Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Ciències empresarials
 
Nom:  Diplomat/ada en ciències empresarials
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis en ciències empresarials són una preparació per entendre el món de les organitzacions en tot el seu abast.

Els estudis de ciències empresarials van iniciar-se al segle XIX a Europa a les escoles de comerç, on es formaven, sobretot, experts en comptabilitat, tecnologies industrials i agrícoles. Això va ser així fins a l'aparició de les escoles universitàries d'estudis empresarials que van aportar un enfocament més actual, modern i holístic del món de les organitzacions i, amb les noves regulacions dels primers anys 90 del segle passat, es van apropar encara més al que és la direcció d'empreses, però amb un contingut més pràctic i adequat per entendre la realitat de les organitzacions privades, públiques, amb ànim de lucre i sense ànim de lucre, petites, grans, etc., en totes les seves àrees d'activitat: direcció general, màrqueting, finances, comerç internacional, noves tecnologies, fiscalitat, etc.

Una formació que no ha estat superada per estudis superiors, tota vegada que la formació bàsica en tots els aspectes dels negocis és àmplia i aprofundida.

Són uns estudis de cicle curt -diplomatura- que es poden cursar en règim diürn, nocturn i a distància, segons l'oferta de cada universitat del nostre territori.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis de ciències empresarials preparen en totes les branques de l'empresa amb una base econòmica, matemàtica i estadística fonamental per poder entendre els processos bàsics de les organitzacions.

El potencial alumne no ha de pensar només que són uns estudis entre les ciències i les lletres. Són uns estudis que requereixen que l'estudiantat sigui emprenedor, tafaner i observador, a més de creatiu, innovador i acceptador dels canvis. Ha de comprendre les matemàtiques fins a un cert nivell d'abstracció, però també ha de ser un bon lector i analitzador de la realitat quotidiana i a mig termini. Per això, haurà d'estar informat -llegir diaris, revistes, literatura, etc.- i conèixer la història, tant la mundial com la més propera. Ha de tenir una ment oberta que sigui capaç d'integrar molts fenòmens passats, presents i futurs. Quan aquests ja no són el que eren.

Igual que en tots els estudis reglats, les matèries es classifiquen en: troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció. Les primeres vénen predeterminades per les directrius generals del Ministeri d'Educació i Ciència i són les mateixes per a totes les diplomatures en Empresarials que s'imparteixen a les universitats espanyoles. Les obligatòries marquen la pauta de per on vol orientar cada universitat els seus estudiants, allò a què dóna prioritat; i les optatives i de lliure elecció permeten a l'estudiant preparar el seu propi currículum dintre del que fins ara hem anat destacant sobre les competències bàsiques que l'alumne ha d'aprendre.

Sempre queda la possibilitat de cursar un trimestre, un semestre o un curs a una altra universitat espanyola o estrangera amb qui les nostres universitats tinguin convenis, que després ens convalidaran; o anar a fer cursos d'idiomes (com a assignatures de lliure elecció).

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Comptabilitat de costos 9
Comptabilitat financera 9
Direcció comercial 9
Direcció financera 9
Dret empresarial 12
Economia espanyola i mundial 6
Economia política 6
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa 6
Matemàtiques i estadística aplicada a l'empresa 18
Organització i administració d'empreses 12
 
Activitats complementàries durant els estudis

L'alumnat d'empresarials ha d'estar obert a moltes i noves activitats, des de compartir grups, liderant-ne uns o sent-ne un més a d'altres a fi de portar a terme l'estudi, treballs de classe, pràctiques, projectes, etc.

L'alumne ha d'estar obert a treballar en grup a fi de preparar-se per la tasca que desenvoluparà a l'organització que esculli com professional; ha d'intentar participar en els òrgans de la seva escola i en les diverses associacions que les escoles han anat creant, des de l'AIESEC -Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, l'associació d'estudiants més gran del món-, fins a clubs de borsa, joves empreses, clubs d'inversió, etc.

I, ens atreviríem a aconsellar, incorporar-se al programa de pràctiques que, normalment, ofereixen totes les nostres universitats. És una alternativa, per alguns, per iniciar-se en el món del treball i anar coneixent organitzacions; i, per d'altres, per veure la seva organització des d'una perspectiva diferent, des de fora i amb llunyania. Passar un examen sobre una experiència viscuda dóna noves imatges i fa valorar la nostra activitat des de diversos punts de vista.

I, per què no? Formar part de grups de teatre, dels cors universitaris, de les petites orquestres, participar en cursos de negociació, oratòria, escriptura, per a usuaris d'ordinadors, etc., que ofereixen la majoria de les nostres universitats. Tot són experiències i increments en la formació.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Administració i direcció d'empreses 4 crèdits en macroeconomia; 4 crèdits en microeconomia
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències actuarials i financeres No
Ciències del treball 9 crèdits en història políticosocial; 9 crèdits en sociologia; 9 crèdits en psicologia
Ciències i tècniques estadístiques 12 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en estadística
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Economia 17 crèdits en història econòmica i d'Espanya i mundial; 4 crèdits en macroeconomia; 4 crèdits en microeconomia
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Tecnologia de seguretat i qualitat industrial  (Propi)
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

La formació bàsica que proporcionen aquests estudis és:
matemàtica, estadística, economia -micro i macro, internacional-, dret empresarial -civil, mercantil, de societats, laboral, tributari, internacional-, comptabilitat -financera, de costos, integració i anàlisi de balanços-, organització d'empreses, recursos humans, direcció comercial, direcció financera, informàtica de gestió, tecnologies i sistemes d'informació, ...

Ara bé, l'estudiant no ha d'oblidar l'entorn econòmic en el qual es desenvolupen les economies i les organitzacions: el món mundial. A fi d'adaptar-se a la globalització i apropar-se més adequadament a les noves finestres no ha d'oblidar el domini de dos o més idiomes. L'anglès és l'idioma del món dels negocis.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

No hi ha dos titulats d'aquests estudis que facin la mateixa feina i de la mateixa manera. Ni els que es dediquen a la comptabilitat, ni els que es dediquen a la fiscalitat, a l'organització, a la comercialització i investigació de mercats, ni els que es dediquen a les finances. Tots acaben creant la seva feina i fent una innovació constant de la tasca. Per què? Doncs perquè les organitzacions són totes diferents i els seus directius persegueixen objectius diferents, s'organitzen de forma diferent, no venen els seus productes i/o serveis en els mateixos mercats, no es financien de la mateixa font ni utilitzen els diners de la mateixa manera, etc. Així doncs, l'expert en temes empresarials té un ampli marge per fer de la seva feina una obra única.


Sortides professionals

Hi ha moltes opcions, des de professor en les matèries que s'ensenyen en la diplomatura, fins a poder treballar per a tot tipus d'organitzacions i, si més no, sempre servirà per saber orientar-se a la vida. Buscar, dirigir, planificar, organitzar, controlar i informar-se sobre la pròpia missió, estratègia, política, objectiu, activitat, etc., tant personalment com professionalment.

Són les que poden desenvolupar la seva tasca tant creant i fent funcionar la seva pròpia organització -empresa real o virtual-, com per compte de tercers, bé com a assalariats, com a consultors, assessors. O bé en entitats públiques -estat, comunitats autònomes, administracions locals, institucions públiques- i/o privades, etc., tant en administració i direcció d'empreses, investigació i anàlisi de mercats, fiscalitat, compres, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, noves tecnologies, virtualitat, comerç electrònic, assegurances, etc., com en d'altres especialitats.


Àmbits de treball

Totes les organitzacions i a tots els seus nivells, processos i funcions, des del nivell d'aprenent fins al de director general, president executiu, etc.; des de coordinador d'una àrea o treballador d'aquesta, fins a assessor o consultor de les més diverses organitzacions, fins i tot, fent tasques de "coaching" -entrenador personal en tasques directives-.

Són molts els àmbits professionals per a aquests titulats, d'entre els quals es poden citar els següents:

 • Auditoria de comptes
 • Assessoria en matèria fiscal
 • Mercantil i comptable
 • Planificació i direcció financera i comptable
 • Organització i administració de empreses
 • Col·laboracions amb l'administració de justícia (suspensions de pagaments, fallides, administració judicial, etc.)
 • Col·laboracions amb els registres mercantils per dictaminar sobre matèries econòmiques, financeres, administratives i/o comptables
 • Auditoria interna
 • Valoracions d'empreses, plans de viabilitat, refutació, reingenieria i control de qualitat
 • Anàlisi i planificació d'inversions i del seu finançament
 • Assistència tècnica a empreses i particulars en les seves relacions amb l'administració pública i amb organismes autònoms
 • Anàlisi de la informació empresarial
 • Control de gestió
 • Consultoria de recursos humans i màrqueting
 • Procediments concursals
 • En qualsevol altre sector i àmbit econòmic i empresarial.


Perspectives

El diplomat en ciències empresarials pot anar progressant en la seva vida professional fins als nivells més alts de la jerarquia, sempre i quan es prepari. Per això, a banda de la formació interna ("training in business") que li pugui facilitar l'organització on treballi, sempre pot formar-se externament en institucions de prestigi, bé en estudis universitaris reglat com ara:

- Direcció i administració d'empreses, economia, investigació i tècniques de mercat, ciències actuarials i financeres, ciències del treball, relacions laborals -doble titulació-, biblioteconomia i documentació, periodisme, ciències i tècniques estadístiques, comunicació audiovisual, humanitats, lingüística, publicitat i relacions públiques, traducció i interpretació, història i ciències de la música, teoria de la literatura i literatura comparada.

Bé en cursos de postgrau i màsters en:

- Administració d'empreses (Business Administration - MBA), direcció comercial, finances, assegurances, auditoria, creació d'empreses, creació i funcionament d'empreses virtuals, e-business, qualitat, sistemes d'informació, recursos humans, comptabilitat de costos, fiscalitat, comerç internacional, logística, seguretat i prevenció de riscos laborals, medi ambient, comunicació empresarial, ús d'ordinadors, etc.

En aquest cas, ens atreviríem a aconsellar seguir cursos d'especialització per als diplomats en ciències empresarials. La formació general ja l'han adquirida, ara una formació més concreta i més delimitada al seu àmbit d'interès actual els serà de més profit.


Observacions

Són uns estudis amb una forta experiència i llarga vida, que no deixen de ser atractius per a qualsevol diplomat/ada, llicenciat/ada, enginyer/a i/o postgraduat/ada a qui li agradin els temes de gestió o s'hagi vist involucrat al llarg de la seva vida professional en aquests àmbits.

A més, són estudis que no haurà d'abandonar i que haurà de seguir constantment a fi d'estar al dia. Com? Llegint premsa econòmica i general diàriament, seguint revistes divulgatives i acadèmiques especialitzades, assistint a cursos de formació contínua, consultant els diaris especialitzats per Internet, escoltant la ràdio, mirant la televisió, estant donat d'alta a llistes de distribució a Internet, formant part de diferents col·lectius, entitats, etc.; tot per no quedar aïllat de l'entorn. El diplomat en Empresarials ha d'estar informat i tenir les seves pròpies percepcions d'allò que succeeix al seu voltant.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona
http://www.empresistes.org
 
Cambra de Comerç de Barcelona
http://www.cambrabcn.es
 
ACC1Ó
http://www.acc1o.cat
 
Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, CEOE
http://www.ceoe.es
 
CEPYME-Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
 
Foment del Treball Nacional
http://www.foment.com
 
PIMEC SEFES
http://www.pimec.es
 
Adecco
Empresa de treball temporal
http://www.adecco.es
 
Manpower
Empresa de treball temporal
http://www.manpower.es
 
CCOO-Comissions Obreres
http://www.ccoo.cat
 
UGT - Unió General de Treballadors
http://www.ugtcatalunya.com
 
CGT-Confederació General del Treball
http://www.cgt.es
 
C.M.T. (Confederació Mundial del Treball)
http://www.cmt-wcl.org
 
USO-Unió Sindical Obrera
http://www.uso.es
 
Actualidad Económica
Revista
http://www.actualidadeconomica.es
 
CincoDías.com
Revista
http://www.cincodias.com
 
Gaceta de los Negocios
Magazine
http://www.negocios.com/negocios
 
AECA. Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses
http://www.aeca.es
 
CEDE. Confederació Espanyola de Directius i Executius
http://www.directivoscede.com/
 
IPYME. Direcció General de Política de la PIME
http://www.ipyme.org
 
Economyweb. Portal sobre Economia
http://www.economyweb.com
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya