Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria en informàtica
 
Nom:  Enginyer/a en informàtica
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

L'enginyer/a en informàtica és la persona amb la màxima qualificació en àmbit de la informàtica.

D'una banda aquest enginyer té una visió molt àmplia i generalista de tots els processos informàtics, des dels aspectes més propers al hardware, passant pel software, fins a les necessitats informàtiques que tenen les organitzacions. Això fa que, amb certa experiència professional, sigui la persona indicada per a dirigir projectes informàtics i entorns informàtics complexos.

D'altra banda ha aquirit en la carrera la capacitat d'entrar a entendre fins els petits detalls de qualsevol aplicació, sistema o tecnologia. Això permet a l'enginyer/a en informàtica, convertir-se en el millor especialista en una branca concreta de la informàtica.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis d'enginyeria en informàtica formen persones capacitades per aplicar els mètodes de la ciència i l'enginyeria als projectes d'informàtica de sistemes. En un món com el de la informàtica, que varia a una gran velocitat, els estudis volen transmetre sobretot la capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.

Per a completar els estudis has d'obtenir un cert nombre de crèdits, repartits entre:

 • assignatures obligatòries, que donen els coneixements comuns a la titulació
 • assignatures optatives, que tries d'entre les que ofereix el teu centre
 • crèdits de lliure elecció, que pots obtenir de diverses maneres (assignatures específiques, coneixement d'idiomes, treballs dirigits per un professor, pràctiques en empresa, o d'altres activitats)
 • un projecte de final de carrera, en què demostres que has assimilat els coneixements de la carrera desenvolupant un projecte d'informàtica de sistemes amb un enfocament d'enginyer

  En general, les assignatures tenen components de teoria, de problemes i de laboratori. La majoria d'elles tenen un enfocament força pràctic: la teoria no és per a memoritzar-la i poder-la repetir a l'examen; més aviat, serveix per a aplicar-la a la resolució de problemes i de pràctiques. Per això, en aquests estudis és especialment important portar les matèries al dia i no deixar l'estudi per a la darrera setmana.

  És molt freqüent que el treball pràctic es faci en grups de dues o més persones. D'altra banda, el treball en grup és sempre recomanable, fins i tot en les assignatures en què no és obligatori: no sols aprendràs més i més de pressa, sinó que ho passaràs millor.

  Cal fer una especial atenció al primer curs de la carrera. Normalment, hi ha des de bon principi assignatures de temes informàtics, com ara programació i estructura de computadors. Però també hi trobaràs assignatures de temes més transversals, com ara matemàtiques, física, lògica i estadística. Aquestes assignatures proporcionen uns coneixements necessaris per a un professional de la informàtica d'alt nivell, a més de servir per a entrenar la capacitat de raonament i de resolució de problemes. Per tant, si vols cursar aquesta carrera és aconsellable que al batxillerat intentis portar un bon nivell de matemàtiques i d'altres assignatures relacionades amb el raonament lògico-matemàtic.

  Més endavant de la carrera, les assignatures acostumen a ser més pròpiament informàtiques. Els temes d'algunes assignatures (obligatòries o optatives) que podries trobar en aquest estudi són: Aprofundiment en programació, enginyeria del software, bases de dades, sistemes operatius, xarxes de computadors, arquitectures avançades de computadors, disseny de circuits VLSI, teoria de la informàtica, intel·ligència artificial, modelització de sistemes, tractament de la parla i traducció automàtica, reconeixement de la veu, robòtica i visió per ordinador, fonaments tecnològics dels computadors, perifèrics, gràfics per ordinador i realitat virtual, tractament d'imatges i de so, direcció de projectes informàtics, economia i empresa, així com aspectes ètics, legals i professionals de la informàtica.
 • Matèries troncals

  1r cicle

  Matèries Crèdits
  Estadística 6
  Estructura de dades i de la informació 12
  Estructura i tecnologia de computadors 15
  Fonaments físics de la informàtica 6
  Fonaments matemàtics de la informàtica 18
  Metodologia i tecnologia de la programació 15
  Sistemes operatius 6
  Teoria d'autòmats i llenguatges formals 9
   

  2n cicle

  Matèries Crèdits
  Arquitectura i enginyeria de computadors 9
  Enginyeria del programari 18
  Intel.ligència artificial i enginyeria del coneixement 9
  Processadors del llenguatge 9
  Sistemes informàtics 15
  Xarxes 9
  Activitats complementàries durant els estudis

  Cal aclarir que aquesta carrera demana un alt grau de dedicació i concentració, en especial en els primers cursos. De tota manera, normalment les escoles et facilitaran compaginar els estudis amb altres activitats, com ara:

 • Activitat associativa: participar en associacions d'estudiants de la universitat (delegacions d'alumnes, clubs d'esports, clubs d'aficions, cooperació amb països en desenvolupament, voluntariat...). També és possible participar en els òrgans de govern de la teva escola o universitat, com ara els claustres, on els estudiants hi teniu els vostres representants.

 • Pràctiques formatives en empreses, per començar a adquirir experiència en el món laboral. Normalment, aquestes pràctiques són remunerades, supervisades pel centre i convalidables per crèdits de lliure elecció.

 • Estades a universitats estrangeres, per cursar-hi assignatures o bé per a fer-hi el projecte de final de carrera. Com que la feina feta a l'estranger se't convalida per crèdits al teu centre, fer una estada no ha de significar que els teus estudis s'allarguin en el temps. En alguns casos, pots combinar aquesta estada amb unes pràctiques en una empresa a l'estranger.

 • Acords de doble titulació: alguns centres tenen acords amb altres universitats, normalment a l'estranger, que et permeten obtenir dues titulacions amb un mínim de temps addicional. Per exemple, si la teva carrera ha de durar cinc anys, podries cursar quatre anys al teu centre i dos anys a un centre de l'estranger i obtenir les titulacions de totes dues universitats. Cal dir, però, que cadascun d'aquests acords té les seves pròpies normes i durades.
 •   CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACCÉS

  Vies d'accés al primer cicle


  Fletxa dreta PAU LOGSE +i
           Ciències de la salut
           Cientificotècnica
  Fletxa dreta Cicles formatius de grau superior +i
    Informàtica +i
           Administració de sistemes informàtics +i
           Desenvolupament d'aplicacions informàtiques +i

  Vies d'accés al segon cicle


  Estudi Complements de formació    
  Enginyeria tècnica en informàtica de gestió No
  Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes No
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  ACCÉS A UN SEGON CICLE

  Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


  Estudi Complements de formació     
  Antropologia social i cultural No
  Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
  Ciències i tècniques estadístiques No
  Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
  Disseny (UPC)  (Propi) No
  Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
  Enginyeria en automàtica i electrònica industrial 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
  Enginyeria en electrònica 35-45 crèdits en anàlisi de circuits i sistemes lineals, components i circuits electrònics, xarxes, sistemes i serveis, microelectrònica, transmisió de dades, fonaments de computadors i fonaments de la programació
  Enginyeria en organització industrial 18 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, fonaments d'informàtica i mètodes estadístics en enginyeria; 36 crèdits en elèctrica i electrònica, química, energètica, mecànica, materials i medi ambient
  Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
  Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
  Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
  Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
  Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
  Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
  Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
  Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  CENTRES ON S'IMPARTEIX

  Enginyeria en informàtica
              Nota d'accés al final del procés 2011-2012  
    Centre  Població  Durada   Crèdits   Places
  2012-2013
  PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
   
  UdG Escola Politècnica Superior  (2) (P) Girona 2 145 40 -- -- No
   
  URL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle  (2) (P) Barcelona 2 150 40 -- -- No
   
  UOC Universitat Oberta de Catalunya  (2) (NP) 2 120 500 -- -- No
   
  (2) Aquest centre imparteix, només, el segon cicle
  Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
   
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  MÓN LABORAL
  Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  Competències que es desenvolupen amb l'estudi

  Aquestes són algunes habilitats necessàries per cursar aquesta carrera amb èxit i per a la pràctica professional a què et dóna accés:

 • Capacitat de planificar la feina i treballar de manera contínua; no és una carrera que puguis superar si tens el costum de deixar tota la feina per a darrera hora.

 • Capacitat de raonament abstracte. En particular, cal tenir les habilitats bàsiques per a resoldre problemes, com ara els que t'has trobat en assignatures de matemàtiques: davant d'un problema, saber identificar les dades, les incògnites i les relacions entre elles, saber dissenyar una estratègia per a resoldre el problema i aplicar-la. És la mateixa feina que, a un altre nivell, fa un enginyer tècnic quan fa tasques d'anàlisi i programació.

 • Capacitat de concentració i precisió en la feina.

 • Capacitat d'expressar-se de manera clara i precisa, tant oralment com per escrit. L'enginyer tècnic no ha de ser un literat, però sí que ha d'expressar amb tota precisió les tasques que ha de fer i els resultats de la seva feina. La seva missió és solucionar les necessitats informàtiques d'altres persones de la seva organització o dels seus clients. Per tant, ha de poder explicar clarament quines són les solucions informàtiques que pot aportar, tenint en compte que l'oient pot no ser expert en informàtica.

 • Treball en equip. L'enginyer d'avui dia rarament treballa sol. Gairebé sempre treballa en equip, amb altres informàtics o en equips multidisciplinaris.

 • Cert gust per la innovació i curiositat per "saber com funciona" allò desconegut. Ha de ser una persona que sempre vulgui anar una mica més enllà d'allò que ja coneix i ja sap fer. Tingues en compte que, si vols ser un bon professional de la informàtica, hauràs d'estar aprenent durant tota la teva vida.

 • Cert esperit emprenedor, és a dir, capacitat de prendre amb il·lusió una idea o projecte personal i fer-los funcionar. Per exemple, un bon nombre d'enginyers acaben creant la seva pròpia empresa muntada al voltant d'alguna idea innovadora.

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  Els enginyers en informàtica poden desenvolupar una gran varietat de feines. Les més freqüents podrien ser:

 • Direcció de projectes d'informàtica, tant relacionats amb software com amb hardware. Això vol dir no sols la supervisió dels seus aspectes tècnics, sinó la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients.

 • Direcció de departaments d'informàtica o d'instal·lacions informàtiques com ara centres de càlcul. Administració de sistemes informàtics i xarxes de computadors complexos, com ara sistemes supercomputadors o sistemes que no poden permetre's cap fallada.

 • Tasques d'anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de tot tipus. És a dir, l'enginyer ha d'analitzar el que ha de fer un programa, n'ha de fer el disseny i, si convé, fer tota o una part de la programació. Això pot incloure aplicacions que van des dels programes de gestió fins als videojocs, des de la simulació del tràfic en una ciutat fins al comerç electrònic.

 • Tasques de recerca i desenvolupament en centres públics o privats.

 • Tasques d'integració de sistemes: la informàtica és avui dia el cor dels sistemes de producció i gestió com ara plantes industrials. L'enginyer informàtic està capacitat per ser el pal de paller al voltant del qual s'organitzen i s'integren sistemes informàtics, robots, sensors i programes de gestió.

 • Tasques de gestió i explotació de la informació: les organitzacions actuals tenen grans volums d'informació que volen fer servir per a millorar els seus resultats. Els enginyers informàtics poden utilitzar els seus coneixements en àrees com ara l'intel·ligència artificial, l'estadística i la programació per extreure coneixement útil d'aquestes dades. Exemples d'això podrien ser el diagnòstic de malalties assistit per ordinador o el disseny de campanyes efectives de màrqueting.

 • Ensenyament i transferència de tecnologia: L'enginyer especialista en un nou mètode, concepte o tecnologia pot dedicar-se a explicar-la a altres professionals (també informàtics o d'altres disciplines) perquè puguin aplicar-los a la seva feina.

 • Sortides professionals

  Els perfils més habituals de les persones que han cursat l'enginyeria en informàtica són:

 • Direcció de projectes informàtics
 • Direcció de departaments o laboratoris d'informàtica
 • Analista d'aplicacions informàtiques
 • Programador d'aplicacions avançades
 • Administració de sistemes informàtics avançats
 • Recerca i desenvolupament
 • Consultoria en informàtica, tant per temes tècnics com per temes estratègics
 • Auditoria informàtica
 • Ensenyament i transferència de tecnologia

  Quant als tipus d'empresa en què desenvolupen la seva feina, els més habituals són:

 • Centres de càlcul / departaments d'informàtica d'empreses privades
 • Centres de càlcul / departaments d'informàtica de l'administració pública (per exemple, ajuntaments)
 • Empreses de producció de software
 • Empreses de serveis que ofereixen serveis d'informàtica
 • Empreses de consultoria tecnològica
 • Empreses de formació i centres d'ensenyament públic o privat
 • Treball per compte propi ("free-lance"), per exemple, com a consultor o analista-programador

 • Àmbits de treball

  La informàtica està present avui dia en tots els àmbits de la societat, de manera que és difícil trobar un sector econòmic o social on un enginyer en informàtica no hi pugui fer servei.

  De tota manera, els àmbits de treball més habituals són:

 • Sector financer
 • Sector industrial
 • sector de serveis
 • Administració pública
 • Transferència de coneixement i ensenyament

 • Perspectives

  Les perspectives de futur d'aquesta titulació són molt bones. De fet, és de les titulacions que té millors perspectives professionals.

  En aquests moments, el nombre d'enginyers en informàtica que demana la societat és molt superior al nombre de titulats que surten de les escoles universitàries de Catalunya. Segons totes les fonts, l'atur és pràcticament inexistent entre aquests titulats. En l'actualitat, la gran majoria dels acabats de titular troben feina en els dos primers mesos després d'acabar els estudis.

  Tot i que es preveu que en uns 8-10 anys es vagin equilibrant l'oferta i la demanda, això no vol dir que el futur professional no estigui assegurat. La penetració de la informàtica en tots els sectors de la societat és imparable i farà que els professionals informàtics d'alta qualificació siguin sempre apreciats.


  Observacions

  Les noves tecnologies de la informació estan produint un canvi transcendental en la nostra societat; en com treballem, com ocupem el nostre oci i com ens relacionem entre nosaltres. Aquesta carrera és molt indicada per a la gent que vol viure aquests canvis des de la primera fila.

  A més, les persones que cursen aquests estudis sovint ocupen llocs de decisió, més que purament tècnics, en les empreses o institucions de la nova societat de la informació. Per tant, potser no et quedaràs com un simple espectador. Potser tindràs l'oportunitat d'aportar el teu granet de sorra en com vols que la informàtica ens millori la vida a tots.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legis Oficials d'Enginyeries en Informàtica de Catalunya
  http://www.coeic.org
   
  Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
  http://www.coetic.org
   
  Cercle Fiber. Associació d'Antics Alumnes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
  http://www.cerclefiber.org/
   
  Enginyers en Informàtica. Portal especialitzat
  http://www.ingenieroseninformatica.org/
   
  Associació d'Enginyers i Enginyers Tècnics en Informàtica
  http://www.ali.es/
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya