Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Mestre, especialitat d'educació especial
 
Nom:  Mestre/a, especialitat d'educació especial
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis de mestre, en l'especialitat d'educació especial, es centren en la formació d'aquell professional especialitzat en l'educació de les persones que per les seves característiques individuals necessiten una atenció personalitzada i individualitzada sigui en sí d'un centre educatiu ordinari i/o especialitzat.

Amb la promulgació de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, queden establerts a Catalunya els principis de normalització i sectorització dels serveis educatius i d'integració escolar i atenció educativa personalitzada dels alumnes amb discapacitats d'origen divers.

Aquests principis segueixen orientant la política d'integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials en els centres docents ordinaris mitjançant l'assignació de recursos específics, com ara el mestre especialista en educació especial.

Es manté l'oferta en centres d'educació especial, públics i concertats, per atendre aquells alumnes les necessitats educatives dels quals requereixen recursos específics i especialitzats només disponibles en aquests centres; és a dir quan les necessitats educatives no puguin ésser ateses en un centre ordinari.

Tanmateix, s'avança en l'establiment de la flexibilitat necessària perquè quan sigui possible es comparteixi escolarització entre un centre ordinari en el qual s'integri l'alumne o alumna en aquelles activitats en les quals pugui concórrer amb els altres i un centre d'educació especial on rebi l'atenció educativa específica que el centre ordinari no pot donar.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis de mestre d'educació especial constitueixen un títol universitari de Primer Cicle que generalment s'organitza en tres cursos acadèmics; és el que es coneix amb el nom de Diplomatura Universitària.

Els estudis reuneixen una diversitat d'assignatures a fi i efecte d'assolir tant una formació general referida al fet educatiu i al coneixement organitzatiu dels centres escolars, com a una formació més especialitzada entorn dels continguts de l'educació especial.

El currículum formatiu d'aquests estudis es divideix tal com en la resta d'estudis, en matèries troncals, obligatòries i optatives, a més de les de lliure elecció.

Les matèries troncals són les que vénen determinades pel BOE que regula la creació del títol corresponent i que configuren els continguts bàsics per a la formació del mestre d'educació especial. Cada universitat adapta les matèries a assignatures concretes i les temporalitza en el decurs dels tres anys de formació. Tot seguit podem veure quines són i podem observar com fan referència tant a continguts generals com a continguts específics de la formació:

- Bases psicodagògiques d'educació especial
- Didàctica general
- Expressió plàstica i musical
- Noves tecnologies aplicades a l'educació
- Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar
- Sociologia de l'educació
- Teories i institucions contemporànies de l'educació
- Trastorns de conducta i de personalitat
- Aspectes didàctics i organitzatius de l'educació especial
- Aspectes evolutius i educatius de la deficiència auditiva
- Aspectes evolutius i educatius de la deficiència mental
- Aspectes evolutius i educatius de la deficiència motòrica
- Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual
- Educació física en alumnes amb necessitats educatives especials
- Organització del centre escolar
- Tractaments educatius dels trastorns de la llengua escrita
- Practicum

Podem veure també que la darrera matèria que s'hi esmenta és el Practicum amb una important càrrega creditícia. L'objectiu del Practicum és el de professionalitzar l'alumne a en formació apropant-lo el màxim possible a la pràctica educativa; la tendència generalitzada en el desplegament dels estudis és que el Practicum es converteixi en l'eix vertebrador de tota la formació dels alumnes. Els períodes de pràctiques són guiats i tutoritzats tant per professionals de les universitats com dels mateixes centres i /o serveis educatius i alhora es concreten espais de reflexió personal i/o grupal.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Aspectes didàctics i organitzatius de l'educació especial 6
Aspectes evolutius i educatius de la deficiència auditiva 6
Aspectes evolutius i educatius de la deficiència mental 9
Aspectes evolutius i educatius de la deficiència motòrica 6
Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual 6
Bases psicopedagògiques de l'educació especial 8
Didàctica general 8
Educació física en alumnes amb necessitats educatives especials 4
Expressió plàstica i musical 4
Noves tecnologies aplicades a l'educació 4
Organització del centre escolar 4
Practicum 32
Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar 8
Sociologia de l'educació 4
Teories i institucions contemporànies d'educació 4
Tractaments educatius dels trastorns de la llengua escrita 9
Trastorns de conducta i de personalitat 6
 
Activitats complementàries durant els estudis

Durant els estudis és recomanable l'estudi aprofundit d'un o més idiomes estranger, tant pel seu interès per a possibles estades a l'estranger durant els estudis com per a possibles destinacions professionals futures. Tanmateix, cal remarcar la importància del domini de la llengua anglesa tenint en compte que moltes de les publicacions que podran interessar al professional les trobem redactades en aquest idioma.

Donat que dia a dia cobra més importància el volum i la qualitat de la informació que podem obtenir a través d'internet , es fa necessari un domini de les estratègies bàsiques corresponents.

Tanmateix, el camp de l'educació especial té un caràcter molt dinàmic i comprèn cada vegada més àmbits i contextos que no es corresponen estrictament amb el que s'entén per centres d'educació formal. Per tant, la participació d'un alumne /a en formació en associacions i grups que tenen cura del lleure i oci per a persones amb necessitats educatives especials, de les associacions relacionades amb l'àmbit de la pedagogia hospitalària, dels centres d'acollida per a menors, etc., poden proporcionar-li un complement molt interessant a la seva formació i contribuir a generar una actitud positiva vers l'obertura cap a nous àmbits d'intervenció no formals.

Degut tant a la tipologia del treball del mestre d'educació especial i al seu marcat caràcter interdisciplinari seria aconsellable que durant els seus estudis participés en cursos de formació en tècniques de comunicació i de dinàmiques de grup.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Pedagogia 16-20 crèdits en antropologia de l'educació, bases metodològiques de la recerca educativa, organització i gestió de centres educatius, procesos psicològics bàsics
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Psicopedagogia 6 crèdits en mètodes, dissenys i tècniques de recerca psicològica; 6 crèdits en processos psicològics bàsics; 6 crèdits en psicologia de la personalitat; 6 crèdits en psicologia social
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

L'accés a l'ensenyament de mestre d'educació especial es pot fer des de totes les opcions del nou Batxillerat i també des dels Cicles Formatius de Grau Superior, especialment des dels que tenen una forta vinculació amb les humanitats, les ciències de la salut i la cultura científicotècnica.

El domini de les competències comunicatives en llengua catalana i castellana juga un paper clau en els estudis. És molt recomanable que els alumnes tinguin des del seu inici un nivell força alt i un domini fiançat d'ambdues llengües.

El seguiment per part de l'alumne/a en els batxillerats d'assignatures relacionades amb la psicologia i la sociologia és molt recomanable, ja que facilita al domini d'algunes assignatures troncals i/o obligatòries d'especialitat. Resulten també molt adients els coneixements informàtics a nivell d'usuari, atès que molts dels nous materials es presenten en aquest format.

És recomanable estar interessat en el coneixement i millora del procés d'aprenentatge de persones amb necessitats educatives especials, tant de tipus sensorial, psíquic o motòric, com de tipus social i cultural.

Si bé sempre és necessari un treball en equip interdisciplinari, en el cas del professional de l'àmbit de l'educació especial, es fa totalment imprescindible; el col·lectiu atès presenta unes peculiaritats individuals que generen atenció per molts especialistes de diferents camps professionals els quals han d'actuar coordinats i d'una manera interdisciplinària.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

El mestre d'educació especial pot treballar tant en el món educatiu formal com no formal. La tasca que porta a terme és vetllar pel procés d'aprenentatge d'aquelles persones amb necessitats educatives diferenciades un xic de la resta.

A les escoles ordinàries, és el mestre responsable de les aules d'educació especial on atén d'una manera individualitzada els alumnes que ho requereixin; tanmateix també pot desenvolupar la seva tasca a les aules ordinàries portant a terme un treball cooperatiu amb el mestre tutor.

Pel que fa a les escoles d'educació especial, el mestre hi realitzarà la seva tasca d'intervenció en el procés educatiu dels alumnes bo i tenint en compte les especificitats i necessitats dels alumnes atesos en cada centre.

En el camp no formal, pot desenvolupar una tasca de formació a nens i nenes hospitalitzats per tal de que la seva estada a l'hospital no els suposi un complet trencament amb la seva formació a l'escola. En aquest sentit, el mestre es converteix en un mestre d'aula hospitalària i es posa en contacte amb el tutor del centre ordinari per planificar la seva tasca educativa mentre duri l'estada del nen o nena a l'hospital. Tanmateix, també pot desenvolupar aquestes mateixes tasques en diversos contextos que cada vegada més van emergint , com són els centres de dia, serveis d'acollida infantil i juvenil, presons, etc.

És evident que la tasca dels professionals, sigui el context que sigui, no contempla només l'actuació directa amb els infants o joves, sinó que també comprèn l'intercanvi d'informacions amb les pares, l'ajuda a aquests si és necessari ja que moltes vegades els pares de nens i nenes amb problemàtiques desconeixen el com actuar per tal d'ajudar el seu fill; tanmateix, tal com hem dit abans, caldrà també una tasca de coordinació amb tots els professionals que atenguin els nens i nenes.


Sortides professionals

El títol oficial de mestre en les diferents especialitats que es poden cursar permet accedir a la docència en les etapes d'Infantil i Primària del nostre sistema educatiu. Els titulats en les especialitats de mestre obtenen també el Certificat de Capacitació de Llengua Catalana. També, es pot optar per a continuar estudiant i cursar el Segon Cicle d'una de les següents llicenciatures amb els corresponents complements de formació: comunicació audiovisual, història i CC. de la música, lingüística, periodisme, publicitat i relacions públiques, traducció i interpretació, documentació, humanitats, pedagogia, psicopedagogia i literatura comparada. Sense complements de formació es pot accedir al Segon Cicle de la llicenciatura d'antropologia social i cultural.

Com a mestre d'educació especial trobem totes aquelles sortides que el contemplen com a especialista en mètodes i recursos per atendre la diversitat de l'alumnat i es concreten en:

  • Mestre de centres públics o privats especialitzats en educació especial.
  • Mestre d'educació especial en centres d'educació infantil i /o primària públics o privats.
  • Mestre d'aula hospitalària en centres hospitalaris de referència on s'hagi creat el servei pertinent.
  • Mestre en diferents centres de l'àmbit social, públics o privats, on calgui atendre infants o joves fins a dotze anys amb necessitats específiques del seu procés d'aprenentatge (centres d'acolliment, institucions penitenciàries,etc.


Àmbits de treball

Els àmbits de treball, per tant, són tant l'educació formal com la no formal. De totes maneres l'àmbit majoritari de treball és el camp de l'educació formal. És a dir, com a mestre d'educació especial en una escola ordinària o en un centre d'educació especial tant públics com privats.

De totes maneres, l'increment de la qualitat educativa en contextos estrictament no formals va generant noves necessitats que obren la porta a àmbits de treball innovadors per a l'especialista en educació especial. Aquest és el cas de la tasca que es pot portar a terme en aules hospitalàries, centres de dia, serveis d'acolliment d'infants i joves, institucions penitenciàries i d'altres serveis que requereixen la seva tasca educativa especialitzada.


Perspectives

La professió de mestre d'educació especial és de les més recents en el temps i , per tant, té un futur molt prometedor. Sobretot, perquè la necessitat d'intervenir en el procés d'aprenentatge de persones amb característiques i necessitats diferenciades va en augment i s'estén a àmbits d'actuació diferenciats del tradicional context educatiu formal.

Segurament, que ben aviat sorgiran nous contexts, nous àmbits de treball que demanaran professionals preparats i , sobretot, molt il·lusionats i amb empenta per portar endavant la seva tasca educativa.


Observacions

La professió de mestre d'educació especial és una professió que requereix una formació continuada i permanent. Si el món educatiu en general està sotmès als canvis constants del món sociocultural i als avenços que ens aporta la recerca educativa, això encara pren més rellevància pel que fa a l'educació especial. Es tracta d'un camp on encara no en se'n sap prou, on calen moltes més recerques fonamentades i rigoroses, per tant, això fa que sigui necessari mantenir una actitud oberta a les innovacions i a les aportacions ben fonamentades que facilitin la tasca educativa i l'increment de la qualitat de vida de les persones amb necessitats educatives diferenciades. És ben evident que un professional que afronta el repte de l'educació especial haurà de participar en cursos de formació especialitzats si vol desenvolupar realment una tasca adaptada a les necessitats canviants del seu entorn.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
APEE Associació de Professionals de l'Educació Especial, de les comarques de Girona
http://www.xtec.es/entitats/apee/
 
Educació Especial. Àrea de Cultura i Ensenyament base
Centres d'Educació Especial de les comarques gironines
http://www.xtec.es/sgfp/crp/girona/edespeci.htm
 
Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya
http://www.fapac.net
 
LINCAWEB - 1er. directori de recursos en català
Associacions. Federació de Moviments.
http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/assoceducadors.html
 
Associacions de suport per a Discapacitats
http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/Discapacitats/
 
Diputació de Barcelona
Àrea d'Educació. Professors. Associacions. Associacions educatives.
http://www.diba.es/educacio
 
Web relacionat amb l'Educació Especial
Portal espanyol dedicat a l'educació especial
http://www.webespecial.com/
 
Organització Pedagògica Hospitalària, HOPE
http://www.connect-to-hope.org/
 
Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'àmbit hospitalari
http://www.xtec.es/entitats/acpeah/
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya