Butlletí
d'Estudis Autonòmics
(BEA)

ISSN 2013-0538

.: juny 2009
arxiu


© Institut 
d'Estudis Autonòmics
  Palau Centelles 
Bda. de Sant Miquel, 8 
08002 Barcelona 
+34 933429800  

bea@gencat.cat
   
 
  Actes i seminaris organitzats a l'IEA  
  Beques de l'IEA  
  Publicacions de l'IEA  
  Fons Documental i Bibliogràfic  
  Evolució de l'Estat autonòmic  
  Actualitat en altres estats compostos  
  Publicacions recents destacades  
 
Actes i seminaris organitzats a l'IEA

Lliurament del II Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet

 

El proper 8 de juliol a les 12 h se celebrarà l'acte de lliurament del II Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet i es presentaran les obres guanyadores a la seu de l'IEA.

El Premi es va atorgar ex aequo a les obres següents:

Infraestructures aeroportuàries, federalisme i autonomia política: un estudi comparat dels reptes de la gestió dels aeroports a Espanya i Alemanya, de Mercè Darnaculleta Gardella, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Constança, Alemanya.

La reforma constitucional del federalismo alemán (Estudio crítico de la 52ª Ley de modificación de la Ley Fundamental de Bonn, de 28 de agosto de 2006), d'Antonio Arroyo Gil, lletrat de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

 

 

 

Presentació de la col·lecció "Clàssics del Federalisme"

 

Properament se celebrarà a la seu de l'IEA la presentació de la col·lecció "Clàssics del Federalisme". La idea de la col·lecció és traduir per primer cop al català les obres fonamentals en la història del federalisme, que aniran acompanyades d'estudis sobre l'obra i el seu autor fets pels principals especialistes d'aquesta matèria. Dintre de la col·lecció tindran també cabuda obres col·lectives amb contribucions d'autors contemporanis que permetin estudiar els problemes i les perspectives del federalisme o, en rigor, dels federalismes a l'actualitat. Amb aquesta doble línia, l'institut vol cobrir un buit existent en l'àmbit de la literatura jurídica i politològica en llengua catalana, tot oferint al lector especialitzat obres que fins ara només es podien localitzar en la seva versió original o en traduccions al castellà sovint ja descatalogades. Al mateix temps es pretén, des del segon vessant, potenciar l'elaboració i la difusió d'estudis al voltant dels federalismes actuals en català.

Els primers títols de la col·lecció són:

El federalista
James Madison, Alexander Hamilton, John Jay
Estudi introductori de John Kincaid

Govern federal
Kenneth C. Wheare
Estudi introductori de Michael Burgess

Liberalisme polític i democràcies plurinacionals
Ferran Requejo, Miquel Caminal (eds.)

Federació, pacte i constitució. Antologia de textos de John C. Calhoun
Estudi introductori d'Alan Tarr
Estudi conclusiu de Xavier Arbós

Federalisme i federacions plurinacionals
Miquel Caminal i Ferran Requejo (eds.)

 
 

 

 

Propers seminaris

 

Les comunitats autònomes i l'articulació del principi de subsidiarietat, 17 de juny

El Tractat de Lisboa fa una aposta per potenciar l'aplicació efectiva del principi de subsidiarietat, fet que, entre altres coses, obre noves possibilitats d'actuació als parlaments i torna a portar l'aplicació del principi esmentat a un primer pla. Això fa que resulti d'interès examinar, davant la perspectiva de la futura entrada en vigor del Tractat, quin podrà ser el paper del principi de subsidiarietat, quines són les vies per fer-lo efectiu i, especialment, com podran contribuir les comunitats autònomes a vetllar per la seva aplicació.

Els ponents seran Pedro Cervilla Martínez, director adjunt d'Administració i Finances del Comitè de les Regions; Eduard Roig Molés, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i assessor del Gabinet de la Presidència del Govern de l'Estat; Marta Sobrido Prieto, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de La Corunya; Laura Huici Sancho, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, i Susana Beltrán García, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Clourà el seminari Andreu Olesti Rayo, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona.

 

 

 
 

L'increment de les competències de la Unió Europea i les conseqüències en les competències de les comunitats autònomes, 14 de setembre

El seminari abordarà el tema des de diversos àmbits. Així doncs, s'analitzarà el desenvolupament del mercat interior i la liberalització dels serveis; l'augment de les competències de la Unió Europea en seguretat, llibertat i justícia; la protecció dels consumidors; la recerca i la protecció multinivell de drets fonamentals.

Hi intervindran: Luis Miguel Hinojosa Martínez, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Granada; Javier Donaire Villa, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat Carlos III; Enriqueta Expósito Gómez, professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona; David Moya Malapeira, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i Aida Torres Pérez, professora de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Clourà el seminari Andreu Olesti Rayo, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona.

Properament es disposarà del programa del seminari.

Per a més informació, podeu contactar amb la Sra. Elisabeth Vidal.

 
 

 

 
 

Gestió d'infraestructures

L'octubre vinent se celebrarà un seminari sobre competències en matèria de gestió d'infraestructures. Properament es farà saber la data i la informació relacionada amb el programa.

 
 

 

 

Seminaris celebrats recentment a l'Institut

 

Dret a l'habitatge i servei públic, 17 d'abril

El seminari es va centrar en l'anàlisi del dret a l'habitatge reconegut en el capítol tercer del títol primer de la Constitució en el qual els poders públics, en un escenari dominat, fins fa poc, per l'elevació constant del preu de l'habitatge, han actuat a través de la construcció d'habitatge protegit i amb el rerefons d'un sistema de distribució competencial en què, tot i la competència en principi exclusiva de les comunitats autònomes, l'Estat ha trobat diverses vies per a actuar. El seminari, partint de l'estudi del sistema de distribució competencial als Estats Units, com a exemple extern rellevant, i a Espanya, va analitzar algunes qüestions clau de la intervenció en matèria d'habitatge en l'àmbit autonòmic.

Els ponents van ser Patricia Salkin, professora de Dret i directora del Government Law Center de l'Albany Law School; Gerardo Ruiz Rico, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Jaén; Domènec Sibina, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
 

 

 
 

El plurilingüisme a la Constitució espanyola, 18 de març

El seminari va tractar la regulació constitucional del multilingüisme i es va centrar en l'anàlisi de si aquesta regulació satisfà encara, un cop han transcorregut trenta anys des de l'entrada en vigor de la Constitució espanyola, els objectius de protegir efectivament el fet plurilingüe i reconèixer a la ciutadania els drets lingüístics que l'han de fer possible.

Els ponents van ser Giovanni Poggeschi, investigador de l'Institute for Studies on Federalism and Regionalism de l'European Academy de Bolzano; Xabier Arzoz Santisteban, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc; Jaume Vernet i Llobet, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili i conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya; Joan Ramon Solé Durany, responsable de Legislació Lingüística de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Tornar a dalt

 
  Beques de l'IEA
 

Convocatòria 2009

La Comissió de selecció de les beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials, convocades mitjançant l'Ordre del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, IRP/558/2008, de 22 de desembre (DOGC núm. 5290, de 5 de gener de 2009), es va reunir el dia 6 d'abril de 2009, i va fer la proposta de concessió.

A) En la modalitat de beques a l'estranger

Al doctor Jordi Calvet Crespo, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "Els models de democràcia regional: els casos espanyol i italià", a la Università degli Studi de Siena, durant sis mesos, per un import de 10.200 euros bruts.

A la doctora Maria del Mar Campins Eritja, professora titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "El reforçament dels mecanismes de compliment i observança dels tractats multilaterals ambientals en el marc de les estructures d'integració regional: un enfocament comparat", a la Universitat de Montreal, durant vuit mesos, per un import de 13.600 euros bruts.

A la doctora Laura Chaqués Bonafont, professora titular de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "Descentralització política i dinàmica de l'agenda a Espanya, 1978-2008", a la Universitat de Washington, durant dos mesos, per un import de 3.400 euros bruts.

Al senyor Ricardo Gracia Retortillo, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "El nivell supramunicipal de govern local a Alemanya", a la Universitat de Constança, durant sis mesos, per un import de 10.200 euros bruts.

A la doctora Eva Pons Parera, professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca sobre "El reconeixement del plurilingüisme en les institucions centrals de l'Estat: els casos de Bèlgica i Finlàndia" a la Universitat de Helsinki i la Universitat Catòlica de Lovaina, durant 3 mesos, per un import de 5.100 euros bruts.

A la doctora Anna M. Palau Roque, professora ajudant de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "Estudi comparat sobre la dinàmica de l'agenda autonòmica i estatal a Espanya (1978-2008)", a la Universitat de Washington, durant dos mesos, per un import de 3.400 euros bruts.

B) En la modalitat de beques per a la realització de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l'Estat

A la doctora Lucía Casado Casado, professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització del treball de recerca "Expropiació forçosa i comunitats autònomes", durant catorze mesos, per un import de 5.000 euros bruts.

A la doctora Carolina Gala Durán, professora titular de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "El desenvolupament autonòmic de les polítiques d'igualtat entre dones i homes", durant dotze mesos, per un import de 5.230 euros bruts.

A la doctora Cristina de Gispert Brosa, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, per a la realització del treball de recerca "Aplicació de l'Anàlisi Evolvent de Dades en la construcció d'un índex de benestar de les CCAA", durant dotze mesos, per un import de 6.000 euros bruts.

A la senyora Míriam Hortas Rico, professora d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, per a la realització del treball de recerca "Dispersió urbana i finances públiques locals: anàlisi dinàmica amb dades de panell", durant deu mesos, per un import de 1.670 euros bruts.

C) En la modalitat de beca en equip

A l'equip dirigit per la doctora Antonia Agulló Agüero, catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització del treball de recerca sobre "Les noves administracions tributàries autonòmiques", durant vint-i-quatre mesos, per un import de 38.500 euros bruts.

D) En la modalitat de beques per a professorat visitant

Al doctor Robert Agranoff, de la Indiana University Bloomington, per a la realització del treball de recerca "Europeanization and IGR in Spain: is there a differential effect of EU or IGR in Europeanized and non-Europeanized sectors?" a la Universitat Autònoma de Barcelona, durant dos mesos, per un import de 3.000 euros bruts.

Al doctor Guy Laforest, de la Universitat Laval, per a la realització del treball de recerca "The meaning of Canadian federalism in Québec: critical reflections" a la Universitat Pompeu Fabra, durant quatre mesos, per un import de 5.500 euros bruts.

A la doctora Ornella Porchia, de la Universitat de Torí, per a la realització del treball de recerca "Coordination measures and mechanisms adopted by Italy and Spain to handle the pre-litigation phase of EC regional infringement" a la Universitat de Barcelona, durant quatre mesos, per un import de 5.000 euros bruts.

Al doctor Leonzio Giuseppe Rizzo, de la Universitat de Ferrara, per a la realització del treball de recerca sobre "Federal transfers and politics: the case of Italy and Spain", a l'Institut d'Economia de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, durant sis mesos, per un import de 9.000 euros bruts.

E) En la modalitat de beques de col·laboració amb l'IEA

A la senyora Irene Gómez Alemany, estudiant de Dret i d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, per fer una estada de col·laboració a l'IEA durant nou mesos, per un import de 7.200 euros bruts.

A la senyora Anna Pons Vilaseca, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, per fer una estada de col·laboració a l'IEA durant cinc mesos, per un import de 4.000 euros bruts.

Al senyor David Martí Tomàs, estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra, per fer una estada de col·laboració a l'IEA durant cinc mesos, per un import de 4.000 euros bruts.

Al senyor Pau Bossacoma Busquets, estudiant de Dret i de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra, per fer una estada de col·laboració a l'IEA durant nou mesos, per un import de 7.200 euros bruts.

Tal com preveu el punt 15 de l'annex 5 de l'Ordre de convocatòria, el Tribunal acorda designar com a suplents, en cas que algun dels anteriors adjudicataris renuncïi a la beca, les persones següents, en l'ordre que s'indica a continuació:

1. Sr. Vicent Llorca Juan
2. Sr. Sergi Lostao Moré
3. Sra. Elena Herrero Pérez
4. Sra. Patricia Correa Vila

La resta de sol·licituds de cada una de les modalitats queden desestimades.

Per a més informació contacteu amb la Sra. Elisabeth Vidal.

 
 

Tornar a dalt

 
 
Publicacions de l'IEA
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals   (REAF)
 

La Revista d'Estudis Autonòmics i Federals ha estat avaluada positivament i en conseqüència inclosa en el sistema d'indexació de revistes DICE. El sistema DICE és producte d'un conveni de col·laboració entre el CSIC i l'ANECA. El DICE és gestionat pel grup de recerca "Evaluación de publicaciones científicas en Ciencias Sociales y Humanas" del CSIC, i és emprat per l'ANECA en els processos d'avaluació del professorat. Més informació.

Així mateix, la REAF també ha estat avaluada positivament i inclosa en el sistema d'indexació de revistes Latindex (sistema regional d'informació en línia per a revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal) i que és també una referència en l'àmbit de l'avaluació de les revistes científiques. Més informació.

Darrer número publicat: REAF núm. 8, abril de 2009.

Podeu consultar els números anteriors a la pàgina web de la REAF.

Els investigadors interessats a enviar originals ho poden fer per correu electrònic a l'adreça reaf@gencat.cat. Els articles se sotmeten a avaluació anònima (sistema de doble cec).

 
 

 

 
Publicacions recents
 

Infraestructures aeroportuàries, federalisme i autonomia política: un estudi comparat dels reptes de la gestió dels aeroports a Alemanya i Espanya
M. Mercè Darnaculleta i Gardella
Col·lecció "Con(Textos)A", 10

La reforma constitucional del federalismo alemán (Estudio crítico de la 52ª Ley de modificación de la Ley Fundamental de Bonn, de 28 de agosto de 2006)
Antonio Arroyo
Col·lecció "Con(Textos)A", 11

La vegueria com a govern local intermedi a Catalunya. Encaix constitucional de la seva regulació estatutària
Ricard Gracia Retortillo
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 62

L'avantsala de l'Estatut: l'autogovern de Catalunya a la llum de la seguretat pública (1978-2006)
Àlex Bas
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 63

Más allá de la nación unificadora: alegato en favor del federalismo multinacional
Alain-G. Gagnon
IVAP - IEA, 2009

Nazio bateratzailerik ez: nazio ugariko federalismoaren aldeko aldarria
Alain-G. Gagnon
IVAP - IEA, 2009

Decentralizing and re-centralizing trends in the distribution of powers within federal countries
IACFS Conference, Barcelona, September 19-20

 
 

 

 
Publicacions en preparació
 

El Federalista
Alexander Hamilton, James Madison, John Jay
Estudi preliminar de John Kincaid, catedràtic de Government and Public Service i director del Meyner Center for the Study of State and Local Government.
Col·lecció "Clàssics del Federalisme", 1

Govern Federal
K. C. Wheare
Estudi preliminar de Michael Burgess, catedràtic d'Estudis Federals i director del Centre for Federal Studies de la Universitat de Kent.
Col·lecció "Clàssics del Federalisme", 2

Liberalisme polític i democràcies plurinacionals
Ferran Requejo, Miquel Caminal (eds.)
Col·lecció "Clàssics del Federalisme"

El federalismo canadiense contemporáneo. Fundamentos, tradiciones e instituciones
Alain G-Gagnon (dir.)
Coedició IEA - Tirant lo blanch - Université du Québec

 
 

Tornar a dalt

 
  Fons Documental i Bibliogràfic
 

Consulta a la base de dades del Fons Documental i Bibliogràfic

 

Novetats per matèria de tota la documentació existent en el Fons

 

Buidatges d'articles de revistes espanyoles

 

Buidatges d'articles de revistes estrangeres

 

Per a qualsevol consulta relativa a la base de dades del Fons Documental podeu contactar amb la Sra. Maite Batalla (mtbatalla@gencat.cat - telèfon 933 429 806)

 
 

Tornar a dalt

 
  Evolució de l'Estat autonòmic
 

Seminari permanent sobre l'evolució de l'Estat autonòmic

Ja és disponible al web de l'IEA el document final corresponent a l'any 2008 relatiu al seminari permanent que l'Institut va dur a terme entorn de l'evolució de l'Estat autonòmic. El seu propòsit, com el dels documents anteriors, és fer un seguiment dels àmbits d'interès principals de l'evolució de l'Estat autonòmic, i identificar els problemes que hi concorren, les causes i les vies de solució possibles. La finalitat d'aquesta recerca és tant permetre al propi Institut fer un seguiment precís de l'evolució de l'Estat autonòmic, objecte central de la seva activitat, com especialment oferir al públic interessat el resultat d'aquesta recerca.

Es poden consultar els diferents capítols del document, que tracten la jurisprudència constitucional, l'activitat normativa de l'Estat, la cooperació intergovernamental, l'activitat subvencional de l'Estat, l'activitat de la Unió Europea d'interès autonòmic i el finançament autonòmic. A través del mateix enllaç es poden consultar també els diversos apartats dels documents de 2006 i 2007.

 
 

 

 
 

Governs autonòmics: dades sobre l'estructura dels governs autonòmics des de les primeres eleccions fins a l'actualitat

Des de l'IEA s'han elaborat unes taules que recullen la composició dels governs de cada comunitat autònoma des de les primeres eleccions fins a l'actualitat. A més de les dades bàsiques sobre la composició dels governs, també s'ha afegit informació sobre l'estabilitat governamental, en recollir les mocions de censura, les qüestions de confiança prosperades i el nombre total de presidents per legislatura. Les dades s'han obtingut dels serveis d'informació i de documentació dels diversos parlaments autonòmics. El document es troba disponible també al web de l'IEA.

Document "Governs autonòmics"

 
 

 

 
 

Legislació autonòmica recent

  Andalusia  
  Aragó  
  Principat d'Astúries  
  Canàries  
  Cantàbria  
  Castella i Lleó  
  Catalunya  
  Extremadura  
  Illes Balears  
  Regió de Múrcia  
  Comunitat Foral de Navarra  
  La Rioja  
  Comunitat Valenciana  
 

Tornar a dalt

 
 

Acords de comissions bilaterals relatius a les negociacions previstes en l'article 33.3 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional

 

Acords celebrats entre el gener i l'abril de 2009

 
 

Acords d'inici de negociacions

 
  Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de Cantàbria  
 

Resolució de 12 de març de 2009 , de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de Cantàbria en relació amb la Llei de Cantàbria 9/2008, de 26 de desembre, de mesures fiscals i contingut financer.

 
  Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya  
 
Resolució de 26 de març de 2009 , de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
 
 

Acords de conclusió de negociacions

 
  Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya  
 

Resolució de 30 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat- Estat en relació amb la Llei de Catalunya 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Resolució de 30 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

 
  Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de Canàries  
 
Resolució de 24 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de Canàries en relació amb la Llei de Canàries 2/2008, de 28 de maig, del cos general de la policia canària.
 
 

Tornar a dalt

 
  Tribunal Constitucional
 

Sentències d'interès autonòmic

 
 

Sentència 55/2009, de 9 de març de 2009

Qüestió d'inconstitucionalitat 5810-2001, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears respecte de l'article 11 de la Llei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 9/1997, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

Decisió: Estimar parcialment la qüestió d'inconstitucionalitat i, en consegüència, declarar inconstitucional i nul l'apartat 4 de l'article 11 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i desestimar la qüestió d'inconstitucionalitat en tota la resta.

Sentència 86/2009, de 23 de febrer de 2009

Qüestió d'inconstitucionalitat 8484-2008, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Canàries respecte l'article 82.2 de la Llei del Parlament de Canàries 2/1987, de 30 de març, de la funció pública de Canàries.

Decisió: Estimar aquesta qüestió d'inconstitucionalitat i, en conseqüència, declarar inconstitucional i nul l'incís "en cap cas el sou dels funcionaris pertanyents als cossos o escales del grup E podrà ser inferior al salari mínim interprofessional" de l'article 82.2a) de la Llei del Parlament de Canàries 2/1987, de 30 de març, de la funció pública de Canàries.

Sentència 87/2009, de 20 d'abril de 2009

Qüestió d'inconstitucionalitat 2900-2000, plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria en relació amb la disposició transitòria primera, apartat 3, de la Llei del Parlament de Canàries 2/1999, de 4 de febrer, de mesures urgents per a l'exercici de 1999.

Decisió: Desestimar aquesta qüestió d'inconstitucionalitat.

 
 

 

 
 

Recursos d'inconstitucional interposats contra lleis de comunitats autònomes

 
  Comunitat Valenciana  
 

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2810-2009, interposat pel president del Govern, en relació amb els articles 14 i 15 de la Llei de les Corts Valencianes 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

 
  Comunitat de Madrid  
 

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2964-2009, interposat pel president del Govern, en relació amb els articles 12 i 28 de la Llei de l'Assemblea de Madrid 3/2008, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 
 

 

 
 

Conflictes de competències interposats per les comunitats autònomes

 
  Generalitat de Catalunya  
 

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 3 de març actual, va admetre a tràmit el conflicte positiu de competència número 1343-2009, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l'Ordre ARM /2876/2008, de 2 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions declarades d'utilitat pública i fundacions adscrites al protectorat del Ministeri per a la realització d'activitats relatives als programes que es desenvolupin en la realització de la defensa del medi natural i la biodiversitat, la utilització sostenible dels recursos naturals i la prevenció de la contaminació i del canvi climàtic i l'Ordre ARM/3020/2008, de 22 d'octubre, per la qual es convoca la concessió d'aquestes subvencions, i de conformitat amb el que disposa l'article 10.2 LOTC en la redacció donada per la Llei orgànica 6/2007, de 24 de maig, atribuir a la Sala Segona, a la qual per torn objectiu ha correspost el coneixement d'aquest conflicte.

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 28 d'abril actual, va admetre a tràmit el conflicte positiu de competència número 3090-2009, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya contra l'article 3, apartats 3 i 4; la disposició addicional sisena i l'annex V del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundaria obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament de secundaria.

 
 

Tornar a dalt

 
  Traspassos de Rodalies i d'Inspecció de Treball
 

La Generalitat i el Govern central arriben a un acord per tancar els traspassos el juliol d'enguany.

 

 

 
 

Opinió pública

 

Centro de Investigaciones Sociológicas

 

Debat sobre l'estat de la nació. Avanç dels resultats. Estudi 2802, maig 2009. Resultats per freqüències de les preguntes.

 

Baròmetre. Abril 2009

 

Baròmetre. Febrer 2009

 

 

 
 

Centre d’Estudis d’Opinió. Generalitat de Catalunya

 

Baròmetre d'opinió pública. Maig 2009

 

Índex de satisfacció política. Març 2009

 

Valoració del Govern. Febrer 2009

 

Baròmetre d'opinió pública. Febrer 2009

 

 

 
 

Gabinete de Prospección Sociológica. Govern de la Comunitat Autònoma del País Basc

 

Comportamiento de la ciudadanía en las elecciones autonómicas 2009. Abril 2009

 

Euskal Soziometroa. Sociòmetre Basc. 40. Abril 2009

 

 

 
 

Eleccions autonòmiques

 
 

Eleccions al Parlament basc, 1 de març de 2009: Resultats oficials.

 

Eleccions al Parlament de Galícia, 1 de març de 2009: Resultats oficials.

 

Tornar a dalt

 
  Actualitat en altres estats compostos
 

Itàlia: la Corte Constituzionale anul·la la promulgació de la Llei regional de 10 de juliol de 2008, de desplegament de
l'Estatut sard

 
 

La Corte Costituzionale, amb la Sentència 149/2009 de 8 de maig, va anul·lar la llei sarda 1/2008 de desplegament estatutari (legge statutaria) per entendre que la promulgació havia contravingut, per un vici de forma, les disposicions que el propi Estatut Especial de Sardenya estableix per la promulgació d'aquest tipus de lleis.

Amb aquesta Sentència la Corte ha resolt el conflicte de competències que havia interposat el President del Consiglio dei Ministri (S. Berlusconi) contra la promulgació de l'esmentada Llei. Cal destacar que la interposició del conflicte va ser força polèmica: la legitimitat de la interposició es va argumentar pel fet que el procediment que havia conduït a la promulgació de la Llei contravenia el procediment establert pel propi Estatut Especial de Sardenya (EES), una norma del bloc constitucional. La consideració de l'EES com a part del bloc constitucional proporcionava a l'Estat la justificació de la interposició del conflicte competencial en entendre que la promulgació de la Llei estatutària, mancada dels requisits per a la promulgació que estableix l'EES, constituïa una invasió de les atribucions exclusives de l'Estat d'establir per via d'una llei constitucional el procediment d'aprovació i promulgació de la Llei estatutària sarda. La doble naturalesa de l'EES, com a Llei del Parlament sard i com a norma amb rang constitucional, permetia aquesta interpretació.

El problema i el conflicte s'havien originat quan la Llei en qüestió, després d'haver estat aprovada per majoria absoluta al Parlament regional va ser sotmesa a referèndum. [+]

 
 


 
 

Irlanda del Nord. Desbloqueig del govern

 
 

El novembre de 2008, amb la fi de l'enfrontament entre els dos partits al Govern nord-irlandès que havia paral·litzat l'activitat governamental, es van reprendre les negociacions amb el Govern britànic per traspassar competències en justícia i en cossos policials. En aquest sentit, el Parlament britànic va aprovar el març passat, la Northern Ireland Act 2009 que substitueix, pel que fa als aspectes competencials, allò establert per la Northern Ireland Act 1998.

Northern Ireland Act 2009

Expedient de seguiment de la Llei

Per a saber-ne més, vegeu el document elaborat pel Servei de Documentació de la Cambra dels Comuns.

Per a més informació sobre l'estat actual del procés de devolution al Regne Unit, vegeu els documents trimestrals del Programa Devolution Monitoring de la Constitution Unit de la UCL (University College London).

 
 

Tornar a dalt

 
  Publicacions recents destacades
 

Jornada tècnica sobre registres de convenis
Alonso, Fèlix (director). Barcelona: Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Col·lecció de relacions Govern- Parlament. Recull anual de conferències
Alonso, Fèlix (director). Barcelona: Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Canada: The State of the Federation 2006/07. Transitions: Fiscal and Political Federalism in an Era of Change
Allan, J.R.; T. J. Courchene, C. Leuprecht. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2009.

Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the Canadian Federation
Bakvis, Herman; Gerald Baier, Dough Brown. Canada: Oxford University Press, 2009.

Langues régionales ou minoritaires et Constitution. France, Espagne et Italie
Bertile, Véronique. Bruxelles: Emile Bruylant, 2009.

Immigration and Integration in Canada in the Twenty-first Century
Biles, John; Burstein Meyer, James Frideres. Kingston: McGill-Queen's University Press, 2008.

La hisenda dels governs locals supramunicipals a la Unió Europea
Bosch, Núria; Marta Espasa. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2008.

Judge Made Federalism? The Role of Courts in Federal Systems
Caravita Di Toritto, Beniamino; Jutta Kramer, Hans-Peter Schneider (eds) (Foderalismus - Studien). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2009.

Federalism and material interdependence
Castaldi, Roberto. Milano: Dott. A. Giuffre, 2008.

Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguismo.
Chiti, Edoardo; Riccardo Gualdo. Milano: Dott. A. Giuffre, 2008.

Multi-level governance in the European Union: taking stock and looking ahead
Conzelmann, Thomas. Baden-Baden: Nomos, 2008.

I cantieri del federalismo in Europa
D'Atena, Antonio. Milano: Dott. A. Giuffre, 2008.

The European Charter for Regional or Minority Languages: Legal challenges and opportunities
Dunbar, Robert; Gwynedd Parry. Strasbourg: Council of Europe, 2008.

Gobierno local y estado autonómico
Font Llovet, Tomás. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2008.

Regionalismi e statuti. Le riforme in Spagna e in Italia
Gambino, Silvio. Milano: Dott. A. Giuffre, 2008.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas en las reformas estatutarias
García Pérez, Rafael. Madrid: Tecnos, 2009.

Las reformas estatutarias y la articulación territorial del Estado
Homs Molist, Francesc. Madrid: Tecnos, 2008.

Política ecológica y pluralismo territorial
López Ramón, Fernando. Madrid: Marcial Pons, 2009.

Federalism as Seen by the U.S. Supreme Court
Maloy, Richard H. W. Vandeplas Pub, 2008.

Globalización y requisitos lingüísticos: una perspectiva jurídica: supraestatalidad, libre circulación, inmigración y requisitos lingüísticos
Milian Massana, Antoni. Barcelona: Atelier, 2008.

The Federal Nation: Perspectives on American Federalism
Morgan, Iwan W.; Philip J. Davies. Palgrave Macmillan, 2009.

Las reformas estatutarias y la articulación territorial del Estado: XIV Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos
Pau i Vall, Francesc. Madrid: Tecnos, 2008.

L'Estatut del 2006: el dret i els deures de Catalunya a la cruïlla del segle XXI
Serrano Daura, Josep (coord.). Barcelona: Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2008.

The European Charter for Regional or Minority Languages and the Media
Tom Moring; Robert Dunbar. Strasbourg: Council of Europe, 2008.

The State of the Nations 2008. Into the Third Term of Devolution in the United Kingdom
Trench, A. Exeter: Imprint Academic, 2009.

 
 

Tornar a dalt

 
 

Per donar-vos d'alta/baixa del BEA, feu clic aquí