Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Mestre, especialitat d'educació física
 
Nom:  Mestre/a, especialitat d'educació física
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

La professió de mestre/a és, sens dubte, una de les més antigues i amb més tradició en la nostra societat. La paraula mestre/a és utilitzada en diferents camps del saber i en moltes i diverses professions (en la filosofia, en les religions, en la música, en alguns esports...). El mestre o la mestra és la persona que ensenya una ciència, art o ofici.

El/la mestre/a d'educació física és la persona encarregada d'impartir dins de l'ensenyament primari tot el currículum d'educació física. En el sistema educatiu actual això s'esdevé al llarg de sis cursos, per als nens i nenes entre els sis i els dotze anys. Al llarg d'aquesta etapa educativa s'observen canvis importants en el control i la consciència corporal, així com un gran progrés de les capacitats motrius i de les habilitats coordinatives. La persona encarregada d'ajudar a portar a terme aquest desenvolupament és el/la mestre/a d'educació física i, per tant, la seva feina bàsica consisteix a facilitar l'educació integral de la persona mitjançant el cos i el moviment.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Es tracta d'uns estudis amb títol homologat i terminal, després d'un primer cicle de tres anys, o sigui una Diplomatura.

Els estudis reuneixen una diversitat d'assignatures que cerquen entre si la complementarietat per aconseguir la formació de professionals capaços d'educar globalment i de desenvolupar-se amb autonomia en cada una de les disciplines que composen els ensenyaments d'educació física dintre de l'ensenyament primari. Així doncs, podem diferenciar tres grans blocs en la tipologia d'assignatures més usuals d'aquests estudis:

a) Les assignatures que responen a la formació psicopedagògica general per al mestre/a b) Les assignatures que responen a la formació de les didàctiques específiques de cadascuna de les disciplines que conformen les diferents àrees de l'ensenyament primari
c) Les assignatures que responen a la formació específica dels mateixos estudiants de mestre/a d'educació física.

En un primer bloc s'hi troben totes aquelles matèries troncals comunes de la professió de mestre: didàctica general; organització del centre escolar; sociologia de l'educació; psicologia de l'educació i del desenvolupament; bases psicopedagògiques de l'educació especial.

En un segon bloc s'hi troben les matèries troncals de les diferents àrees de l'ensenyament primari: Ciències naturals i la seva didàctica; Ciències Socials i la seva didàctica; Matemàtiques i la seva didàctica; Llengua i Literatura i la seva didàctica; Educació artística i la seva didàctica; Llengua estrangera i la seva didàctica.
I en un tercer bloc s'hi troben totes les matèries específiques de l'especialitat d'educació física: Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Exercici; Aprenentatge i Desenvolupament Motor; Didàctica de l'Educació Física; Teoria i pràctica de l'Acondicionament Físic; Educació Física de Base; El Joc; Iniciació a l'Esport; Teoria i Història de l'Educació Física; Educació física i salut, etc.

A més, l'estudi contempla una important càrrega creditícia desenvolupada en forma de pràctiques. El Pràcticum es desenvolupa al llarg de la carrera, especialment als darrers anys, quan l'estudiant/a ja ha cursat la majoria de continguts bàsics de Pedagogia, Didàctica i Psicologia. El Pràcticum dóna el caràcter professionalitzador als estudis i posa en contacte directe l'estudiant/a amb la realitat escolar i docent. Els períodes de pràctiques són guiats i tutoritzats des del professorat de la facultat, conjuntament amb els/les professionals mestres de les escoles i/o serveis educatius. Són períodes idonis per aprendre realment la professió, per actuar com a mestre/a, amb el suport constant de professionals amb experiència i per reflexionar sobre la pròpia pràctica. Possiblement, en cap més moment de la vida professional del/de la mestre/a es rep el suport per dur a terme la feina ben feta com en aquests períodes.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Aprenentatge i desenvolupament motor 6
Bases biològiques i fisiològiques del moviment 6
Bases psicopedagògiques de l'educació especial 8
Coneixement del medi natural, social i cultural 4
Didàctica general 8
Educació artística i la seva didàctica 4
Educació física i la seva didàctica 16
Idioma estranger i la seva didàctica 4
Llengua i literatura i la seva didàctica 6
Matemàtiques i la seva didàctica 4
Noves tecnologies aplicades a l'educació 4
Organització del centre escolar 4
Practicum 32
Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar 8
Sociologia de l'educació 4
Teoria i pràctica de l'acondicionament físic 6
Teories i institucions contemporànies d'educació 4
 
Activitats complementàries durant els estudis

Durant els estudis, és recomanable l¿estudi aprofundit d'un o més idioma estranger, tant pel seu interès per a possibles estades a l'estranger durant els estudis, com per a possibles destinacions professionals futures.

A més, són recomanables totes aquelles activitats que posen en contacte l'estudiant amb els infants d'entre sis i dotze anys. També són interessants les activitats relacionades amb l'eduació no formal, com per exemple el lleure d'infants i joves, a través dels estudis de monitor/a i director/a de l'activitat física, esport i lleure, i la participació activa en associacions i grups que tenen cura de l'oci i el lleure, o en l'àmbit de l'esport escolar.

També és recomanable completar la formació amb una permanent actualització en l'ús de la informàtica, així com en aconseguir uns coneixements mínims de filmació i edició de vídeo, ja que són potencialment utilitzables en la tasca del/de la mestre/a.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències de l'activitat física i de l'esport 45 crèdits en: bases biològiques i mecàniques de l'activitat física i de l'esport (mín. 8 crèdits); fonaments dels esports (mín. 20 crèdits); fonaments i manifestacions bàsiques de la motricitat humana (mín. 4 crèdits); teoria i història de l'esport (mín. 4 crèdits)
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Pedagogia 16-20 crèdits en antropologia de l'educació, bases metodològiques de la recerca educativa, organització i gestió de centres educatius, procesos psicològics bàsics
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Psicopedagogia 6 crèdits en mètodes, dissenys i tècniques de recerca psicològica; 6 crèdits en processos psicològics bàsics; 6 crèdits en psicologia de la personalitat; 6 crèdits en psicologia social
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Les competències bàsiques de l'estudiant de mestre/a d'educació física poden resumir-se en les següents:

- Adquisició dels coneixements necessaris pel tal de poder dominar el que passa durant el procés de canvi del nen i de la nena preferentment en aquesta etapa (6-12 anys), tant pel que fa al desenvolupament psíquic i emocional, com al motor i poder-hi actuar en conseqüència;
- Domini de les estratègies psicopedagògiques de totes les matèries específiques d'educació física;
- Domini i alt nivell de coneixements de les llengües catalana i castellana;
- Capacitats i gust per a la comunicació oral, gestual i escrita;
- Interès en intervenir en la societat de forma activa, promovent canvis qualitatius per a la millora de les condicions de vida de les persones a través de l'educació física;
- Obertura als canvis i predisposició a voler entendre, acceptar i treballar en una societat cada cop més complexa i multicultural; i
- Disposició a participar i treballar en processos grupals, tant en la seva organització com en la gestió compartida.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Els i les mestres d'educació física s'han ocupat de la formació reglada i bàsica dels infants en aquesta matèria, aquesta és la seva tasca principal. També, ensenyen a adquirir hàbits i normes cíviques; ensenyen a tenir cura de la pròpia salut, a respectar la diversitat i tants i tants altres ensenyaments que s'imparteixen a l'escola.

Per aconseguir l'èxit en els seus ensenyaments, els i les mestres han de treballar moltes més hores de les que passen estrictament amb els seus alumnes, ja que és necessari programar i preparar, tant individualment com en grup, el que desenvoluparan quan estiguin amb els infants. A més, tant els coneixements bàsics psicopedagògics com les diferents disciplines evolucionen amb molta rapidesa i els/les mestres es veuen obligats/des a un reciclatge i formació permanent. Aquesta formació permanent se sol desenvolupar després de l'horari escolar i durant els mesos d'estiu.

A més, els i les mestres reben i expliquen als pares i a les mares l'evolució de llurs fills i filles, parlen i dialoguen amb ells i elles per trobar els millors camins per a, entre tots, educar globalment i en tots els sentits els infants. Per tant, han de saber tractar amb persones de tots nivells culturals i estrats socials.

També tracten, parlen i dialoguen amb d'altres professionals de l'educació com psicòlegs, pedagogs, educadors socials, treballadors socials, per tal de trobar vies de solució a problemes educatius, per tractar alumnes amb necessitats educatives especials o per millorar la seva tasca, en termes generals.

Alguns mestres tenen la possibilitat de dissenyar i crear materials didàctics que després seran publicats per editorials o l'administració i de confeccionar llibres de text per l'etapa de primària.

Igualment, els i les mestres gestionen i organitzen els centres i els ensenyaments, fan funcions directives i de coordinació i de relació amb les institucions locals (com Ajuntaments, Consells Comarcals, etc.) així com tasques burocràtiques.


Sortides professionals

Un cop s'ha aconseguit el títol de mestre/a d'educació física, les opcions professionals bàsiques són dues: incorporar-se al món del treball o bé completar la formació adquirida seguint estudiant una llicenciatura: les que trobem dins el món educatiu, com la llicenciatura en psicopedagogia o la llicenciatura en pedagogia, la llicenciatura en ciències de l'activitat física l'esport, o bé d'altres ja fora del món educatiu, a les quals és més fàcil l'accés des d'una diplomatura.

La incorporació al món del treball significa cercar feina en l'àmbit públic (administració educativa pública) o en l'àmbit privat. L'admistració educativa té uns sistemes de selecció aprovats per lleis o pactats amb els agents socials (sindicats) per incorporar nous professionals dels quals cal assabentar-se (substitucions, interinatges, oposicions). L'àmbit privat (congregacions religioses, associacions, cooperatives, empreses...) té altres mecanismes per a la selecció dels professionals mestres, amb l'establiment dels seus propis criteris per a la valoració dels currículums dels candidats o candidates.


Àmbits de treball

L'àmbit de treball tradicionalment majoritari és i ha estat l'educació formal, o sigui ser mestre/a en un centre escolar de primària, públic o privat.

Paral·lelament a aquest, es troba l'àmbit no formal, on es destaca l'educació del lleure, tant de joves com d'adults, l'esport en edat escolar, etc.

Igualment, als centres d'acolliment d'infants i joves, tutelats per l'administració (Departament de Benestar Social i Departament de Justícia), els i les mestres d'educació física poden trobar-hi el seu lloc.

Els àmbits de treball més nous, que van consolidant-se dia a dia, són els que es refereixen a serveis educatius complementaris a l'escola, des dels propis serveis de l'administració educativa, fins a una àmplia gamma de possibilitats com: empreses de serveis d'oci i lleure, serveis educatius de l'administració local (especialment oferta educativa dels Ajuntaments), Federacions i clubs esportius, monitoratges, guiatges i visites pedagògiques, oferta educativa de parcs naturals, escoles de natura, cases de colònies, etc. Aquests àmbits són creixents cada dia, en els quals la imaginació, la iniciativa i la formació complementària (com idiomes, informàtica i formació en el lleure) són aspectes bàsics per aconseguir una feina interessant i amb futur.


Perspectives

Cada vegada es considera més important l'educació física escolar com a eina que afavoreix el creixement i el desenvolupament harmònic de l'ésser humà. La professió de mestre d'educació física té un gran futur. El que canviaran seran els objectius concrets de la tasca diària dels i de les mestres, o les metodologies, o els recursos educatius, però la professió de mestre d'educació física, amb tots els canvis necessaris i volguts, seguirà endavant. Ateses les característiques de la societat actual (societat de la informació, sedentarisme, canvis en el hàbits de vida, etc.) les possibilitats que s'obren en aquest camp són moltes i alhora molt estimulants.


Observacions

La professió de mestre/a d'educació física és relativament nova. Avui no es pot pensar en un/a mestre/a fent córrer els nens i les nenes pel pati, les classes d'educació física han de transmetre uns coneixements a uns infants. El mestre o la mestra s'ha de plantejar ser un conductor, una guia per al coneixement d'un mateix, ha de saber motivar i incentivar els seus alumnes la curiositat i el sentit crític per a què siguin capaços d'aprendre en els anys d'escolaritat i durant tota la vida.

A més, el/la mestre, ha de ser bàsicament un/a treballador/a social, això és implicat/da i actiu/va en el medi immediat que l'envolta, dins i fora de l'escola. Ha de tenir una mentalitat oberta als canvis, ha de saber educar en un món global, intercultural i per la pau; en definitiva ha de saber treballar amb els seus alumnes per a aconseguir un desenvolupament sostenible per a tots els pobles del món.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Departament d'Ensenyament
http://www.gencat.cat/educacio
 
Departament de Benestar Social i Família
http://www.gencat.net/benestar/
 
Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org
 
Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya
http://www.fapac.net
 
Diputació de Barcelona
Àrea d'Educació. Professors. Associacions. Associacions educatives.
http://www.diba.es/educacio
 
LINCAWEB - 1er. directori de recursos en català
Associacions. Federació de Moviments.
http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/assoceducadors.html
 
Associació Activitat Física i Expressió Corporal
http://www.expresiva.org/AFYEC/home.htm
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya