Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria industrial
 
Nom:  Enginyer/a industrial
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

"L'enginyeria és l'art d'aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques en totes llurs determinacions dins el camp industrial. S'ocupa també de l'aspecte tècnic de la fabricació de mercaderies o del proveïment de serveis a la col·lectivitat; el factor econòmic, però, es troba fortament condicionat i, típicament, les seves realitzacions són un compromís funció-preu" (Gran Enciclopèdia Catalana).

L'enginyeria industrial surt de l'agrupació de les enginyeries mecànica, elèctrica, electrònica i química i, per tant, de les seves diferents branques com són l'energia, el transport de mercaderies i persones, com automòbils, ferrocarrils i telefèrics, el transport i distribució d'energia elèctrica, la microelectrònica, la robòtica industrial, la fabricació de la maquinària informàtica i de telefonia, així com llurs instal·lacions, la petroleoquímica, els plàstics, la bioenginyeria amb les seves subbranques d'enginyeria bioquímica i d'enginyeria biomèdica.

L'enginyeria industrial té el component adient d'enginyeria d'organització industrial que permet als professionals que l'exerceixen tenir unes capacitats i habilitats de coordinació i direcció d'equips de persones i empreses.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis d'enginyeria industrial estan dissenyats de manera que, a través dels seus plans d'estudis, s'aconsegueixin els objectius principals de la carrera, consistents en què els/les alumnes que la cursin adquireixin capacitats i habilitats per exercir, amb garanties, aquesta moderna professió en un àmbit marcadament pluridisciplinari.

Els coneixements de l'enginyer o enginyera industrial es recolzen en una sòlida base científica i tecnològica que li proporcionarà adaptabilitat i capacitat per resoldre els problemes de l'enginyeria en tot el ventall del camp industrial. Alhora, al llarg de la carrera hi ha diferents opcions d'especialització que permeten d'una banda, una integració ràpida al món laboral i de l'altra, obtenir les pautes que facilitaran l'adquisició d'hàbits per a una perfecta adaptació a qualsevol requeriment de la indústria.

En aquests estudis és molt més important l'assoliment de conceptes i la capacitat d'aprenentatge que l'acumulació d'informació. Sempre, però, amb un elevat grau de rigor que donarà lloc a una aplicació correcta dels resultats.

Els estudis d'enginyeria industrial tenen una duració de cinc anys i estan estructurats en dues etapes anomenades primer i segon cicles.

Al primer cicle hi tenen cabuda les assignatures de caire més científic, com l'àlgebra lineal, el càlcul, la física i la química i també les de tipus tecnocientífic com la informàtica àsica, l'expressió gràfica, la mecànica, la termodinàmica, l'estadística, la ciència dels materials i l'economia. Totes elles, a més de constituir uns sòlids fonaments on recolzar la carrera, són eines de la formació dels enginyers i enginyeres. Però en aquest primer cicle també hi ha un fort component de matèries totalment tecnològiques i d'aplicació immediata al camp de la indústria, com ho poden ser la teoria de màquines i mecanismes, la teoria de circuits, la resistència de materials, el comportament dinàmic de sistemes, la mecànica de fluids, els projectes i l'electrònica, que estan enfocades al càlcul i disseny de màquines, mecanismes i instal·lacions tant elèctriques com hidràuliques, pneumàtiques i mecàniques, al control de sistemes, a les aplicacions de l'electrònica, al càlcul de resistència d'elements estructurals com bigues i pilars a les construccions, als projectes que els alumnes han de treballar pensant en aplicacions directes a les indústries de l'entorn de cada Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial.

No s'ha d'oblidar que en aquest primer cicle dels estudis d'enginyeria industrial hi ha un component de matèries optatives i de lliure elecció que, degudament triades (alguns centres disposen de tutoritzacions per ajudar-los a fer-ho), poden servir de reforç d'algunes mancances circumstancials de formació d'origen o bé perquè l'estudiant obtingui una formació complementària convenient que, fins i tot si es tracta de lliure elecció, pot ser en temàtiques diferents a les de la carrera, com ho són la literatura, les llengües, l'art i en general les humanitats. En alguna Escola Superior d'Enginyeria Industrial es pot utilitzar aquesta lliure elecció i optativitat per aconseguir una especialització a l'acabament del primer cicle com per exemple el graduat en automòbils.

És, però, en el segon cicle de l'enginyeria industrial on les escoles que l'imparteixen ofereixen especialitzacions o intensificacions ben definides que constitueixen un important valor diferencial entre elles. Això permet d'una banda, a l'estudiant triar l'escola que faci l'especialització que li resulti més atractiva i, de l'altra, que les empreses dels diferents sectors industrials sàpiguen de quina escola procediran els enginyers i enginyeres industrials que els convé d'acord amb la branca de la indústria a la que pertanyen.

Aquestes especialitzacions de cada escola d'enginyeria industrial es basen en la impartició d'assignatures obligatòries i optatives específiques i degudament agrupades per configurar dites especialitzacions.

Les especialitzacions comunes a totes les escoles tècniques superiors d'enginyeria industrial de Catalunya són la mecànica, l'elèctrica i l'energètica, tot i que hi ha més especialitzacions que depenen de cada una de les escoles.

En qualsevol cas, les assignatures troncals que, juntament amb les abans esmentades, configuren la part comuna de la carrera en tot l'estat són màquines i sistemes hidràulics, màquines tèrmiques, calor i fred industrial, mètodes matemàtics, teoria de les estructures, construcció industrial, transports, tecnologia de màquines, centrals, línies i xarxes, tecnologia de la fabricació, automàtica, tecnologia de materials, organització de la producció, generació i transport d'energia, gestió de l'energia, medi ambient industrial i administració d'empreses.

És interessant saber també que en alguns centres s'imparteix un curs d'introducció, o curs "zero", que ajuda, per una banda a adaptar-se millor a la universitat i, per l'altra, a conèixer què és l'enginyeria industrial.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Economia industrial 6
Elasticitat i resistència de materials 6
Expressió gràfica 6
Fonaments de ciència de materials 6
Fonaments d'informàtica 6
Fonaments físics de l'enginyeria 12
Fonaments matemàtics de l'enginyeria 15
Fonaments químics de l'enginyeria 6
Mètodes estadístics de l'enginyeria 6
Teoria de circuits i sistemes 9
Teoria de màquines 6
Termodinàmica i mecànica de fluids 6
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Ciència i tecnologia del medi ambient 6
Enginyeria del transport 3
Enginyeria tèrmica i de fluids 6
Mètodes matemàtics 9
Organització industrial i administració d'empreses 12
Projectes 6
Sistemes electrònics i automàtics 9
Tecnologia de materials 4
Tecnologia elèctrica 4
Tecnologia energètica 6
Tecnologies de fabricació i de tecnologia de màquines 6
Teoria d'estructures i construccions industrials 6
Activitats complementàries durant els estudis

Atesa la globalització industrial actual i la important presència d'empreses multinacionals, les relacions internacionals són cada vegada més freqüents en l'exercici de l'enginyeria. Les empreses volen que els tècnics que contracten dominin llengües estrangeres i, per això, és molt recomanable que l'alumne durant els estudis d'enginyeria industrial, i com activitat complementària, es prepari per anar aconseguint un bon nivell de coneixement de l'idioma anglès i també, si és possible, alguna altra llengua com poden ser, per exemple, el francès o l'alemany.

Per poder participar en els programes SÒCRATES d'intercanvi d'estudiants que faciliten estades a universitats estrangeres, cal tenir un nivell d'anglès suficient que, naturalment, serà perfeccionat durant l'estada.

Una altra activitat complementària, que presenta un interès extraordinari, és la realització de pràctiques a les empreses. Resulta ideal fer-les en els darrers cursos de la carrera, quan ja s'han assolit una bona part de coneixements tècnics.

Les escoles que imparteixen l'Enginyeria Industrial estableixen convenis de cooperació educativa amb empreses, gràcies als quals es facilita el contacte dels seus alumnes amb el món industrial, donant lloc al marc legal perquè aquests puguin rebre de les empreses un petit incentiu econòmic per les tasques que hi realitzen.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al primer cicle


Fletxa dreta PAU LOGSE +i
         Ciències de la salut
         Cientificotècnica

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Enginyeria tècnica en disseny industrial 33 crèdits en electricitat, electrònica, química, termodinàmica, mecànica de fluids, fonaments matemàtics de l'enginyeria, estadística, fonaments informàtics
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat No
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial No
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica No
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial No
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil No
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències i tècniques estadístiques No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Disseny (UPC)  (Propi) No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de materials No
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial No
Enginyeria en electrònica 35-45 crèdits en anàlisi de circuits i sistemes lineals, components i circuits electrònics, xarxes, sistemes i serveis, microelectrònica, transmisió de dades, fonaments de computadors i fonaments de la programació
Enginyeria en organització industrial No
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
CENTRES ON S'IMPARTEIX

Enginyeria industrial
            Nota d'accés al final del procés 2011-2012 (*)  
  Centre  Població  Durada   Crèdits   Places (1)
2012-2013
PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
 
UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona  (2) (P) Barcelona 2 156 20 -- -- No
 
UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (2) (P) Terrassa 2 150 100 -- -- No
 
UdG Escola Politècnica Superior (P) Girona 2 150 -- / 30 -- -- No
 
(1) Les places s'especifiquen com 1r cicle/2n cicle
(*) Aquesta nota és una nota de tall
(2) Aquest centre imparteix, només, el segon cicle
Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
 
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

 • Cal propiciar que els alumnes assoleixin el coneixement adient en ciències bàsiques, ciències de l'enginyeria i tecnologia per tal d'aplicar-lo amb habilitat i expertesa en el camp de l'enginyeria i alhora capacitar-lo en les tècniques de gestió i administració d'empreses;
 • Ensenyar els alumnes a dissenyar i executar experiments, així com analitzar-los i utilitzar-los per a la seva aplicació en la solució de problemes en enginyeria;
 • Fomentar el desenvolupament de les capacitats i habilitats pertinents per a l'exercici de la professió, pensar amb sentit de creativitat, treballar en equip, treballar en entorns internacionals i emprendre nous projectes;
 • Promocionar que l'alumne sigui capaç de valorar l'impacte de les solucions en enginyeria en un context social, mediambiental i global, educat per a un desenvolupament sostenible;
 • Potenciar que l'alumne sàpiga aplicar els elements que intervenen en l'aprendre a aprendre i motivar-lo per a la constant actualització i perfeccionament professional.Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

L'enginyer o enginyera industrial pot treballar en tots els sectors industrials, inclòs a empreses d'una altra naturalesa, gràcies a què els estudis que ha cursat li han conferit una gran capacitat d'adaptació, una visió global i àmplia dels problemes, un caràcter generalista important i una bona preparació per solucionar problemes de tipus organitzatiu.

Entre els sectors industrials més dinàmics que demanen titulats en enginyeria industrial cal destacar:
   - disseny industrial,
   - construcció,
   - automòbil,
   - ferrocarril,
   - metal·lúrgia,
   - energia,
   - línies elèctriques,
   - construccions aeronàutiques,
   - construccions navals,
   - tèxtil,
   - automatització,
   - químic,
   - electrònic,
   - informàtic,
   - instal·lacions,
   - materials plàstics,
   - gestió de la producció,
   - organització industrial,
   - gestió de la qualitat,
   - medi ambient,
   - seguretat industrial,
   - transports,
   - robòtica,
   - bioenginyeria,
   - etc.

L'enginyeria industrial juga un paper predominant en l'estratègia, el projecte, les compres, les finances, la logística, la fabricació i la postvenda dels diferents productes en els respectius camps. Tot això, tant en la vessant de realització de projectes aplicats i en la gestió de la producció, com en el camp de la recerca aplicada, sense oblidar les possibilitats d'exercir en el terreny de la docència.


Sortides professionals

L'enginyer o enginyera industrial adquireix al llarg de la carrera tantes habilitats en una gamma molt àmplia de coneixements i tanta capacitat d'adaptació que pot desenvolupar-se perfectament en qualsevol tecnologia, incloent les tecnologies més avançades.

Tant pot dur a terme una activitat gestora, d'acord amb la seva vessant de formació generalista, utilitzant els seus sentits industrial, tecnològic i econòmic, com especialitzar-se en les tecnologies més avançades d'acord amb la seva capacitat d'adaptació. En aquest sentit i com a exemple, cal dir que els enginyers industrials són fonamentals en la societat de la informació.

És per això que les sortides d'aquests professionals són molt àmplies, adaptant-se pràcticament a totes les tecnologies amb una rapidesa extraordinària i, especialment, en tot tipus de tasca del món industrial.

El perfil dels titulats respon a:

 • Haver assolit el coneixement adient en ciències bàsiques per tal d'aplicar-lo amb solidesa en la solució de problemes del món de l'enginyeria.
 • Haver assolit el coneixement adient en tecnologia i ciències de l'enginyeria per tal d'aplicar-lo amb habilitat i expertesa en el camp de l'enginyeria.
 • Hàbil en el disseny i execució d'experiments, així com en l'anàlisi i interpretació de dades.
 • Temperament enginyós en el disseny de sistemes, components, processos, instal·lacions i productes que solucionin necessitats determinades.
 • Amb tècniques de gestió i administració d'empreses actuals i escaients.
 • Amb habilitat en l'ús de les tècniques i eines modernes d'enginyeria necessàries per a la pràctica de la professió.
 • Capaç de valorar l'impacte de les solucions en enginyeria en un context social, mediambiental i global i d'entendre el concepte de desenvolupament sostenible.
 • Saber treballar en equip i en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de comunicar amb efectivitat.
 • Responsable i amb ètica professional.
 • Capacitat d'entendre i saber aplicar els elements que intervenen en l'aprendre a aprendre. Motivat per la constant actualització i perfeccionament professional.
 • Dots i capacitat per treballar en un entorn internacional.
 • Amb esperit emprenedor, creatiu i innovador.
 • Participant actiu en el desenvolupament de la pròpia comunitat.


Àmbits de treball

Els enginyers i enginyeres industrials tenen totes les competències en l'àmbit industrial, sense limitacions de cap mena. Per tant, poden signar projectes de l'envergadura que calgui i de qualsevol branca de l'enginyeria, com la mecànica, l'electricitat, l'nergia, etc., o de totes elles juntes.

Com a conseqüència d'això, els àmbits de treball van des de l'enginyer o enginyera que es dedica a l'exercici lliure de la professió dintre la seva pròpia enginyeria, realitzant projectes de tot tipus, a l'enginyer/a que dirigeix una cadena de producció o una oficina de projectes d'una important empresa, passant per caps de departament d'organització industrial. La major part dels càrrecs d'alta direcció de la nostra indústria estan ocupats per enginyers i enginyeres industrials. Com a exemple, només el sector de l'automoció del nostre país dóna ocupació al voltant del 8% dels enginyers industrials.

Altres àmbits d'exercici de la professió que tenen rellevant importància, poden ser el de la recerca, la transferència de tecnologia i la docència, tant en centres d'ensenyament secundari com a la universitat.


Perspectives

El futur de l'Enginyeria Industrial està lligat al futur de la indústria i aquesta està avançant amb passos de gegant, emprant, cada vegada més, tecnologies innovadores per a les quals els enginyers industrials, gràcies a la seva formació generalista i capacitat d'adaptació, s'hi trobaran més preparats.

El medi ambient i el desenvolupament sostenible han de ser reptes importants a tenir en compte pels enginyers, tant ara com en el futur.

L'enginyer/a industrial serà el/la professional idoni per adaptar la nostra indústria a les noves necessitats que el nostre planeta plantegi.


Observacions

Els enginyers i enginyeres industrials són professionals amb una extraordinària capacitat per a la Innovació, ja que per a poder introduir quelcom nou a un objecte, a una idea o a un projecte, cosa que és innovació, cal posar en joc el conjunt de les tecnologies existents, el desenvolupament de projectes i el mercat. Punts, tot tres, dominats pel col·lectiu dels enginyers industrials.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
 
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
 
SCIQuest. Directori d'informació científica i enginyeria
http://www.sciquest.com
 
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
http://www.wfeo.org
 
Consell General de Col·legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials
http://www.cogiti.es
 
Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials
http://www.ingenierosindustriales.net
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya