Has seguit la següent ruta   Inici   Acords de Govern 22/02/2005    Desplegar menú
  Impost sobre successions i donacions  
El Govern ha aprovat el projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions
El nou tribut sobre successions redueix un 30% la pressió fiscal sobre els béns no bonificats

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions amb el doble objectiu de reduir significativament el nombre de ciutadans afectats per aquest tribut i rebaixar-lo en els casos de persones que heretin patrimonis modestos. L'impost sobre successions i donacions és un tribut directe de caràcter personal que grava les adquisicions lucratives a favor de les persones físiques tant per causa de mort com per negocis entre vius. En concret, grava l'increment de patrimoni en rebre una herència, o una quantitat d'una assegurança de vida, o bé si s'és beneficiari d'una donació.

Des de la seva creació l'any 1987, s'han anat produint determinades modificacions en l'estructura de l'impost, en especial les normes de reducció de la base imposable, que han originat desigualtats en determinats casos. A més, en els darrers temps tant la societat com els experts han demanat una reforma profunda de l'impost.

Els canvis que introdueix el projecte de llei també beneficien els contribuents amb un grau de parentiu més proper al donant. Per aconseguir tots aquest objectius no només augmenta de forma considerable el mínim exempt, sinó que també es redueixen per a tothom els tipus impositius. Així, la pressió fiscal sobre els béns no bonificats que s’hereten com és el cas de l’habitatge no habitual es redueix un 30%. D’aquesta manera tots els contribuents es veuen beneficiats per la nova formulació del tribut: un 80% dels actuals declarants no hauran de satisfer l’impost i la pressió fiscal que suporten els contribuents baixarà un 24% (un 66% per a les herències petites i mitjanes). El tipus efectiu sobre la base imposable passa d’un 10% a un 7,6% afavorint la progressivitat de l’impost.

El Projecte aprovat avui introdueix canvis en tres aspectes del tribut: les reduccions, els coeficients i la tarifa. Tanmateix, les modificacions que introdueix la nova regulació entraran en vigor en tres fases successives per poder complir amb la previsió d’ingressos inclosa en el Pla de Sanejament de la Generalitat 2005-2008 aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera. A més, això també permetrà limitar els greuges que podria generar el fet que l’impost s’apliqués de cop. En tractar-se d’un tribut que els ciutadans només paguen de forma ocasional, l’entrada en vigor sense graduacions generaria greuges per a les persones afectades en dates prèvies a la publicació de la nova normativa.

Més reduccions

Un dels aspectes a destacar del projecte és l'increment de les reduccions aplicables. Així, els fills i parents directes veuran incrementada en 22.000 euros la reducció que poden aplicar-se sobre l’import total del patrimoni que reben: dels 18.000 euros actuals es passa a 40.000 euros, multiplicant la reducció per 2,2. Per cada any menys de 21, els fills podran afegir 12.000 euros a aquests 22.000. Els cònjuges i parelles de fet, podran deduir-se 62.000 euros més que fins ara, situant la reducció màxima en 80.000 euros (es multiplica per 4,4). Quant als germans, nebots i altres parents fins el tercer grau, les reduccions passen de 9.000 euros a 15.000. Aquests canvis impliquen que la base liquidable de l’impost disminueixi un 16%.

Actualment, l’impost incorpora fortes reduccions per a les herències d’habitatge habitual i d’empreses familiars, creant un certa inequitat amb altres béns heretats com l’habitatge no habitual o les accions i actius financers. Ampliant les reduccions generals es pretén corregir aquest situació i fer que el tribut sigui més neutral. La pressió fiscal sobre les herències de béns no bonificats cau un 30%, molt per sobre de la mitjana (24%).

La primera fase entrarà en vigor quan s’aprovi la Llei.

Reducció del coeficient per a un 14,4% dels declarants

Un altre aspecte a destacar és la reducció del coeficient per a un 14,4% dels declarants. Fins ara, s’aplicava a la tarifa d’aquest impost un coeficient en funció del grup de parentiu i del patrimoni que tenia la persona que rebia els béns. La nova normativa elimina per a tothom el coeficient per patrimoni preexistent. A més, es suavitzen els coeficients multiplicadors per als parents de segon i tercer grau (1,4) i per als parents més distants i altres persones sense vincle familiar (1,8). Amb aquestes modificacions, els coeficients seran menors per a un 14,4% dels declarants.

La segona fase entrarà en vigor el juliol del 2006.

Tipus impositius més baixos i reducció del nombre de trams

La nova regulació estableix tipus impositius més baixos i la reducció del nombre de trams. En aquest sentit, un cop el declarant s’ha aplicat les reduccions a l’import total que rep, es calcula la tarifa de l’impost. Fins ara, existien 16 trams i amb l’avantprojecte que proposa el govern es converteixen en 6. A més, les modificacions preveuen una reducció molt considerable dels tipus impositius per a tots els trams de la tarifa. * La tercera fase entrarà en vigor el juliol del 2007.

Un impost més simple i segur

Cal dir que la reducció del nombre de contribuents i del nombre de trams de la tarifa i l’eliminació de coeficients per patrimoni preexistent són mesures que simplifiquen la gestió de l’impost tant per als ciutadans com per a l’Administració. Finalment, el projecte també unifica en un sol cos normatiu totes les normes que afectaven aquest impost i que fins ara estaven disperses en diversos textos legals. D’aquesta manera s’aconsegueix una regulació completa i integral de l’impost dins els marges de la capacitat normativa que permet l’actual sistema de cessió de tributs. 

 


 i Document oficial de l'acord (PDF)
imprimir 
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya