seus problemes.

Des d'un principi, els futurs treballadors socials es van caracteritzar per donar un ajut directe, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Aquesta pràctica social estava presidida per uns criteris de valor, orientats per l'ideal d'aconseguir una societat més justa, més democràtica i més solidària. Per aquest motiu es dirà més endavant que el treball social té un caràcter ètic i "proactiu", ja que la seva finalitat serà sempre millorar les condicions personals i socials del conjunt de la població.

Aquella activitat social va esdevenir una professió a principis del segle XX, quan es van sistematitzar les tècniques de recollida de dades dels usuaris (estudi i diagnosi), es van crear metodologies d'intervenció psicosocial amb individus, famílies, grups i comunitats i se'n van poder avaluar els resultats. El treball social té un caràcter científic perquè elabora dades empíriques que permeten construir un coneixement sobre les necessitats psico-socials que presenten els usuaris dels serveis i perquè incorpora conceptes i teories pròpies i d'altres disciplines.

El treball social té unes arrels i uns trets comuns que el caracteritzen a nivell internacional, però és també una professió molt lligada al context i al moment social i cultural de cada país. A l'Estat espanyol, tot i que la primera escola es crea a Barcelona l'any 1932, la professió no es desenvolupa fins als anys 60 quan s'arriben a crear 42 escoles que ofereixen professionals que troben ocupació als hospitals, empreses, serveis de psiquiatria o d'infància. S'inicia també el treball de comunitat i l'atenció social a col·lectius de persones amb disminució psíquica i alcoholisme. Els treballadors socials promouen serveis als barris més marginals, promouen i participen en la reclamació i la defensa de drets socials i civils junt amb altres professionals i grups de ciutadans.

Amb la recuperació democràtica, a partir de l'any 1978, es produeix un desplegament de serveis i recursos socials que fins aleshores no havien existit, amb un concepte modern basat en el dret de tot ciutadà d'ésser atès pels serveis públics que es van creant. El treballador social es considera el professional clau dels serveis de benestar social, com el metge ho és dels serveis de salut, tot i que la importància del treball interdisciplinari avui dia és inqüestionable.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis de treball social tenen matèries troncals i obligatòries, que tots els estudiants han de cursar, matèries optatives, que cada estudiant pot escollir, i matèries o crèdits de lliure elecció, que es poden cursar en diferent centres i per diferents mitjans.

Les matèries troncals i obligatòries són:

Treball social, serveis socials, política social, sociologia, psicologia, antropologia, dret, economia, medicina social i metodologia (de les ciències socials). Les assignatures de sociologia, antropologia, economia, dret i metodologia ofereixen a l'estudiantat coneixements sobre l'estructura i el funcionament de la societat, el paper de la cultura i les diferents cultures que conviuen en un mateix context social. La psicologia (evolutiva, social i psicodinàmica) aporta coneixements per analitzar i comprendre el comportament humà en relació a l'àmbit familiar i social de cada persona, les oportunitats i reptes que es presenten al llarg de la vida i les múltiples respostes que aquestes interaccions entre l'individu i la societat generen.

Les assignatures de treball social que es desenvolupen al llarg de tots els estudis, junt amb les de serveis socials i política social, són l'eix vertebrador de la carrera. D'una banda, integren coneixements de les altres matèries troncals i, de l'altra, van formant els estudiants en les diferents vessants de la professió, donen coneixement de les lleis i recursos i de les respostes dels serveis socials i plantegen orientacions per analitzar la política social que les institucions mantenen respecte als problemes socials més rellevants: vellesa, immigració, pobresa o delinqüència, entre d'altres. El pràcticum de recerca i el pràcticum d'intervenció, juntament amb la supervisió, consisteixen en la formació pràctica dels estudiants.

Les assignatures optatives donen a cada estudiant la possibilitat d'escollir temes que són del seu interès (l'exclusió social, les drogodependències, el treball amb la comunitat, l'atenció a les persones grans, les noves tecnologies i la promoció de xarxes a la comunitat, la infància, el voluntariat o els problemes de salut) i, d'aquesta manera, aprofundir i ampliar coneixements iniciats en les matèries troncals de la carrera. Les optatives de l'àrea de treball social ofereixen a l'estudiant una formació més àmplia de la professió, aplicada a diferents camps d'intervenció, i de les metodologies i tècniques específiques de cada camp. Altres optatives tenen per objectiu l'aprenentatge de metodologies orientades a la construcció de coneixements o a l'anàlisi de fenòmens socials i culturals.

L'estudiantat haurà de formar-se per comprendre situacions de crisi, carències, aïllament i problemes socials diversos que afecten tant als individus i famílies com a col·lectius específics de població. Un altre objectiu dels estudis de treball social és l'entrenament per a promoure recursos socials, promoure estratègies i actituds de col·laboració entre les administracions públiques, les organitzacions socials, el sector privat i la població en general. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis comprèn una proporció i relació equilibrada de coneixements de les ciències socials i humanes, de models i tècniques pròpies del treball social i una formació pràctica on els conceptes, les dades empíriques i les actituds personals han de confluir en una correcta actuació professional.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Dret 8
Mètodes i tècniques d'investigació social 4
Política social 6
Psicologia 13
Salut pública i treball social 4
Serveis socials 16
Sociologia i antropologia social 13
Treball social 53
 
Activitats complementàries durant els estudis

Ja que el treball social, per la seva pròpia naturalesa, porta a treballar amb les persones i amb les estructures de la societat, des d'una perspectiva analítica i alhora integradora, les activitats complementàries que els estudiants podrien realitzar haurien d'estar relacionades amb els àmbits següents:

Activitats que poden tenir un caràcter instrumental per al treball social, com és l'estudi d'idiomes i la participació en programes internacionals, l'estudi de les noves tecnologies o estudis de teatre, audiovisuals i altres activitats formatives que poden ser via de contacte i de comunicació amb la població i amb la comunitat científica.

Totes aquelles activitats -lectura de llibres, articles o diaris- que donin informació i portin els estudiants a una reflexió sobre aspectes polítics, econòmics, culturals i legals de la vida diària de la seva ciutat, del nostre país i de l'àmbit internacional. En aquest sentit, també, cal que els estudiants de treball social vagin adquirint coneixements específics sobre temes diversos: què significa la incidència de la migració?, quines són les conseqüències de l'envelliment de la població?, cap a on evoluciona el mercat de treball o quines són les tendències de l'ocupació?, per tal de poder discutir amb el professorat i companys i companyes d'estudis. Cal també adquirir informació sobre temes sanitaris, econòmics i educatius a través de programes científics de la televisió, conferències, congressos i jornades de treball.

La participació en activitats que ajudin l'estudiantat a comprendre millor el comportament de les persones, els seus sentiments, les seves emocions i les seves actituds: què passa quan es perd el treball? i quan neix un fill?, o quan un es veu obligat a emigrar?, quan un viu al carrer o entra a la presó?... Per quina raó les persones s'uneixen quan es troben en situació de perill i es volen protegir o quan volen tirar endavant alguna iniciativa?, quina importància té la família o el grup en la vida personal i professional? La col·laboració amb centres, associacions, activitats socials o de voluntariat (sigui de forma permanent o esporàdica) poden ajudar a viure i comprendre aquestes situacions. L'estudiant de treball social ha d'aprofitar totes les situacions que viu o ha viscut com a font de coneixement de si mateix, ja que es diu que el propi professional és el millor instrument per a la professió. La literatura, el cine o el teatre poden ajudar en aquest coneixement.

Per a formar-se com a treballadors i treballadores socials, els estudiants han d'incorporar necessàriament una visió i una conducta ètica, que els porti a reflexionar sobre fets socials complexes i sobre les respostes que donen els professionals, els governs, les institucions i les persones del propi entorn. La participació en debats, la lectura d'articles d'opinió, la manifestació de les seves opinions, la col·laboració amb grups socials, polítics o professionals que expressin les pròpies idees, poden ajudar a formar un professional vigorós i solidari.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències del treball 9 crèdits en economia i empresa
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Criminologia 9 crèdits en dret públic (constitucional o administratiu); 9 crèdits en introducció a la sociologia; 9 crèdits en introducció a la psicologia
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Sociologia 36 crèdits en ciència política i de l'administració, economia política, estadística aplicada a les ciències socials, estructura social i estructura social d'Espanya, història política i social contemporànea i teoria sociològica
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Diferents documents internacionals que tracten sobre les competències per a la qualificació dels treballadors i treballadores socials coincideixen en destacar:

 • Els coneixements bàsics.

  Coneixements de treball social: les finalitats de la professió, els models possibles d'intervenció i els límits amb altres professions, els mètodes d'investigació i d'intervenció del treball social, els contextos de la seva actuació i les teories que constitueixen la base científica de la professió.
 • Els valors.

  La comprensió del significat dels valors que orienten el treball social, les qüestions ètiques, legals i els dilemes que afronta el professional, tant pel que fa referència a les relacions entre el treballador social i els usuaris dels serveis socials, com els problemes que poden sorgir entre el professional i les institucions. La capacitat d'actuar de manera que usuaris i organitzacions puguin assumir les responsabilitats pròpies i fomentar mètodes i actituds encaminades a superar les situacions de marginació i la violació dels drets humans.
 • Les habilitats per al desenvolupament professional.
  - Les habilitats cognitives: per analitzar i avaluar situacions, per planificar l'acció i per aplicar coneixements al context de la pràctica.
  - Les habilitats per a les relacions interpersonals: per a comprendre l'impacte de les emocions en el comportament i en les relacions, esbrinar els sentiments que provoquen les situacions de desigualtat i marginació, per a utilitzar l'empatia i comprendre les reaccions dels altres, per a utilitzar de forma constructiva l'ascendència que té el professional.
  - Les habilitats per a prendre decisions: els treballadors socials han de saber prendre decisions, saber quan han de compartir-les amb l'equip i participar de les decisions preses per l'organització on treballa.
  - Habilitats per descobrir, promoure i utilitzar recursos: els recursos que estan en els mateixos usuaris i que s'han de desvetllar, motivar o fer sentir com a propis. Descobrir els recursos per a necessitats no cobertes, adequar la utilització de recursos a les necessitats específiques dels usuaris per a solucionar problemes sense crear dependències.
 • La competència per la pràctica del treball social.
  - Identificar la naturalesa multidimensional de les necessitats socials: la pobresa, la discriminació, l'impacte de les malalties i de les alteracions psíquiques o dels comportaments antisocials.
  - Realitzar diagnòstics de situacions socials diverses: comprendre les causes, les potencialitats i les febleses i plantejar un pronòstic de canvi possible.
  - Planificar les actuacions i preveure quins resultats són possibles, d'acord amb les capacitats de les persones usuàries, els recursos existents i les habilitats professionals.
  - Intervenció a través de la metodologia del treball social: utilització de la relació professional, cercar recursos, col·laborar amb equips interdisciplinaris quan sigui adient, crear serveis i prendre decisions per a solucionar situacions de discriminació i marginalitat.
  - Avaluació dels processos de treball, dels resultats i de l'impacte dels programes que du a terme el treballador social i altres professionals.
  -Recerca sobre les necessitats socials i els mètodes d'intervenció que utilitza el treballador i la treballadora social.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Una de les activitats bàsiques que els treballadors socials desenvolupen en tots els serveis és l'atenció a persones i famílies, cercant sempre la seva participació activa, quan necessiten rebre informació, orientació i ajut psicosocial en situacions de crisi, violència, desorganització, pèrdues (de familiars, de capacitats mentals, físiques, laborals o d'habitatge), o es troben davant de problemes d'integració a la societat. Els professionals acullen les demandes, estudien la situació, fan un diagnòstic i estableixen un pla d'intervenció que pot desenvolupar-se en un temps breu o perllongat (per exemple, persones d'edat que viuen soles o famílies multiproblemàtiques), el qual es va avaluant periòdicament. En aquest procés d'estudi, diagnosi i intervenció hi participen activament els usuaris, a vegades altres professionals i altres organitzacions. Per al tractament psicosocial s'utilitzen, principalment, tècniques d'entrevista individual i familiar, programes amb tècniques grupals i comunitàries i s'apliquen recursos socials adients a les necessitats dels usuaris.

Un altre conjunt d'activitats que desenvolupen aquests professionals és el treball social amb grups: grups sòcio-terapèutics, scioeducatius, d'acció social i d'ajuda mútua. Les tècniques grupals en el treball social tenen una especial importància perquè permeten incidir de forma més eficaç en: el canvi d'actituts (sobre els altres i un mateix), l'augment de l'autoestima (de persones molt aïllades o amb determinats problemes), la motivació per a la inserció social (de persones sense hàbits de treball o de convivència), incrementar la capacitat per a autoorganitzar-se (de joves, de veïns o de col·lectius per a accions i activitats socials diverses) o la promoció de l'ajuda mútua de persones que tenen problemes o interessos comuns.

Des dels serveis d'atenció primària (serveis socials, de salut, de salut mental o d'altres), els treballadors socials realitzen treball amb la comunitat i amb els col·lectius més desafavorits. Es potencia la inclusió i la integració d'individus i famílies a través de programes que tinguin per objectiu desencadenar processos de vinculació mútua, d'integració laboral, de promoció de nous recursos per a necessitats que van sorgint, de centres per a persones dependents, etc. S'intenta obrir un diàleg de participació i de corresponsabilització entre diferents actors de la comunitat: institucions, associacions, persones afectades i professionals.

A les institucions de caràcter residencial, on la gent viu de forma permanent o durant el dia, els treballadors socials poden tenir les funcions d'atenció als usuaris i a les seves famílies i direcció del centre.

De la mateixa manera, els treballadors i treballadores socials participen activament en la planificació, organització i gestió de programes i projectes dels diferents àmbits d'intervenció. Participen també en programes de la Unió Europea de lluita contra la pobresa, l'exclusió social i per la igualtat d'oportunitats.

Els treballadors socials fan moltes entrevistes amb finalitats diverses, fan visites a domicili, gestionen recursos adients a les necessitats del usuaris, fan informes i dictàmens pels departaments de Justícia, Educació, Acció Social i Ciutadania, per programes d'atenció a la dona, a la infància. Porten coordinacions amb altres professionals i centres i treballen en equips interdisciplinaris. Fan recerca i docència.


Sortides professionals

Els treballadors i treballadores socials van tenir un nivell d'ocupació molt alt durant els anys de creació i desplegament dels serveis socials públics (1980-1993). Fins els anys 90, la incidència de l'atur entre els treballadors socials era quasi inexistent, però a mitjans dels anys 90 es va experimentar una forta recessió en l'oferta d'ocupació que més endavant s'ha anat recuperant. Tot i això, és evident que el nombre de diplomats i diplomades en treball social que surten cada any de les universitats catalanes supera les demandes d'aquest professionals, com succeeix, també, en altres estudis.

Un altre factor que s'ha afegit a aquesta situació laboral fa referència a les formes contractuals existents: més variades i menys duradores, la qual cosa introdueix discontinuïtat en el treball, inseguretat laboral, però també, possiblement, la possibilitat de fer un recorregut per diferents centres i temàtiques que en el millor dels casos dóna una experiència important als professionals joves.

Una àmplia majoria dels treballadors socials troben ocupació en els serveis de benestar social, depenents de la Generalitat, els ajuntaments i consells comarcals, en serveis socials d'atenció primària o en serveis especialitzats en atenció a persones d'edat, persones amb discapacitats, infància, programes d'atenció a la dona, d'integració social o laboral, etc. Junt als serveis públics, els treballadors socials són contractats per les grans organitzacions socials: Càritas, Creu Roja, Auxilia i d'altres que duen a terme programes coordinats amb els serveis públics.

En els últims anys, s'han creat serveis d'iniciativa privada, molts d'ells són contractats per les institucions públiques, per donar resposta a necessitats que els serveis públics existents no poden abastar: cases d'acollida per dones i infants, serveis per a persones sense sostre o que es troben en situació de greu deteriorament, serveis de tractament i rehabilitació de persones amb problemes d'alcoholisme i altres drogoaddiccions, persones amb problemes de delinqüència, malalts de SIDA o d'altres afeccions.

També es crea l'ocupació de treballadors socials des d'associacions de persones afectades per problemàtiques diverses o des d'associacions creades per a combatre diferents problemes que afecten a la societat.

A les empreses que no són de serveis socials, els treballadors socials habitualment se situen als departaments de recursos humans des d'on atenen problemàtiques diverses dels empleats i organitzen programes de preparació per a la jubilació, promoció de la salut, informació sobre temes diversos.

La pràctica privada del treball social, al nostre país, no és molt freqüent i potser no és massa recomanada per als titulats i titulades que just acaben els estudis, però ofereix una possibilitat d'ocupació no desestimable en el futur en temes com la mediació, el "counselling", l'assessorament o la supervisió a professionals, equips i serveis.


Àmbits de treball

Les persones són la base del treball d'aquests professionals, es poden atendre de forma individual, en grups familiars, o d'altre tipus, i dins un context comunitari.

Els sistemes de salut, habitatge, ensenyament, ocupació, justícia i, especialment, el de serveis socials són els que, per les seves característiques, per les seves prestacions i serveis acullen als treballadors socials com a professionals tècnics. Les normatives així ho especifiquen.

Les entitats on es pot accedir com a professional del treball social poden ser: 

 • Públiques: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, diferents departaments de la Generalitat. 
 • Privades d'iniciativa social: associacions diverses (Alzheimer, càncer), fundacions, ONGs i altres.
 • Privades d'iniciativa mercantil, amb afany de lucre.

Pel que fa referència als àmbits d'acció en el sistema de serveis socials, distingirem entre:

 • Serveis d'atenció primària: portant la gestió dels serveis domiciliaris, formant part dels equips d'atenció i d'altres.
 • Serveis d'atenció especialitzada: 
  •  Àrea d'atenció a la família i a la infància (centres residencials, pisos d'acollida temporal per a dones maltractades, acolliment, adopcions).
  • Àrea d'atenció a les persones amb disminució (integració laboral, atenció precoç, ocupació i inserció, llars i habitatges, serveis de valoració, residències). 
  • Àrea d'atenció a la gent gran (serveis de centres de dia, habitatges tutelats, residències assistides).
  • Àrea d'atenció als toxicòmans (serveis de centres de dia i residencial).

Si ens referim al sistema de salut, són quatre els grans espais on ubicar el professional del treball social: 

 • En els equips d'atenció primària en salut. 
 • En tots els serveis de la xarxa hospitalària. 
 • Dins els diferents equipaments dedicats a la salut mental. 
 •  A la xarxa de centres i establiments sociosanitaris.

Respecte al sistema de justícia, destaquem: 

 • Els serveis i equipaments dedicats a la protecció de la infància i l'adolescència. 
 • Els serveis i equipaments dedicats a la reforma de l'adolescència. 
 • La comissió d'assistència social penitenciària (CASP) que atén els presos i les seves famílies.

Mencionem també la participació tècnica del treballador social dins els diferents programes interdepartamentals públics.

Aquesta ha estat una breu exposició d'alguns del sistemes, àmbits, serveis i equipaments on el treballador social pot desenvolupar la seva tasca professional.


Perspectives

Considerant les perspectives de futur pels que cursen estudis de diplomat i diplomada en treball social, hem de distingir diferents aspectes:

 • Les necessitats socials de la població són un primer tema a considerar. Tot i que la societat avança en la qualitat de l'atenció social, van sorgint noves necessitats, com l'envelliment de la població, que provoquen la necessitat de creació de nous serveis, equipaments i professionals especialitzats que atenguin de forma individualitzada cada situació; i els treballadors i treballadores socials tenen un paper clau en aquests temes. La immigració es preveu també un tema de grans dimensions, amb necessitats d'integració social i laboral important. Els malalts físics o psíquics crònics hauran de disposar de pisos tutelats, centres d'ocupació i formes d'atenció amb què es pugui combinar una autonomia possible, amb un suport a les famílies i la creació de diferents alternatives. Tot això suposa que les necessitats d'atenció psicosocial canviaran en relació als canvis i a la dinàmica social. Però, sigui per atendre problemes o per ajudar a viure millor, els treballadors socials continuaran tenint un camp d'actuació ampli i divers. Tot depèn, naturalment, de l'orientació de la política social i dels valors prevalents en la nostra societat.
 • També el futur de la professió depèn dels propis professionals, de si continuen assolint àrees de competències d'atenció especialitzada en diversos temes i competències de planificació i gestió de projectes i serveis socials. El futur està també relacionat amb la capacitat de desenvolupar noves iniciatives que puguin vincular els coneixements del treball social amb coneixements d'altres disciplines i amb tecnologies diverses, per tal d'oferir respostes eficients. La riquesa del teixit social i els projectes socials que existeixen en l'actualitat fan preveure una evolució ascendent d'aquestes iniciatives, així com del creixement del teixit associatiu i de les xarxes socials amb diferents finalitats. També el sector privat ofereix un camp d'actuació important pel futur del treball social, al qual pot aportar qualitat d'atenció i una gestió eficient d'institucions i serveis.
 • La lliure circulació de professionals pels països de la Unió Europea és una realitat per als treballadors socials. Alguns països, amb una llarga tradició en polítiques de benestar social, ofereixen actualment llocs de treball a diplomats en infermeria i treball social a d'altres regions comunitàries i, en un futur, aquesta possibilitat de poder treballar i formar-se en diferents països serà, segurament, més habitual que actualment.


Observacions

Cal, potser, informar que el treball social és una professió vocacional i que ser treballador i treballadora social, com ser metge i metgessa o ser mestre, requereix una motivació i una responsabilitat per formar-se contínuament i per estar, en certa manera, "a disposició dels altres". Això no vol dir que la professió hagi d'envair la vida privada, però que requereix un esforç per estar informat, per visitar i conèixer nous centres, noves experiències, per investigar i per tenir una disposició d'ajut a les persones usuàries dels serveis.

D'altra banda, cada vegada és més necessària una actitud activa i, en certa manera, polifacètica, que integri dins la formació del treballador social altres experteses i habilitats: lúdiques, organitzatives, l'ús de noves tecnologies, el treball amb grups, etc. Aquests aspectes que l'estudiantat desenvolupa fora de la universitat l'ajuden durant la seva formació i, alhora, l'ajudaran també a desenvolupar aspectes professionals, ja que el treball social requereix actituds i habilitats creatives.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials
http://www.tscat.org/
 
Escola Universitària de Treball Social de Barcelona
http://www.ub.edu/pedagogia
 
European Association of Schools of Social Work
http://www.eassw.org
 
Consell Internacional del Benestar Social
http://www.icsw.org
 
Associació Internacional d'Escoles de Treball Social
http://www.iassw-aiets.org/
 
International Federation of Social Workers
http://www.ifsw.org/
 
Consell General de Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials
http://www.cgtrabajosocial.es
 
Portal de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya